Pager (13)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 110 kali

Musripah dadakan kelingan wong tuwane lanang. Pawongan sing prasaja lan nriman, kepeksa lunga jalaran wong tuwane wadon sing wis nyebal sa­ka angger-anggere wong jejodhowan. Nyepelekake wong lanang. Apa ora krasa yen anake nandhang rekasa? Apa ora tau ngipi? Apa sesambungan batin an­tara wong tuwa lan anak wis punggel, ba­tine saya keranta-ranta. Musripah lu­nga saka omah uga jalarane wong tuwa wadon. Piye meneh, suk yen wong tu­wane wadon kepeksa ngramut lan nga­jak mulih, gelem ora gelem kudu dituruti. Lan selagine Mama Pia ngecepret, Mu­sripah terus merem. Nganti Mama Pia mulih, Musripah ora mobah ora mosik.

Undang-undangane Bon, jenenge Ba­drun, umure 33 taun. Asal-usule ora ce­tha. Manggon ing penginepan Waton Bi­sa Ngaso sing nylempit ing tapel wates kutha. Rupane bagus. Pawakan rosa pi­degsa. Grapyak, semanak, pinter sra­wung. Pinter ngentha ukara sing marak­ake wong wadon gampang kepencut. Jembar sesurupane. Sawie pirang-pi­rang dina milang-milang saindhenging kutha, lagi nyumurupi panggonan ya­yasan terapi anggarbini. Panggonan te­tulung para wadon sing durung duwe turun. Lan kuwi bisa mujudake sawah-tegal sing nyenengake, kena dinggo pa­pan midak-midak.

Rina wengi ora kendhat ngawati. Ke­beneran Zahza sing kepingin duwe mo­mongan uga nyumurupi lan nyoba-nyoba melu mertamba. Ing lawangan nalika arep mlebu pekarangan, papagan karo Badrun. Lan kaya adade Badrun nyapa luwih dhisik, ngajak salaman selagine Zahza isih ngeling-eling. Banjur nepung­ake lan ngaku minangka kapala yayasan sing lagi arep ngaso sawise nulungi pa­sen. Durung tutug caturan, Badrun ge­gancangan nyabrang dalan lan mlebu rumah makan. Kaya ana sing aba, Zahza nutiti.

Sawise omong-omo­ng­an, Zahza saya kepen­cut lan tanpa ringa-ringa njaluk tulung. Badrun nyawang wetenge Zahza rada sawetara. Badrun manggut-manggut. Sa­wise mangan lan ngombe, kanthi pawadan arep nambani pasien, gegan­cangan bali menyang ya­yasan, Zahza dikon ngen­teni. Kira-kira setengah jam candhake bali lungguh njejeri. Ngrogoh sak clana ndudut telpun tangan.

Kanthi pawadan du­rung kober nontoni, Zahza dijaluki tulung mbukak ka­bar cekak sing ditampa, “Kula sampun isi kalih wu­lan. Nyuwun pangestu. Ma­tur suwun. Uri”. Banjur mrembet marang kabar sing nomer loro, “Tulung di­padoske nami bayi jaler kula. Novitri”. Sawise tilpun tangan dipasrahake, Ba­drun njarwani yen loro-lorone wadon gabug. Omah-omah nem taun durung du­we momongan. Sawise ditambani bisa isi. Ora mung terapi lawaran nanging uga dibantu tenaga dhalem kanggo me­ruhi sing dumadi sakbenere. Zahza saya kenceng kekarepane, lan kangsen sesuk ketemu maneh aja lali nggawa barang-barang klangenan.

Sesuke watara jam wolu, Zahza wis lungguh njeron………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ana Gusti papane se­mendhe kang kukuh, geneya wedi tiba. Ana Gusti kang kagu­ngan tresna sejati, ge­­neya wedi kela­ngan. Ana Gusti pang­gonane nyenyuwun, geneya wedi kentek­an? Pasrahna saka­behe marang Gusti Kang Murbeng Dumadi.

Klik

60 TAUN ORA ADUS

Adus saben dina penting banget kanggo njaga kesehatane awak. Nanging ora mangkono tumrape Amou Haji, priya tuwa asal Iran iki malah lara kabeh kulite yen kena banyu. Mula dheweke ora tau adus sasuwene 60 taun iki. Nganti-nganti dijuluki priya paling kotor sadonya. Kepriye ora, werna kulite wis padha karo wernane lemah, semono uga teksture atos kaya semen saengga kerep dikira patung yen lagi lungguh meneng wae. (d/ist)

Pethilan

Pirembugan cawapres durung rampung

Dudu mung ngomongi ban serep

Disiapake rekayasa lalu lintas kanggo Asian Games

Jalur zig-zag sepedhah uga ana

Penduduk desa bisa saya miskin

Nah, kena kanggo bahan adol kam­panye