Bedhah Pajang (10)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 66 kali

“Kanjeng Rama Sultan, menawi wirayatipun Kanjeng Sunan Giri suwau sayektos, lajeng kados pundi anggenipun Pajang badhe ngadhepi Mataram ing samangke?” Pangeran Benawa nyuwun priksa. “Mataram sapunika saweg kaupamekaken kados dene latu sapelik. Mila prayoginipun tumunten lajeng kasiram toya kemawon, supados mboten ngambra-ambra. Manawi Rama Sultan kepareng, Mataram badhe kula gecak perang.”

Para bupati padha nayogyani ature Pangeran Benawa. Nanging Sultan Adiwijaya nyarehake sing  ora sarju menawa Mataram niyat wani klawan Pajang. “Kulup Benawa, aturira kuwi pancen bener. Sepira banggane Mataram yen digecak perang dening Pajang. Mesthi bedhahe! Nanging mangertiya, Kulup, pepesthene Pangeran kuwi ora bisa dipepalangi.”

Pangeran Benawa lan para bupati padha tumungkul.

Sarawuhe saka Pertapan Giri, Ki Ageng Pamanahan banjur medharake wirayate Sunan Giri marang para sanak-kadange, kalebu marang Raden Sutawijaya. Ki Juru Martani uga diwenehi kabar mau.

“Manawa wirayate Kanjeng Sunan Giri iku ing tembe dadi kasunyatan, mula becik bisa ditampa kanthi tangan kang resik. Jalaran kabeh mau mujudake paringane Gusti Kang Maha Murah. Aja kongsi gumedhe, apa maneh banjur rumangsa yen dadi kekasihe Allah. Sebab padha elinga, mungguh manungsa kang kinasih dening Pangeran kuwi hiya mung manungsa kang luhur budine.

Pancen wis dadi pepesthen yen wahyu keprabon iku mesthi bakal tumurun. Nanging kersane Kang Maha Kawasa, wahyu iku aja digege mangsa. Malah wiwit saiki padha gladhena ing bab pangerehing praja. Mangertiya, ngereh iku tegese dudu mrentah, apa maneh kanthi peksan. Nanging ngereh iku tegese mranata kanthi becik panguripane para kawula, supaya urip tentrem lan raharja lair terusing batin,” Ki Ageng Mataram aweh wejangan.

***

Mataram tansaya wuwuh reja. Panguripane kawula ayem tentrem. Bebasane ora ana maling, brandhal, kecu lan durjana juti kang gendhak sikara. Awit kabeh padha nduweni pangupajiwa kang tumata sarta wareg wetenge, saengga ngedohake tindak durjana. Mbarengi kuwi Ki Pamanahan kang saya sepuh nandhang gerah. Panjenengane nuli nimbali Danang Sutawijaya lan kabeh para putra, klebu Ki Juru Martani.

“Kakang Juru, kula rumaos mboten dangu malih badhe katimbalan dening Gusti Ingkang Maha Kuwaos. Kula namung pasrah dhateng jengandika, kados pundi anggenipun momong para putra. Wondene ingkang kula pitados nggentosi kalenggahan dados petinggi Mataram inggih pun Thole Sutawijaya,” ngendikane Ki Pemanahan. “Saungkurku, Thole, sira manuta marang kabeh pituture pamanmu Ki Juru Martani.”

Ora watara suwe sawise ninggal weling, Ki Ageng Pema­nahan……….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ana Gusti papane se­mendhe kang kukuh, geneya wedi tiba. Ana Gusti kang kagu­ngan tresna sejati, ge­­neya wedi kela­ngan. Ana Gusti pang­gonane nyenyuwun, geneya wedi kentek­an? Pasrahna saka­behe marang Gusti Kang Murbeng Dumadi.

Klik

60 TAUN ORA ADUS

Adus saben dina penting banget kanggo njaga kesehatane awak. Nanging ora mangkono tumrape Amou Haji, priya tuwa asal Iran iki malah lara kabeh kulite yen kena banyu. Mula dheweke ora tau adus sasuwene 60 taun iki. Nganti-nganti dijuluki priya paling kotor sadonya. Kepriye ora, werna kulite wis padha karo wernane lemah, semono uga teksture atos kaya semen saengga kerep dikira patung yen lagi lungguh meneng wae. (d/ist)

Pethilan

Pirembugan cawapres durung rampung

Dudu mung ngomongi ban serep

Disiapake rekayasa lalu lintas kanggo Asian Games

Jalur zig-zag sepedhah uga ana

Penduduk desa bisa saya miskin

Nah, kena kanggo bahan adol kam­panye