Bedhah Pajang (10)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 171 kali

“Kanjeng Rama Sultan, menawi wirayatipun Kanjeng Sunan Giri suwau sayektos, lajeng kados pundi anggenipun Pajang badhe ngadhepi Mataram ing samangke?” Pangeran Benawa nyuwun priksa. “Mataram sapunika saweg kaupamekaken kados dene latu sapelik. Mila prayoginipun tumunten lajeng kasiram toya kemawon, supados mboten ngambra-ambra. Manawi Rama Sultan kepareng, Mataram badhe kula gecak perang.”

Para bupati padha nayogyani ature Pangeran Benawa. Nanging Sultan Adiwijaya nyarehake sing  ora sarju menawa Mataram niyat wani klawan Pajang. “Kulup Benawa, aturira kuwi pancen bener. Sepira banggane Mataram yen digecak perang dening Pajang. Mesthi bedhahe! Nanging mangertiya, Kulup, pepesthene Pangeran kuwi ora bisa dipepalangi.”

Pangeran Benawa lan para bupati padha tumungkul.

Sarawuhe saka Pertapan Giri, Ki Ageng Pamanahan banjur medharake wirayate Sunan Giri marang para sanak-kadange, kalebu marang Raden Sutawijaya. Ki Juru Martani uga diwenehi kabar mau.

“Manawa wirayate Kanjeng Sunan Giri iku ing tembe dadi kasunyatan, mula becik bisa ditampa kanthi tangan kang resik. Jalaran kabeh mau mujudake paringane Gusti Kang Maha Murah. Aja kongsi gumedhe, apa maneh banjur rumangsa yen dadi kekasihe Allah. Sebab padha elinga, mungguh manungsa kang kinasih dening Pangeran kuwi hiya mung manungsa kang luhur budine.

Pancen wis dadi pepesthen yen wahyu keprabon iku mesthi bakal tumurun. Nanging kersane Kang Maha Kawasa, wahyu iku aja digege mangsa. Malah wiwit saiki padha gladhena ing bab pangerehing praja. Mangertiya, ngereh iku tegese dudu mrentah, apa maneh kanthi peksan. Nanging ngereh iku tegese mranata kanthi becik panguripane para kawula, supaya urip tentrem lan raharja lair terusing batin,” Ki Ageng Mataram aweh wejangan.

***

Mataram tansaya wuwuh reja. Panguripane kawula ayem tentrem. Bebasane ora ana maling, brandhal, kecu lan durjana juti kang gendhak sikara. Awit kabeh padha nduweni pangupajiwa kang tumata sarta wareg wetenge, saengga ngedohake tindak durjana. Mbarengi kuwi Ki Pamanahan kang saya sepuh nandhang gerah. Panjenengane nuli nimbali Danang Sutawijaya lan kabeh para putra, klebu Ki Juru Martani.

“Kakang Juru, kula rumaos mboten dangu malih badhe katimbalan dening Gusti Ingkang Maha Kuwaos. Kula namung pasrah dhateng jengandika, kados pundi anggenipun momong para putra. Wondene ingkang kula pitados nggentosi kalenggahan dados petinggi Mataram inggih pun Thole Sutawijaya,” ngendikane Ki Pemanahan. “Saungkurku, Thole, sira manuta marang kabeh pituture pamanmu Ki Juru Martani.”

Ora watara suwe sawise ninggal weling, Ki Ageng Pema­nahan……….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Apa gunane kasuksesan yen bab kuwi ora mupangati tumrap kita, keluarga lan wong liya.

Klik

Omah Teko

Kaya apa omah impenmu? Apa sing gaya Eropa kanthi maneka saka ing njerone? Utawa pengin sing gaya minimalis nanging tetep nyaman? Kanthi ndeleng maneka inspirasi ing majalah utawa internet, para maos bisa nggathukake maneka desain saengga muncul gaya omah kang unik lan beda saka sing liyane. Salah sijine yakuwi kaya omah kang modhel teko iki? Mbokmenawa kanthi model teko iki para maos bisa nemokake ‘kehangatan’ ing njerone. (d/ist)***

Pethilan

Korupsi proyek mesjid, bupati Solok Kidul resmi ‘tersangka’

Koruptor Indonesia pancen kendel mesisan keblinger!

Prioritas masyarakat jroning blanja ritel nggeser

Dhuwite dicelengi nggo mudhik

Wong cacah 5 kang dinuga teroris dirangket ing Bekasi

Aja lena…