Bedhah Pajang (10)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 96 kali

“Kanjeng Rama Sultan, menawi wirayatipun Kanjeng Sunan Giri suwau sayektos, lajeng kados pundi anggenipun Pajang badhe ngadhepi Mataram ing samangke?” Pangeran Benawa nyuwun priksa. “Mataram sapunika saweg kaupamekaken kados dene latu sapelik. Mila prayoginipun tumunten lajeng kasiram toya kemawon, supados mboten ngambra-ambra. Manawi Rama Sultan kepareng, Mataram badhe kula gecak perang.”

Para bupati padha nayogyani ature Pangeran Benawa. Nanging Sultan Adiwijaya nyarehake sing  ora sarju menawa Mataram niyat wani klawan Pajang. “Kulup Benawa, aturira kuwi pancen bener. Sepira banggane Mataram yen digecak perang dening Pajang. Mesthi bedhahe! Nanging mangertiya, Kulup, pepesthene Pangeran kuwi ora bisa dipepalangi.”

Pangeran Benawa lan para bupati padha tumungkul.

Sarawuhe saka Pertapan Giri, Ki Ageng Pamanahan banjur medharake wirayate Sunan Giri marang para sanak-kadange, kalebu marang Raden Sutawijaya. Ki Juru Martani uga diwenehi kabar mau.

“Manawa wirayate Kanjeng Sunan Giri iku ing tembe dadi kasunyatan, mula becik bisa ditampa kanthi tangan kang resik. Jalaran kabeh mau mujudake paringane Gusti Kang Maha Murah. Aja kongsi gumedhe, apa maneh banjur rumangsa yen dadi kekasihe Allah. Sebab padha elinga, mungguh manungsa kang kinasih dening Pangeran kuwi hiya mung manungsa kang luhur budine.

Pancen wis dadi pepesthen yen wahyu keprabon iku mesthi bakal tumurun. Nanging kersane Kang Maha Kawasa, wahyu iku aja digege mangsa. Malah wiwit saiki padha gladhena ing bab pangerehing praja. Mangertiya, ngereh iku tegese dudu mrentah, apa maneh kanthi peksan. Nanging ngereh iku tegese mranata kanthi becik panguripane para kawula, supaya urip tentrem lan raharja lair terusing batin,” Ki Ageng Mataram aweh wejangan.

***

Mataram tansaya wuwuh reja. Panguripane kawula ayem tentrem. Bebasane ora ana maling, brandhal, kecu lan durjana juti kang gendhak sikara. Awit kabeh padha nduweni pangupajiwa kang tumata sarta wareg wetenge, saengga ngedohake tindak durjana. Mbarengi kuwi Ki Pamanahan kang saya sepuh nandhang gerah. Panjenengane nuli nimbali Danang Sutawijaya lan kabeh para putra, klebu Ki Juru Martani.

“Kakang Juru, kula rumaos mboten dangu malih badhe katimbalan dening Gusti Ingkang Maha Kuwaos. Kula namung pasrah dhateng jengandika, kados pundi anggenipun momong para putra. Wondene ingkang kula pitados nggentosi kalenggahan dados petinggi Mataram inggih pun Thole Sutawijaya,” ngendikane Ki Pemanahan. “Saungkurku, Thole, sira manuta marang kabeh pituture pamanmu Ki Juru Martani.”

Ora watara suwe sawise ninggal weling, Ki Ageng Pema­nahan……….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ora ana sing ora bisa diikhlasake...

Klik

OJEK MAYIT

Ojek mujudake salah sijine jasa angkut migunakake sepedhahmotor. Ing jaman modern saiki, jasa iki malah bisa dipesen liwat HP, yakuwi kang diarani Ojek Online (Ojol). Ojol ora mung ngeterake wong, nanging uga panganan, barang lan blanjan. Nanging senajan wis modern, pranyata ojol ing Indonesia isih klebu biyasa-biyasa wae. Beda karo ojek ing Kongo, Afrika. Ojek ing kene ora mung bisa ngeterake blanjan utawa panganan wae, nanging uga ngeterake mayit! Carane nggawa kanthi cara dibonceng ing mburi lan ditaleni rapet karo tukang ojeke. Maklum, mayit kuwi ora bisa nggamblok dhewe... (d/ist)***

Pethilan

Akibat anane lindhu, pegawe hotel lan restoran dikon prei

Ujian kanggo kita kabeh minangka bangsa Indonesia

Idrus Marham durung karep dadi justice kolaborator

Mbokmenawa isih bingung milih je­neng-jeneng kang pantes di-‘nya­nyek’-ake

Asil ing Asian Games 2018 dadi tetenger gumregah

Kabeh kanggo Indonesia