Mangayubagya Bhayangkara 72 Taun (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Sejarah - Dibaca: 5 kali

Jaman Jepang

8 Maret 1942, Walanda teluk marang Jepang. Anggota polisi bangsa Walanda dikrangkeng, digenti saka bangsa Indonesia. Nalika semana gunggunge 31.620 uwong. Dumadi saka: Huuraopkimo­saris 10, Komisaris Polisi 117, Wedana Polisi 13, Hopinspektur 63, Asisten We­dana Polisi 88, Inspektur Polisi 545, Mantri Polisi 1.463, Hopagen 513, Hop­poshis­komandan 154, Poshiskoman­dan/re­serse 2.582 lan Agen Polisi 26.073. Ke­gawa kurange pawongan, kanggo ngi­seni palungguhan Kepala Polisi Kota, Ko­mandan Detasemen Polisi Lapangan dipa­srahake marang wong Indonesia, uga ngangkat tenaga anyar. Nalika jaman Jepang, jinise polisi (Keisatsu) mung siji, susunan organisasine ora munjer ing Jakarta, nanging mrenca-mrenca. Ke­po­lisian Jawa lan Medura, punjere Jakarta. Kanggo Sumatra munjer ing Bukit­tinggi, Kepolisian Timur Besar ing Maka­sar, de­ne Kalimantan punjere ing Banjarmasin.

Laladan Indonesia diperang dadi rong pamerintahan Militer, kanggo Jawa, Medura lan Sumatra dikuwasani dening Angkatan darat (Rikugun), Kepala Pama­rintahane disebut Gunseikan. Kanggo laladan Kaliamatan lan Timur Besar, di­kuasani Angka­tan Laut (Kaigun), sing mrentah arane Minseibu-Tyokan. Gunsei­kan dibantu Ke­pala Departemen Keamanan, sing langsung diayomi Panglima Ter­ting­gi Balanten­tara (Saiko-Shikikan). Lala­dane diperang dadi 17 Syu, 2 Kochi. Saben Syu jembarane sak­ka­residenan, di­pa­ngarsani Syu­tyukan (Kepala Daerah), uga minangka Kepala Polisi. Anggone ngayahi ayahan saben dinane dipandhegani Kepala Bagian Kepolisian (Keisastu Butyo), sak­banjure diarani Kepala Bagja Keamanan (Chiang-Butyo). Ing jaman Jepang, polisi kanggo mbiyantu peperangan sing kondhang kanthi sebutan Perang Asia Timur Raya (Dai Tooa Senso). Ayahan kuwajiban njaga keamanan sajroning nagara, utamane sing gegayutan karo politik dene urusan kriminal mung nomer loro. Masyarakat kudu melu tancut tali­wanda, mbrasta sapa wae sing ora sarujuk karo pamarintahan. Mula saben Torigami (Rukun Tetangga), ana Polisi Desa. Ka­gawa saking cumpene anggota, banjur ngangkat wong dadi Polisi tanpa maelu bisa maca tulis apa ora.

Propensi lan Gubernure Kementrian Dalam Negeri salah sijine Kementrian, gawe kekancingan menawa Kepolisian kelebu Kementrian Dalam Negeri mi­nang­ka Jawatan. Sing kajibah ngawal lan jaga kasugengan Presiden, Wakil Presiden, para Menteri sakkeluargane, Satuan Tokomu-Kosaku-tai. Kekuatae 5 Regu dipandhegani. Keibu (Inspektur Polisi) Kanapi lan Suhodo, manggan asra­ma jalan Sunda nomer 8. Dina sakbanjure ganti jeneng Tobetsu-Keisatsu-tai (Polisi istimewa). 29 Agus­tus 1945, Keishi (Komisaris Polisi) R. Soeleman  Effendi, njongkeng palunggu­hane Kepala Polisi Jepang, nglorot Hinomaru lan ngerek Merah Putih ing ngibarake Merah Putih ing Jam Gadang. Ing Makasar, sing mandhegani Lanto Daeng Pasewang.

Tanggal 5 September 1945, Wakil Tokubetsu-Keisatsu-tai, Inspektur Polisi R.M.Bambang Soeprapto Dipokoesoe­mo, nglorot Hinomaru, ngunggahake Merah Putih ing Markas Tokubetsu-Keisatsu-tai, jalan Bojong Belakang nomer 2, lan jenenge dadi Polisi Isti­mewa. Pakarti mau nulad marang warga Polisi saindenge kutha ing Jawa Tengah, sakbanjure IPDA Bambang saandha­hane, ngrampas kabeh gegamane lan pelor-pelore sing ana Kembang Paes. Dina candhake tanpa menganggo sera­gam, Seksi Polisi Istimewa lan Angkatan Muda Republik Indonesia (AMKR), uga para pejuang liyane, gemrudung nggro­pyok asrama ing laladan Kido Butai Ja­tingaleh. Gegaman dipasrahake nanging saperangan ora bisa dikanggokake jala­ran kokange dipretheli, sok ngono barang rampasan kelakon didum marang ang­gota AMKRI lan BKR. Dalah pos-pos polisi ing Peterongan, Kendal nganti Demak padha komanan.

Tanggal 14 Oktober, tawanan Jepang ing Kompleks Pelayaran berontak. Sape­rangan kelakon lolos lan mlayu menyang Jatingaleh. Polisi Istimewa sing mung sakregu rada kuwalahen nganti Sudar­min perlaya. Kaanan saya panas bareng krungu kabar menawa Jepang sing ana Kido Butai Jatingaleh arep ngrabasa. Pembantu Ispektur Polisi Klas I Bono sing diprentah nyusun kekuatan ing Bergota, kanggo ngadhang pangamuke Jepang. Nanging sarana pasukan 20.000, gega­man jangkep uga dijangkepi mitraliur apadene mortir, PIP I Subono lan Agen Polisi Rasiyo kedhengser malah perlaya. Pasukan Polisi Istimewa liyane diprentah ngrabasa Jepang sing ana lapangan udara Kali Banteng. Saka bangsa Jepang 90, sing 60 kecekel, dibui ing Bulu, liyane keplayu. Sawise kaanan bali tumata, ditambah laskar Barisan Pemuda uga TKR, saiyeg saeka praya ngadhepi Jepang. Sajroning paparangan limang dina kuwi, kacathet 31 anggota Polisi Istimewa gugur. Yen digunggang karo laskar liyane nganti 2.000an.

Ing Surabaya Angkatan Muda Kepo­lisian Republik Indonesia (AMKRI) padha gumregah. Kejaba mbekuk sidokan-sidokan Jepang uga ngrampas gega­mane, AMKRI sing punjere ing Kantor Besar Polisi ing antarane Pembantu Inspektur Polisi Moedjoko, Soetjipto Danoekoesoemo, Sambodo, Imam Ba­chri, Soejono Prawiro Bismo, Benny Noto­soebijoso lan Basirun. Komandan Polisi Istimewa PIP. Suratmin digenti Soe­tjipto Danoekoesoemo, PIP Imam Bachri minangka wakile. Watara jam pitu bengi, Bala Tentara Jepang kehe telung peleton, jumedhul saka Wonokromo. Durung nganti tekan ngarepe kantor Polisi Seksi I, dicegat para kanoman sing kumudu ngrampas gegamane. Dening polisi Istimewa, tentara Jepang digiring mlebu kantor dijak rembugan. Wusa­nane tentara Jepang saguh masrahake gegaman waton ora dipilara. Sudirman nyaguhi, sawise nampa srah-srahan gegaman prentah andhahe ngawal Jepang mbacutake mlaku ngalor.

Ora mung tekan samene wae gu­mregahe, Laskar Rakyat lan Polisi Isti­mewa nggropyok Butai ing Don Bosco jalan Tidar. Nanging sing digropyok mbrengkele, nganti kelakon bedhil-bedhilan. Bung Tomo minangka pangar­sane Barisan Pembrontak Republik Indonesia (BPRI), nyoba ngajak began­dring. Pehak Jepang sumadya masrah­ake gegaman marang sing bisa diper­caya, Bung Tomo tanggap lan ngubungi Inspektur Polisi Mohammad Jassin. Ora nganti suwe sing diubungi teka beba­rengan Komandan Polisi Paiman. Sawise rembugan, pehak Jepang masrahake kabeh gegaman, marang polisi Istimewa lan diangkut menyang Coen Boulevard nomer 7. Wusana didum marang BKR Karesdenan Surabaya, BKR laut lan para kanoman laskar rakyat.

Ing Markas Kempetai sing manggone sangarepe Kantor Gubernuran, dumadi perang tandhing antara saradhadhu Kempetai (Polisi Militer) lumayan laskar pejuang lan polisi Istimewa sing dipan­dhe­gani Ageng Polisi I Kasido. Inspektur Polisi M. Jassin nyoba golek amrih sing dadi korban ora saya akeh. Bebarengan Soeprapto, nrobos gedhong sarana ngobat-abitake gendera werna putih. Bedhil-bedhil sirep sawetara, Jassin lan penggedhe Kempetai begandring. Na­nging kurang maremake, ketitik lagi wae Jassin metu, bedhil-bedhilan saya nda­dra. Meruhi kaanan saya kisruh Ko­man­dan Polisi sarana numpak bren-carrier sing disopiri Pelamonia nekad nro­bos. Bedhil-bedhilan mandheg. Paiman ban­jur nyumurupi sakehing jisim kaum peju­ang lan sawetara sing tatu dinggo ta­meng Kempetai. Sawise udreg-udre­gan, Komandan Kempetai dalah kabeh anggo­tane pasrah, waton ora dipilara. Kabeh banjur diring menyang Yaarmart (THR), jalan Kusuma Bangsa. Markas Kempetai minangka simbol keangkerane Bala Ten­tara Dainippon ing Surabaya wis kukut.

Markas Besar AL Jepang ing Embong Wungu, senajan wengine wis pasrah bongkokan, nanging Butai Kaigun ing Gubeng isih ngengkel. Mula kepeksa dila­brak sarana kerengan. Sawise rem­bugan antarane Polisi Istimewa lan Komandane, lagi gelem pasrah. Ing gropyokan kuwi nganti dadi perlayane Agen Polisi Klas III Robert Soebardi. Sakbanjure Regu Polisi Istimewa pimpinan AP Moejeni nggiring AL Jepang tumuju Pujon Malang. Sing liyane digiring menyang Blitar dening Regu AP Imam Backri. Regu AP Soejoed kajibah ngawal tawanan me­nyang Mediu. Pungkasane AP Soejapto ngawal Gempol Kerep. Ing rombongan kuwi uga katut panguwasane tentara Jepang Iwabe Kaka lan Shibata. Mi­nangka rasa matur suwune anggone ngayomi lan ngawal nganti slamet tekan panggonan, pehak Jepang menehake sedhan Chrysler Seven Seats lan sedhan Dogde marang Polisi Istimewa.

Warga kutha Malang wiwit sujana marang pakartine Jepang sing kumudu nutup-nutupi warta kamardikan. Apa maneh bareng krungu warta, menawa wis tata-tata arep masrahake Indonesia marang sekutu, njalari jiwa patrio­tisme bangsa saya umob. Ing kalangan polisi bangsa Indonesia, gumregahe Polisi Istimewa Surabaya wis dirungu lan ora gelem keri. Nalika samana Kepolisian Karesidenan Malang dipangarsani Ko­misaris Polisi Tk.I, R Bambang Soemadi, wakile Komisaris Polisi Tk.lI, R.Abdoer­rachman Soerjokoesoemo. Syu Toku­betsu Keisatsu tai lan Keisatsutai, nyawiji dadi Polisi Istimewa, dipandhegani PIP.II Samsoeri Mertojoso. Tanggal 3 Oktober 1945, para kanoman meksa supaya syucokan masrahake pamarintahan marang bangsa Indonesia. Polisi-polisi Indonesia meksa Keisatsu Bueo supaya masrahake gudhang gegamane. Syu­cokan ora bisa gawe putusan lan kirim utusan menyang Markas Besar Tentara Jepang ing Surabaya. Ing antarane utusan mau kacathet Komisaris Polisi Tk.1 R.Bambang. Sok ngono kutha Malang ora banjur sirep. Jepang sajak ngece sarana nggelar patroli sarana bayonet ing pucuk bedhil. Nanging laskar pejuang ditambah barisan Polisi Is­timewa ora gigrig ngadhepi. Lan ing ontran-ontran kuwi anggota Polisi Istimewa Soetadji perlaya dibedhil ing laladan jalan Kayutangan (saiki jl. Jenderal Basuki Rachmad). (Ana Candhake)

 

 

Sorene delegasi wis bali sarana ngga­wa Meirei. Penggedhe Tentara Jepang lagi percaya lan prentah supaya sing patroli bali ngandhang. Begandring diadhani ing Katagiri Butai. Jepang pasrah, para saradhadu kelebu Ang­katan Darat (Rikugun), digiring menyang laladan perkebunan Semeru sisih kidul, dene saradhadhu lan Angkatan Laut (Keigun), diklumpukake ing Pujon. Gendera Merah Putih kumlebat ngrenggani kutha Malang. Ora mung Surabaya apadene Malang wae, Polisi Istimewa ing Kediri, Madiun, Magetan, Bojonegoro, Bandowoso nganti Banyuwangi uga gumregah. Sarana bebarengan laskar perjuangan lan para kanoman, padha nelukake, ngrampas gegaman lan kantor-kantor sing dikuwasani Jepang.

27 Agustus 1945, murid Jawa Keisatsu Gakko (Sekolah Polisi), R.Soewarno Joedoatmodjo, dijarwani Ibu Sjamsoeddin, garwane Walikota Sukabumi, menawa Indonesia wis merdika. Ora mung kuwi wae, Mr.Sjamsoeddin, malah nuduhake teks proklamasi sing dipacak ing layang kabar. Nalika samono lagi ndhidhik siswa Kotoka (bagian tinggi) angkatan IV-V lan VI sing wis meh rampung. Uga siswa Futuka (bagean rendah). Sarampunge apel wengi R.soewarno njlentrehake marang para siswa Kotoka lan para Komandan Peleton Futuka. Sadurunge tuwuh kasujana marang pokal gawene Jepang sing ngulihake siswa Kotoka sing durung rampung, uga mbubarake PETA sacedhake asrama pendhidhikan. Dina-dina candhake instruktur bangsa Jepang mratelake menawa wis dumadi bedhamen. Ora bakal ana perang Asia Timoer Raja. Hinomaru lan Merah Putih bisa munggah bebarengan dadi sakjagak. Ora ana sing ngisor, ora ana sing ndhuwur. Tegese gendera lore dikibarake mepet. Para siswa ora lila marang pakarti mangkono. Sing dikibarake kudu mligi Merah Putih lan kekarepan kuwi dilapurake marang Instruktur bangsa Indonesia, dening R.Soewarno,Hartono, Utje Hasanaan, Mudiono lan Asmoro. Sarehne para Instruktur ora bisa mutusi, mula para siswa dijak sowan lan nyuwun tetimbangan marang Komisaris Polisi tk I R.Said Soekanto Tjokrodiatmodjo, sing lagi gerah. Sok ngono isih kober weling yen pancen wis gilig tekade enggal wae diwujudi, mung supaya ngati-ati jalaran ora wurung bakal adu arep karo Kido Butai. Para utusan ndudut menawa ndhedhuwurane uga nyengkuyung marang kerenteg kuwi. Sakbanjure para siswa mogok upacara yen kudu ngibarake gendera loro. Rasa kurang sarujuke diwedharake dening Kepala kelase Edep Hidayat lan Hirjan. Lan nganti pirang-­pirang dina ora katon anane gendera kemlebat. Kagawa rasa sabare wis entek, banjur nekad ngadhani upacara sarana ngibarake Merah Putih. Para instruktur bangsa Jepang diusir, Jawa Keisatsu Gakko, dadi Sekolah Polisi Negara Republik Indonesia.

Tanggal 29 September 1945, Presiden Soekarno, ngangkat Komisaris Polisi Klas I. Raden Said Soekanto Tjokrodiamodjo minangka Kepala Kepolisian Negara sing kapisanan. Sarana mangkono, Polisi duwe pengarsa dhewe, kudu kuwawa ngatur sakabehing sing magepokan karo ayahan kuwajiban. Priya sing miyos, 17 Juni 1908 ing Bogor kasebut, ing babagan Kepolisian, pendhidhikane Rechts hoogeschoo Candidat I. Kursus Komisaris Polisi ing Sekolah Polisi Sukabumi taun 1930. Ngayahi kuwajiban ing Semarang lan Banjarmasin. Jaman Jepang, minangka Kyokan (Guru) Sekolah Polisi Sukabumi..

Nalika samana organisasi Kepolisian ing daerah isih dadi tanggungane Residen, kepetung blanjan sing dibutuhake. Ing sawetara Karesidenen pulo Jawa apadene Medura, pangarsane isih wujud dewan pimpinan utawa Kepolisian nanging diampingi dewan pangarsa saka wakil golongan pegawe utawa Komisaris Polisi lan Bupati Polisi. Kagawa isih angele sesambungan , Pusat Jawatan Kepolisian durung kuwawa nuntun marang anggota ing dhaerah-dhaerah. Kabeh kaya-kaya gumantung marang kepinteran, kasanggupan uga keprigalane dhewe. Sok ngono, ora kendhat anggone ngusada lan nyalarasi wulangan-wulangan ing Sekolah Polisi Nagara.

Sarana Kepres 154 ,tanggal10 Juli 1959, Kapolri uga kepetung ing babagan Keamanan/Pertahanan minangka Menteri Muda Kepolisian. Kementerian dadi Departemen. Ing taun kuwi uga, R.S.Soekanto Tjokrodiatmodjo digenti Soekarno Djojonagroro. Lelantaran KEPRES 134, 12 April 1962, Kepolisian Negara dadi Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI), dipangarsani dening Men/Pangak. Kanggo tataran daerah, dadi Komando Daerah (KOMDAK), pangarepe Pangdak. Banjur, Komando Wilayah( Komwil), Komando Resort (Komres) nganti Komando Sektor (Komsek), sing dadi pengarepe Komandan. Kepangkatan uga disalarasake. Umpamane Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), dadi Letnan Kolonel, Inspekktur Polisi dadi Letnan, Brigadir dadi Sersan. Soekarno Djojonagoro, mujudake Jenderal Polisi ing kawiwitan dadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian.

Layang kekancingan Presiden RI nomer 471/M/1959, tanggal 31 Desember 1959, mutusake menawa Komisaris Besar Polisi I, Soekarno Djojonagoro minangka Kepala Kepolisian Negara lan Menteri ex-officio. 1 Juli 1960 mbeneri pengetan pancawarsa Kepolisian ing Yogyakarta, dikumandangake Catur Prasatya, minangka lelandhesan anggone ngayahi jejibahan murih ora gigrig ngadhepi bebaya, ora gampang kagodha lan sulap marang gumebyare donya. Asal-usule Catur Prasatya. Nalika ngemban jejibahan Minangka Mahapatih Majapahit, Gajah Mada ngusadakake anane prajurit awatak teguh timbul lan diajab dadi tameng negara, diarani Bhayangkara. Para prajurit pethingan mau digegulang giliging tekad. Ing antarane ana patang kasetyaan sing wektu samengko dicakake Kepolisian Negara RI. (1) Satya Haprabu. Tuhu setya marang negara dalan ndhedhuwurane. (Hanyaken Musuh. Numpes sawernane rerethu nagara sing nuwuhake kisruhe warga). (3 Gineung Pratidina. Rina wengi utawa kapan wae, mapan ing ngendi wae, tansah ngagungake nagara . (4 Tansa Tresna. Bisa tumindak adil. Sepi ing pamrih, rame ing gawe).

Ing kekancingan nomer 134 taun 1962, dipratelakake menawa wiwit 6 Maret, Menteri /Kepala Kepolisian Negara diowahi dadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian. Lan Deputy Kepala Staf ngowahi Markas Besar Polisi dadi Markas Besar Angkatan Kepolisian, Kepolisian Negara dadi Angkatan Kepolisian. Ing taun 1963, sing mangarsani dadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian. Enteke taun kuwi, sarana kekancingan layang Presiden nomer 276, Ajun Komisaris Besar Polisi Soetjipto Danoekoesoemo, sing sakawit Komandan Korps Brigade Mobil Pusat, nggenteni palungguhan minangka Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian. Taun 1965 Danoekoesoemo digenti Irjenpol Soetjipto Judhodiharjo

sakdurunge Kepala Pusat Pertahanan Sipil. Sakbanjure 5 Mei 1968, digenteni dening Komisaris Jenderal Polisi Drs. Hugeng Imam Santoso. Tanggal 17 Juni 1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian bali dadi Kepala Kepolisian(Kapolri). Mangkono uga ing tataran Panglima Daerah (Pangdak), dadi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Komandan Wilayah (Danwil), dadi Kapolwil. Komandan Resort dadi Kapolres, Komandan Sektor (Dansek) dadi Kapolsek. Oktober 71, Jenderal Hugeng digenti Drs. Moh.Hassan, nganti taun 1974 lan digenti Jenderal Polisi Drs.Widodo Boedidarmo, lan ing taun samangke dijabat dening Jenderal Polisi Tito Karnavian. Sebutan kepangkatan uga bali kaya biyen-biyen. 5 Oktober 1990, ngepasi pengetan dina ABRI kaping 45, Polisi Indonesia menganggo seragam anyar, ndhuwuran soklat enom semu ijo, ngisorane soklat tuwa semu biru. Seragaman mau kanggo PDH, PDL. Kejaba kanggo PDU I, IV, wernane kabeh soklat tuwa. PDU Besar ngango jas lan dhasi ireng. (Sumber 1. Almanak Seperempat Abad Kepolisian RI, R.Memet Tanudjaja SH. 2. Lintasan Perjalanan Polri sejak Proklamasi hingga 1950dr. H.Hadiman). (Ismoe Rianto)

 

 

 

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan