Mangayubagya Bhayangkara 72 Taun (1)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 11 kali

Tanggal 1 Juli 1955, apel gedhen warga Kepolisian ing Lapangan Banteng Jakarta kanthi Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Bung Karno. Apel minangka pengetan dina Kepolisian. Ing kalodhangan mau, Presiden nga­nugrahake panji-panji Kepolisian. Dene Kepala Kepolisian Negara, ngucapake sasanti Tri Brata, saka tembung Vatra (San­sekerta), sing tegese laku, janji, sum­pah apadene kuwajiban. Lan diajap bisa dadi panyengkuyung tumrap warga Kepolisian sajroning padinan (Pedoman hidup). Telung laku kuwi sing nomer siji Rastra Sewa Kottama (Polisi kuwi abdi utamane negara lan bangsa). Nomer loro Negara Yanottama (Polisi kuwi war­ga negara sing utama) lan pungkasane Yana Anusyasana dharma (polisi ngem­ban jejibahan, njaga aman lan ayem tentreme saben warga). Kamerdhekaan Negara diproklamirkan Ir.Soekarno 17 Agustus 1945, seminggu candhake, 21 Agustus 1942, Komandan Polisi Istimewa Karesidenan Surabaya (Syu Tokubetsu Keisatsu-tai) Inspektur Polisi Mohammad Jassin, nyatakake menawa Polisi uga Polisi Indonesia. Sakwise kamerdhekaan Indonesia sumebar, polisi-polisi ing Jakarta, nglorot gendera Hinomaru (gen­de­rane Jepang), ngunggahake Sang Saka Merah Putih. Mangkono uga Polisi-Polisi ing kutha-kutha liyane.

Surat Kabar Soeara Asia macak war­ta menawa, bangsa Indonesia wis uwal saka cengkereme Jepang. Dudu bangsa reh-rehen apadene telukan. Krungu ka­bar mau, Agen Polisi Istimewa (Tokubetsu-Keisatsutai) Nainggolan ora sranta me­neh, 20 Agustus 1945, nglorot Hinomaru ngunggahake Merah Putih ing Markas Polisi Istimewa jalan Coen Boulevard no­mer 7 (jalan Polisi Istimewa) Surabaya. Opsir Jepang sing ngonangi muring-­muring lan njotos Nainggolan, akon nge­dhunake. Mungkur sing njotos, Merah Putih dikerek munggah meneh, cagake diplungkeri kawat eri. Sesuke Inspektur Polisi Mohamad Jassin ngumumake pro­klamasi Polisi (“Oen­toek ber­satoe dengan rak­jat dalam perjoe­angan memper­tahankan Prokla­masi 17 Agoes­to­es 1945, de­ngan ini menjata­kan Poelisi seba­gai Poelisi Repoe­blik Indoneisa”). Nganti dina sa­meng­ko, teks isih bisa diwaca ing Monumen Perjuangan Polisi, jalan Po­­-lisi Istimewa Surabaya. Kejaba nguman­dhang­ake proklamasi uga wanti-wanti marang kabeh anggotane supaya ora masrahake gegaman marang liyan. Ke­thu utawa topi direnggani simbul Merah Putih, wangune bunder. Lengen kiwa di­renggani kain putih (ban lengan), mawa tulisan P.I. (Polisi Istimewa). Cethane tang­gal 1 Juli 1946 kuwi mujudake sa­rana kekancingan Penetapan Pemerintah no.11/SD/1946, minangka tetenger, me­nawa Kepolisian Indonesia, wis ora kele­bu sajroning wewengkone Kementerian Dalam Negeri, nanging manunggal ing wewengkone Perdana Menteri. Bab kuwi murih gangsar kepenake, nyusun orga­nisasi polisi sing cacahe watara 30.000 anggota. Lan pendhak taun, dipengeti minangka Hari Bhayangkara.

 

Jaman Inggris

Polisi saka tembung Politeia basa Ju­nani sing ngemu teges, dadi wargane kutha Athena. Sabanjure sumebar istilah “la Police (Perancis)-Politeia (Itali)-Polize (Jerman)- Police (Inggris) - Politie (Belanda) - Polisi Diraja (Malaysia) lan Polisi ing In­donesia.” Polisi tegese ngayahi saka­behing jejibahan Pamarintah Negara (Besttur). Organisasi lan tatanan tugas polisi wiwit dicakake ing jaman Pamarin­tahan Gubernur Jenderal Inggris Raffles (11 Februasi 1814), senajan jaman VOC wis ana. Bab kuwi katitik anane Regulation dan Peraturan tata usaha Kehakiman (justisi) lan Kepolisian ing pulo Jawa. Sing wusanane dadi landhesan Inlandech Reglemetnt, banjur diowahi dadi Herzie­ne Inlandesch Reglement (HIR) utawa Reglement Indonesia Yang diperbaharui (RIB). Susunan organisasine diperang dadi Divisi. Saben Kabupaten ana pirang-pirang Divisi sing dipangarsani Komandan Divisi dibantu Mantri Polisi lan pegawe liyane. Duwe Kantor dhewe.

 

Jaman Walanda

Sawise Inggris pasrah bongkokan marang Walanda, ing Batavia (Jakarta), Semarang apadene Surabaya, tugas polisi diayahi dening Sekaut, Sekaut Mu­dha lan pegawe Walanda minangka pangarsane. Dene ing kutha liyane, dipa­srahake marang Pamong Praja, Resident. Assisten Resident, Bupati lan Opas Polisi. Senajan mangkono isih dianggep durung bisa gawe marem, jalaran ku­rang salaras karo ajuning jaman apade­ne anane kadurjanan sing saya maneka warna. Mula ing taun 1817, antarane Direktur Justisi lan Binnenlandsch Bes­tuur, ngusulake marang pamarentah Hin­dia Belanda ngenani reorganisasi. Na­nging tanpa asil jalaran tanpa lelan­dhesan sing gumathok. Lagi 1897 diadadi reorgasisasi sarana nepungake jabatan Opsiner Politie sing sabanjure dadi Inspektur Polisi. Ayahan tugas padinane dipasrahake marang Sekaut, Sekaut Muda, Sekaut Air, Opas Berkuda, Opas Penjaga pengawal, Opas Rondha Malam sing diawati dening Rondha Priyayi. Ana meneh sing diarani Polisi Tanpa Bayar (Hansip utawa Kamra) lan Jaga Gerdhu (rodhi).

Taun 1904 diadani owah-owahan meneh sing kirane migunani tumrap Kepolisian Hindia Belanda, kagawa ana­ne kadurjanan sing saya ndadra. Pema­rintah nugasake Assisten Priester Resident, supaya gawe ancer-ancer lan rancangan. Sing dadi kawigatene mligi kuta gedhe (Batavia/Jakarta, Semarang lan Surabaya). Priester ngajap, supaya Pamarentah nyalarasake blanjan karo kebutuhan urip padinan. Sarat-sarat dadi polisi. Matrapi paukuman sing lirwa marang ayahane utawa tumindak sagelem-geleme. pegawe sing mumpuni supaya diwenehi pangkat lan jabatan sing pantes. Panggango (uniform/seragam), luwih digatekake, murih katon saya sigrak merbawani. Polisi diperang dadi Polisi Umum lan Polisi Kampung, ayahan dimemanuki Hopagen lan Komisaris.

Sing kajibah jaga bengi lan gerdhu diwenehi pituwas, nanging disartani tambahan jaga awan. Gunggunge Opas ditambah, blanjane ditarik saka sing sadurunge nyewa wong jaga. Para su­dagar ora perlu nyewa wong jaga, dhu­wite dikumpulake kanggo keperluane Polisi. Para Direktur Binnenlandsch Bes­tuur sarujuk marang rancangane ma­rang Ibu Kota dadi Seksi-Seksi, dipa­ngarsani dening Komisaris Polisi, anggota Seksi jaga Pos Polisi lan ngawati dalanan utawa Polisi Lalu-Lintas. Bagean rondha. Dinas Khusus. Polisi Air kebawah Sekaut Air. Pamong bangsa Walanda, Indonesia lan Pejabat Polisi dibantu dening Agen Polisi. Kepala Polisi Umum, Kepala Polisi Kampung lan Para Assisten dibantu dening Kontrolir (Hopkomisars).

Sakbanjure diwiwiti anane Polisi sing dijangkepi gegaman sabangsane bedhil, dikanthi rasa tanggung jawab marang keamanan, ketertiban uga katentreman. Tanggung jawab amrih wutuhe laladan sing kaganggu ontran-ontran. Polisi ma­wa gegaman diperang dadi Divisi, Brigade lan Detasemen. Kelebu ing kukuban Departemen BB (Binnenlandsch Bestuur). Manggon asrama. Mr. Hoorweg Kepala Muda Polisi Bersenjata ngandharake gagasan, anane pendhindhikan, murih se­surupane tambah, ngerti marang ayahan. Nganggo ikatan dinas, supaya ora gampang ucul tanpa pamit(dhisersi). Manggon asrama murih gampang yen dibutuhake lan jiwa korsane ora luntur.

Organisasi ditata meneh. Susunan Organisasi sakawit mligi telung kutha, dadi warata ing sawetara kuta. Sing dadi pangarsa ing saben dinane ing Guber­men pulo Jawa lan Medura, rada beda tinimbang liyane. Tanpa ngurangi hak kekuasaane Residen lan Assisten Residen, sing mandhegani Hopkomisaris, dibantu Ajun Hopkomisaris, Komisaris Polisi Klas I. Laladane Hopkomisaris Polisi, dipantha dadi rong Afdeling (Laladan). Saben Afdeling dipangarsani Komisaris Polisi Klas I, dibantu Komisaris Polisi Klas II (Kepala Muda), nguwasani rong Seksi utawa luwih. Saben seksi dipangarsani Komisaris Polisi Klas II, dijangkepi Staf Inspektur Polisi Klas I lan Klas II, Aspiran Inspektur, dumadi saka bangsa Eropa. Kejaba kuwi uga ana ang­gota Hopagen ing saindenging Seksi. Sistim jaga rong ploeg, diowahi dadi telu. Sarana mangkono para Agen dalah Poshiskomandan, ngayahi kuwajiban wolung jam sedina. Nem jam rondha, rong jam ing jagan. Ing sawetara kutha pulo Jawa apadene Medura madeg Kantor Besar Polisi, Kantor Afdeling uga Kantor Seksi-Seksi. Saben Kantor Besar Polisi dijangkepi anane Bagian Sekretaris sing ngurusi Urusan Umum, ekspedisi lan arsip. Bagian Reserse, dijangkepi ka­mar pomtrekan, daktiloskopi lan Ka­pusta­kan. Bagian Pengawas Umum lan Lalu-Lintas.

Amrih sesurupane mundhak, saka­wit diadani kursus kanggo Aspiran Opsiner lan Agen Polisi ing Jakarta, Semarang lan Surabaya. Sakbanjure taun 1920 madeg Sekolah Polisi ing Bogor lan kursus kanggo Hopagen Polisi. Uga madeg Polisi Lapangan (Feldpolitie), dumadi saka Polisi Umum pethingan, minangka gajule Polisi Bersenjata. Taun 1925, Sekolah Polisi dipindhahake menyang Sukabumi. Sekolah kanggo Komisaris Polisi, Inspektur Polisi, Mantri Polisi, Hopagen Polisi, Poshiskomandan, Reserse lan Agen Polisi. Dipangasani Hoofdecommissaris van Polittie (Komi­saris Besar Polisi). Stbld.1938 Nomer 365 gawe lelandhesan sarat supaya bisa dadi murid. Kanggo Hopagen utawa Hopreserse, lulusan sekolah Rendah Barat. Sing bisa dadi golongan Inspektur, lulusan MULO, kanggo Komisaris Polisi lulusan HBS 5 taun. Urutan Pangkat disusun Bb.14046, diwiwiti saka sing paling ngisor “AP Klas II, AP Kls I/murid reserse. Poshiskomandan Klas II/ murid resere klas I, Poshiskomandan Klas II/reserse klas II, Poshiskomandan Klas I/reserse kla I, Hopagen klas 11/ Hopreserse Klas II Hopagen Klas I/Hopreserse Klas I, Mantri Polisi, Mantri Polisi Klas I/ Hopposhiskomandan Klas I. Inspektur Polisi Klas II, Inspekktur Polisi Klas I, Asisten Wedana Polisi, Hopisnpektur Polisi, Komisaris Polisi Klas II, Wedana Polisi, Komisaris Polisi Klas I lan Hopkomisaris Polisi. Sakbanjure Stateblad nomer 347 taun 1940, ngatur ndhudhuwuran ngenani kewenangan lan kuwajiban ngangkat apadene nglereni Polisi. Gubernu Jenderal Murih sesuru­pane mumpuni, banjur madeg Sekolah Polisi. Mligi kanggo Pula Jawa punjere ing Sukabumi, diperang dadi loro. Ba­gean Rendah (Futuka), kudu duwe ijasah Sekolah Rakyat. Yen wis tamat, pangkate Junsha (Agen Polisi Klas III), dianggep duwe ijasah SMP. Banjur Bagean Tinggi (Kot-Kai).

Yen Lulus pangkate Junsha-Butoy (Komandan/Brigadir), sawise prak­tek 6 wulan mundhak dadi Nitto-Keibu-Bo (Pembantu Inspektur Polisi Klas II), lan dianggep duwe ijasah SMA. Sing bisa ditampa Bagian Tinggi, ijasahe SMP. Ing taun 1942, ngirim anggota cacah 100 saka Sumatera, tanpa mbedakake pang­kat, menyang Singapura, kajibah melu gladehan ing babagan Kepolisian. Ing Sumatra, Sekolah Polisi munjer ing Pa­dang.

Gunseikan-Chiangbu (Depatemen Keamanan laladan Jawa Madura, we­nang tumindak marang Nitto (Agen Polisi) lan Itto Keishi (Komisaris Polisi Klas II). Chian Bu-Syutyo (Kepala Karesi­denan), wewenange marang Itto-Keibu mengisor, lan mindhah mligi sajronela­dadan dhewe. Taun 1943 ngirimake 10 anggota saka Jawa menyang Formusa (Taiwan), murih melu pendidikan Kepo­lisian sababag karo Kepolisian Jepang, ing tembe diajab dadi pangarsa. Taun 1944 saben Syu (Karesidenan), madeg Tokubetsu Keisatsu Tai (Polisi Istimewa), mujudake pasukan polisi penggempur. Dijangkepi gegaman uga miltraliur rampasan saka Walanda. Kekuatane antara 60 nganti 150. Gumantung jem­bar lan kaanane laladan.

 

Sawise Indonesia Mardika.

Kumandhange Proklamasi Kamardi­kan, ngububi bangsa sing daya-daya enggal uwal saka tekemane liyan. Keisatsau-tai (Polisi) lan Tokubetsu Keisatsu-tai (Polisi Istimewa) Jakarta, nunggal gilig. Tanpa tidha-tidha nyeng­kuyung lan sumadya bela pati marang Republik Indonesia. Ing Kantor-Kantor Polisi banjur kumlebat gendera Merah Putih, ngganteni Hinomaru. Sakbanjure Kantor-Kantor Pamerintah lan pedunu­ngan warga, katon regeng direnggani genderane dhewe. Ora mliki Jakarta dhewe, kutha-kutha ing Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali lan liya-liyane, ora gelem keri.

Sajroning sidhang tanggal 18 Agus­tus 1945, Panitya Persiapan Kemerde­kaan Indonesia, ngesahake Undang-Undang Dasar. Ngangkat Ir. Soekarno minangka Presiden lan Drs. Mohammad Hatta Wakile. Dina candhake netepake madege Kabinet sepisanan. Ndhapuk Kementerian nganti cacah rolas, dalah pejabate pisano Merang Rupubik Indonesia dadi bisa ngangkat lan nglereni Hopkomisaris Polisi. Direktur Binne­landsch Bestuur (BB) bisa tumindak ma­rang Hopagen/Hopreserse, Komisari Polisi Klas II lan Klas I. (Ana Candhake)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan