RKUHP Pasang Gelare DPR Kanggo Nglumpuhake KPK
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 7 kali

DPR pijer gagal ngrevisi UU KPK merga antuk panduwa saka bebrayan. Saiki kebeneran Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) sing asli produk RI nembe digarap DPR-Pemerintah. Iki ngiras-ngirus dadi pasang gelare DPR kanggo nglumpuhake KPK. Pehak KPK wis protes liwat Presiden Jokowi, ning DPR bola-bali nemenake, dhestun iki kanggo luwih mikuwati KPK.

NEMBE iki KPK kirim layang marang Presiden Jokowi, kang isine nelakake rasa kabotane yen RKUHP bakal nggam­blokake pasal-pasal UU KPK sajroning UU KUHP sing anyar. Awit senajan RKUHP sing saiki mono jarene asli produk bang­sa Indonesia dhewe, dudu gaweyan lan warisan penjajah Walanda, nanging yen disurasa jero isine bakal ngancam tugas KPK, sebab korupsi wis dudu kejahatan sing luwar biasa maneh.

Kaya padatan, sauger urusan UU KPK Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR saka partai “wikana nggih” bali mencak-mencak. Dheweke ora pura ora rila karo trajange KPK kasebut. Anane KPK kuwi harak merga produk UU, minangka pe­laksana undang-undang, dadi ora darbe hak nganggo protes barang. Ngibarate wong ngliwet mono, ngertine yen wis mateng dicublikke, dipilihake nggon kenul!

 

100 taun KUHP penjajah

Wiwit Januari 2016 DPR lan Peme­rintah pancen mupakatan nggarap RKUHP anyar, sing asli gaweyane bangsa dhewek. Awit sasuwene iki, ya wiwit RI merdika 17 Agustus 1945 nganti sepre­ne, pathok bangkrong migunakake KUHP made in Holland, kaya radio transistor batu nem Philips L4 26 T sing popu­ler ba­nget taun 1960-an. Kanggo nyala­ras­ake kahanan, pemerintah mung ngowahi kanthi tambal-sulam gegayutan karo delict-delict hukum sing timbul sajroning bebrayan. Ning tetep durung bisa ngrangkani.

KUHP made in Holland mau sumbere hukum Belanda, Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie. Disahake lumantar Staatsblad taun 1915 nomer 732 lan wiwit kelaku ing wilayah Hindia Belanda wiwit 1 Januari 1918. Dadi ngan­ti Juni 2018 iki, ateges wis kelaku 100 taun punjul limang sasi. Jenenge wae gaweyane bangsa penjajah, isine mesthi wae mung kanggo mikolehake Landa dhewe, ning nyawiyah bangsa Hindia Belanda ya Indonesia saiki.

Jaman semana narkotika utawa apyun (candu), wong nyeret (nggunak­ake candu) durung dadi larangan. Malah sadurunge taun 1900, pesakitan utawa terdakwa ora lungguh ana kursi, nanging “lesehan” nggelar klasa. Hakim lan jaksa –istilahe: ndara jeksa– sing methengkres lungguh kursi. Sajake jaman semana HAM (hak azasi manusia) durung entuk kawigaten, senajan hakim-jaksa sing wong Landa mau doyan ham (daging babi).

Indonesia sawise jaman merdika, KUHP Landa durung kober direvisi Soale era-eru politik sing ora ana mendhane. Ya Landa sing bali pengin njajah RI ma­neh,  kasusul dumadine pembrontakan ing kana kene. KUHP gaweyan Landa mau ditetepake tanggal 26 Februari 1946, nanging nembe kanggo wilayah Jawa-Madura. Nembe tanggal 20 September 1958, KUHP mau kelaku kanggo saindhenge wilayah RI.

Wekasane nembe taun 1963 peme­rintahan Orde Lama kober mikirake, kepengin nggawa KUHP dhewe. Liwat Seminar Hukum Nasional I ing Sema­rang, masalah “RUU KUHP asli Indonesia” dirembug klawan mirunggan. Akeh sing udhu panemu, mligine ngenani delik-delik kejahatan keamanan negara, ekonomi, lan kasusilan sing dijembarake lesane. Ngancik jaman Orde Baru peme­rintah banjur ndhapuk tim perumus RKUHP kang diketuwani pakar hukum Universitas Diponegoro, Prof. Soedarto.

Tim perumus RKUHP mupakat ora arep nggawe KUHP saka  nol. Tim mung re­kodifikasi (nyampurnakake) KUHP Hin­dia Belanda mau, sarta aweh penjelasan saben pasale. Jaman Menkeh Ismail Saleh, RKUHP didheseg supaya digelak dirampungake. Ning nyatane, nganti di­ganti Menkeh Utoyo Usman lan Orde Baru kukut, tetep mandheg ing laci kemen­trian. Ngancik era reformasi, nembe Pre­siden Jokowi liwat layange tanggal 5 Juni 2015 menyang DPR pratela yen siap nggarap RKUHP.

 

Pasal Sastro Pandelepan

Kala semana Presiden Jokowi wis ma­ngeni, akir Desember 2017 RKUHP mau wis dadi lan enggal disahake. Na­nging kaya wis dudu wadi maneh, yen per­kara nggawe UU mono DPR kerep mletho-ne. Sebabe werna-werna, keja­ba akeh anggota sing seneng “amrin mem­bolos” saka sidhang, pehak oposisi malah ketungkul ngantemi pemerintah. Contone ya duet Fadli Zon lan Fahri Ham­zah kuwi, ing atase wis dadi Wakil Ketua DPR ning isih padha seneng lambe nggam­bleh ngomentari bab sing tembre-tembre. Malah yen ana demo umat ing Monas, tanpa isan-isin melu ngombyo­ngi munggah mobil komando.

Wis Wakil Ketuwane ketungkul melu demo lan nyinyir marang pemerintah, ndilalahe Ketua DPR-e Setya Novanto kena masalah nganti dicopot pindho. Wekasane RKUHP bebasan kleleran, kapiran kapirun gaga ora matun sapi ora nuntun. Ketua DPR sing saiki, Bambang Susatyo melu isin temenan, saengga wa­ni nyamin mbesuk Agustus dadi lan bakal dadi hadiah ulang taun HUT RI ka-73 sing paling monumental.

Saking akehe delict hukum sing bakal diolah lan ditintingi, Daftar Isian Masalah (DIM) sing disetorake saben fraksi gung­gunge nganti 2934. Bareng wis dipilah-pilah lan manjalma dadi pasal, gunggu­nge dadi 780 luwih 211 saka pasal KUHP lawas sing mung 569 pasal. Rancangan KUHP uga bakal ngemot tindak pidana pencucian uang, terorisme, penghapu­san KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), lingkungan hidup, perlindungan benda cagar budaya, korupsi, hak asasi manusia, kesehatan lan liya-liyane ma­neh klebu urusan Sastro Pandelepan (perzinaan – Red).

Pasal-pasal kasebut sadurunge su­mebar ing maneka warna UU, lan ing RKUHP sing anyar mau bakal didadekake siji. Ing kono uga ana pasal aneh-aneh. Upamane, wong sing dudu petugas KB wani ngajari nggunakake pil kontrasepsi, bisa diukum (pasal 481). Dalasan pasal Penghinaan Presiden sing dibusak MK, ing draft RKUHP diuripake maneh (pasal 239). Malah ana 16 pasal liyane sing ngancam kebebasan pers, kaya-kaya RI arep mbaleni alam Orde Baru.

Rikala pasal-pasal UU Tipikor uga bakal diadopsi jroning RKUHP, para pim­pinan KPK lan para mantan KPK ora na­rimakake. Mula Ketua KPK Agus Rahardjo dalah para mantan Ketua KPK bangsane Busyro Mukodas, M. Yasin lan Anwar Har­yono padha nglayangi Presiden. Isine kabotan yen pasal-pasal UU KPK diadopsi ing RKUHP, awit yen korupsi wis dianggep dudu kejahatan luwar biasa, ateges KPK ora perlu ana. Upama tetep ana, nanging kena diarani mung kanggo wangun-wangun.

 

Ora ngempongi KPK

Para penggiat anti korupsi pancen nju­briyani, DPR tanpa kendhat angrekadaya priye carane gawe ringkih kepara lum­puhe KPK. Sebab ndhisik wis nyoba ngothak-athik UU KPK, ning antuk panduwa saka be­brayan. Bareng ana kalodhangan ngga­rap RKUHP, penyakit lawase bali angot. Lalola Aester anggota ICW mas­padakake, diadopsine pasal-pasal ko­rupsi UU Tipikor jroning draft RKUHP, mujudake cara anyar DPR – pemerintah nyrimpung KPK.  Saiki delict korupsi sing ana UU KPK dilebokake UU KUHP.

Jroning UU Tipikor pancen akeh pasal sing isine kaya dene pasang gelare DPR-pemerintah kanggo ndadekake KPK cik­ben kaya Baladewa ilang gapite. Ketoke mono mikuwati, upamane bab dhenda terpidana saka Rp 1 milyar (UU Tipikor) dadi Rp 2 milyar (pasal 687). Kanggone koruptor kelas Setya Novanto, aja maneh Rp 2 milyar. Lha mbok Rp 10 milyar tetep wae enthing kaya kapuk.

Banjur ing RKPK pasal 63 ancaman ukuman penjara mung 2 taun, tanpa an­caman ukuman selawase urip utawa uku­man pati. Mangka ing UU Tipikor, an­caman ukuman kanggo koruptor kuwi nganti 4 taun, ukuman salawase urip nganti ukuman pati. Malah ing ndalem pasal 723 darbe potensi bakal meksa pe­negak hukum klebu KPK kanggo nggu­nakake pasal KUHP tinimbang UU KPK.

Nanging Wapres Jusuf Kalla lan Men­ko Polhukam Wiranto nemenake, ora ana niyat pemerintah-DPR bakal ngem­pongi KPK. Senajan mengkone RKUHP resmi dadi UU, KPK tetep nggunakake UU-e dhewe minangka pambrastha ke­jahatan luwar biasa (extra ordinary).

Ketua DPR Bambang Susatyo bali njamin, RKUHP tujuwane pancen kanggo mikuwati KPK, ben tambah rosa-rosa kaya Mbah Marijan. Diajab 17 Agustus 2018 ngarep iki kelakon pangesahing UUKUHP sing asli produk bangsane dhe­wek maujud. Pancen isin rasane, wis 73 taun dadi bangsa merdika, ning KUHP-ne nggunakake warisan penjajah.

Muga-muga wae jaminan pemerin­tah lan DPR mau kena diugemi. Tegese KPK tetep nggunakake UU Tipikor kang dadi senjata lan keampuhane sasuwene iki. Awit yen mengkone kudu nggunakake KUHP sing anyar, padha wae DPR sukses besar ngempongi KPK. Ibarate wong me­nganggo mono, klambi KPK ukurane XL, di­peksa sing mung nganggo ukuran L, lha ya methethet kaya brongsongan gori. n

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan