Qiyamat iku Nggegirisi (3)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Agama Islam - Dibaca: 18 kali

3. Fenomena (kahanan) dina Qiya­mat.

Swasana dina Qiyamat kang nggegi­risi iku, trep karo dhawuhe Allah, mang­kene maksude:

a). “Lan poma dipoma utusan sira aja ndarbeni pangira manawa Allah iku kesupen marang tumindake wong-wong kang dzalim, satemene Allah kepareng nyrantekake marang wong-wong mau, mung ngenteni te­kan dinane kabeh ing pandulune wong-wong kafir mbalalak akedhep tismak.” (Q.S.Ibrahim (14):42).

(b). Dheweke enggal-enggal ma­dhep marang kang nimbali, lan ngangkat sirahe, pandelenge ora ke­dhep-kedhep sarta atine kothong blong.” (Q.S.Ibrahim (14):43).

Maksud kang kinandhut ana ing ke­karone ayat kasebut, mangkene genahe:

Tumraping wong-wong kang dzalim, nalika kasowanake marang ngarsaning Allah, ngangkat sirahe lan pandulune ora kedhep-kedhep, mbelalak pindha tismak, iku kabeh krana saka wedine, saengga ora eling marang apa-apa kang dumu­nung ana ing sakiwa tengene. Hiya krana banget rasa wedine iku atine metu, nganti nalika tekan ing gorokan, ati mau ora bisa metu saka tutuke (mulutnya). Mula, nuli dhadhane dadi kosong blong. Hiya krana swasana kang kaya mangkono iku, tumuli ruangan antara Langit lan Bumi karan ha­wa. Miturut Said bin Jubair, ati mau muter-muter ing gorokan ora darbe papan kang tetep. Trep karo dhawuhe Allah, mangke­ne maksude:

“He Muhammad sira ngelingna wong-wong iku kabeh, dina Qiyamat kang wus cedhak! Nalika atine wong-wong padha munggah, tekan teng­gok, jalaran anggone padha ngam­pet susah. Wong-wong kang aniaya iku ora bakal nemu sanak sedulure uta­wa juru syafa’at kang kena dia­nut.” (Q.S. Ghafir (40): 18).

Gegayutan karo bab iku Qatadah ne­-rang­ake: Ati sing mandheg ana ing teng­gok iku, ora bisa metu lan ora bisa bali ma­rang papan asale, iku kabeh krana ana rasa wedi kang banget. Atine wong kang dza­lim mau dikebaki kasengsaran, krana wedi lan khawatir, dikebaki perasaan nesu (marah), wedi, sedhih, saengga dhadha­ne dadi ciyut. Trep karo dhawuhe Allah, mangkene maksude:

“Ing mangka wong-wong mau pa­dha dene diweruhake marang sa­nak kadange. Wong kang padha do­sa luwih seneng, samungguha siksa ing dina iku kena ditebus nganggo anake. Lan ora ana mitra sinarawedi siji bae sing nakokake marang mitra­ne.” (Q.S.Al- Ma’arij (70):10-11).

Prayoga diaturake maneh, hiya krana atine banget wedine, sedulur sinarawedi sing ana ing sakiwa tengene, ora nakok­ake kahanan sedulure mau, senajan dhe­weke ndulu ing sajerone swasana sing ba­nget nrenyuhake, krana dheweke ngo­peni marang awake dhewe, ora aweh ka­wigaten marang wong liya. Trep karo dhawuhe Allah, mangkene maksude:

(a). “Lan dina iku tumrap siji-sijining wong padha ribet mikirake prakarane dhe­we-dhewe.” (Q.S.’Abasa (80):37).

(b). “Wong-wong kang dosa ora bisa mikul dosaning liyan. Dene wong sing du­we dosa gedhe, iku nyuwuna supaya do­sane dipikulake marang wong liya, ora bakal dipikulake sithik-sithika, sanajan wong mau isih anake dhewe. Sira, Mu­ham­mad! Sira iku mung jejer ngelingake marang wong-wong kang wedi ing Pa­nge­ranE, ing papan kang sepi lan padha nindakake shalat. Sapa kang suci atine, suci mau migunani (banget) marang awake dhewe, mung marang Allah pi­yambak sowane para manungsa.” (Q.S. Faa­thir (35):18).

Makna kang kinandhut ana ayat kase­but, miturut Ikrimah, tetangga karo tang­gane nalika Qiyamat nerangake: “Dhuh Gusti Allah sesembahan para kawula. Mu­gi paduka kepareng ndangu dhuma­teng piyambakipun, hiya gene dheweke nu­tup lawange krana aku? Satemene wong kafir mau ngudi pitulungan marang wong kang iman, sarta ngucap mangke­ne: “Rak hiya ta aku wus tumindak becik marang sliramu nalika ana ing Donya? Lha saiki iki, aku merlokake pitulungan ma­rang sliramu! Sedulur Mukmin mau mun­juk atur marang ngarsaning Allah sarta nyuwunake syafa’at marang tang­gane mau. Nanging panyuwune iku ora dikeparengake dening Allah, nuli pawong-an mau dibalekake maneh marang pa­pan kang asor, yaiku ing Neraka. Semono uga sawijining Bapa sing ngudi pitulungan marang anake, nalika ing dina Qiyamat, kanthi ngucap mangkene: “He putraku wong tuwa kaya apa aku iki tumrap sira! Nuli putrane atur pangalembana marang kebecikane wong tuwane. Keng Bapa ngu­cap maneh: “He putraku, satemene ing dina iki aku perlu pitulungan (kebecikan), amal kebecikan saka sliramu sethithik bae, sing bisa nylametake awakku. Putra­ne nuli matur, manawa dheweke dina Qi­yamat iku uga ndarbeni rasa wedi sarta khawatir, kaya sing dialami dening Bapake iku. Tumuli Bapa mau ngudi pitulungan ma­rang garwane, nanging uga ora bisa aweh pitulungan apa-apa, krana dheweke uga ndarbeni rasa wedi lan uga khawatir, kaya sing dialami dening garwane (sisih­ane).” Swasana kang dumadi kaya mang­kono mau trep karo pangandikane ‘Aisyah r.h. (garwane Njeng Rasul), mangkene maksude:

“Sawijining dina nalika manungsa padha sowan marang ngarsaning Pa­ngeranE Jagad Raya iki, salah sa­wijining pawongan ana sing klelep krana kringete dhewe, nganti tuma­pak ing tengahing kuping kekarone.” (HR.Bukhari). Semono uga apa sing dite­rangake Migdad al-Kindhi, dheweke ngu­cap, aku keprungu Njeng Rasul paring dha­wuh, mangkene maksude:

“Ing dina Qiyamat Rawikara (Srenge­nge) dicedhakake marang para manung­sa, Saengga dhuwure watara siji uta­wa rong mil. Nuli Srengege mau njalari wong-wong mau padha leleh, nuli padha klelep krana kringete dhe­we. Trep karo amal sing ditindak­ake. Sarta ana sing kringete dhu­wure sak dhengkule, lan ana sing kringete dhuwure sak poloke. Ana sing kringete dhuwure sak bangkek­ane sarta ana sing kringete dhuwure bisa nglelepake pawongan mau.” (HR.Muslim). n (Ana Candhake)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan