Pasa Romadhon Tansaya Dikepung Kapitalisme
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 25 kali

Saben-saben wulan Romadhon, teka, rega-rega sembako padha mundhak, kamangka mayoritas masyarakat Indonesia padha ngibadah pasa. Perkara iki bisa diarani ironi. 

Mula banjur ana pitakon sing prelu dadi wigati: geneya rega-rega sembako padha mundhak ing sasi pasa? Wangsu­lane, amerga akeh wong sing pasa ujug-ujug dadi kemaruk saengga akeh-akehan blanja sembako! 

Luwih cethane, yen ora pasa saben dina mangan sebaene, nanging nalika pa­sa yen buka lan sahur mangane rena-rena utawa ora sebaene. Menune uga komplit plit digelar ing meja. Samuba­rang woh-wohan ditumpuk neng bas­kom, thethek bengek lawuhan dijejerake neng piring-piring, sayure uga ora mung sayur bening nanging uga ana sayur opor, sayur gule lan sayur liya-liyane. Ngom­bene ora mung banyu putih na­nging uga ana es campur, teh, kopi susu lan kolak. 

Kahanan ing ruwang makan kasebut bisa diarani minangka inflasi konsumsi sing kedadeyan ing mayoritas kaluwarga Indonesia. Banjur akibate dadi inflasi ing tlatah perekonomian nasional. Kamang­ka inflasi kuwi persasat gejala krisis. Lan kasunyatane, saben sasi pasa pancen saya akeh kasus kriminalitas. Kaya dene saya akeh copet, maling lan rampok. 

 

Tradhisi Mrema

Ironi utawa inflasi sing kedadeyan sa­ben sasi pasa kuwi ora uwal saka ji­retane sistem  kapitalisme global sing wis ke­bacut nyengkerem uripe manungsa ing donya iki. Cethane, perkara kasebut wis kebacut dadi pakulinan. Mula tumrap ka­um pedagang, sasi pasa padha karo mangsa preman. Kabeh pedagang bakal padha mrema. Dene mrema kuwi tegese dodolan kanthi rega sing ora lumrah utawa luwih dhuwur. 

Perkara mrema banjur disengkuyung dening kabeh media massa. Iklan-iklan sa­mubarang sembako lan liya-liyane pa­dha diumbar kanggo ngrayu nafsu makan masyarakat supaya padha kemaruk. Ba­kul cilik lan bakul gedhe padha jor-joran anggone nggelar dagangane. Malah sai­ki kabeh kutha lan desa saya rame sabe sasi pasa amerga neng dalan-dalan saya akeh wong mrema panganan lan omben-omben kanggo buka lan sahur. 

Fenomena mrema saya ndadra amer­ga kabeh stasiun televisi uga melu-melu mrema kanthi nggelar acara-acara sing persasat manas-manasi nafsu ma­kan masyarakat. Kaya dene akeh stasiun televisi sing nayangake acara wisata kuli­ner utawa pamer kuwasisan masak me­nu buka lan sahur kanthi bintang tamu artis sing jenenge lagi moncer. 

Lan yen dipetani, fenomena mrema uga saya gawe ramene sasi pasa amerga akeh ulama sing dhakwahe ngejak ma­sya­rakat padha seneng sedhekah panga­nan lan omben-omben kanggo buka. Banjur saya akeh wong sing nggelar aca­ra buka bareng ing omahe dhewe-dhe­we utawa ing rumah makan lan restor­an. 

Nanging, acara buka bareng sing sa­ya kondhang kuwi sajake kurang trep utawa rada mlenceng karo ajaran aga­ma, amerga sing diundang ora wong mla­rat nanging wong-wong sugih. Kaya dene para penggedhe lan pengusaha sing pa­dha nggelar acara buka bareng nanging sing diundang mung kalangan pengge­dhe lan wong-wong sing padha sugihe.

 

Tradhisi Weweh

Ing tlatah bebrayan Jawa, wiwit mbi­yen ana tradhisi weweh sajrone sasi pasa sing dilakoni dening kaluwarga-kaluwarga marang krabat sing persasat luwih tuwa. Kaya dene anak weweh ma­rang wong tuwa. Wewehan isine panga­nan sing enak-enak kanggo buka. 

Tradhisi weweh banjur saya ilang amerga saya dianggep muspra. Lan ka­su­nyatane, pancen akeh panganan we­wehan sing ora kepangan amerga sing nampa wis kebacut masak menu kanggo buka lan sahur. Lan amerga ora bakal kepangan, wewehan bisa wae kaya bal pingpong, diguwak ngetan ngulon ngalor ngidul. 

Malah akeh kedadeyan sing konyol, kaya dene sawijine wewehan bali maneh marang sing mewehi. Conthone, si A  mewehi marang si B, banjur si B ngoper wewehan kuwi marang  si C, banjur si C ngoper wewehan kuwi marang si D, banjur si D ngoper wewehan kuwi ma­rang si A.

Amerga tradhisi weweh menu ma­teng dianggep bisa muspra utawa bisa dadi crita konyol, mangka banjur diganti karo weweh barang (sembako) mentah kaya dene gula, kopi, beras utawa who-wohan sing ora cepet bosok. Ing perkara iki, weweh sembako dianggep luwih trep amerga sing nampa ora prelu ngoper marang krabat liyane. 

Dene tradhisi weweh kuwi pancen wis trep karo ajaran agama sing tegese sedhekah. Lan amerga ana tradhisi we­weh, sasi pasa uga dadi sasi kanggo mrema utawa sasi preman tumrap kaum pedagang. Cethane, pasar-pasar tam­bah rame, banjur saya akeh copet lan maling sing melu-melu “mrema”.

 

Revitalisasi Pasa

Pasa Romadhon pancen saya dike­pung kapitalisme, saengga akeh wong pasa nanging sejatine mung ngowahi jadwal mangan. Cethane. amerga ora sarapan lan ora mangan awan, banjur buka lan sahur kanthi kemaruk. 

Mula sajake prelu ana upaya revita­lisasi pasa. Kaya dene pasa sing trep karo syari’at Islam. Cethane, mangan buka lan mangan sahur saprelune, ora usah neka-neka. Lan yen pancen ndu­weni rejeki akeh, becike ya disedhe­kahake marang wong sing pantes nampa sedhekah. Dene ing mangsa saiki, saya akeh wong mlarat sing kudune diwenehi sedhekah supaya gelem melu ngibadah pasa.

Cekak aose, revitalisasi pasa tegese uga nyegah kabeh nafsu ala utawa nafsu aluamah, murih dadi manungsa sing beja ing donya lan akhirat, kaya dene sing dilakoni dening para nabi lan para wali. Nuwun ***  

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan