Bedhah Pajang (6)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 185 kali

Patih Mancanegara enggal dhawuh prajurit jaga supaya nabuh bendhe. Para prajurit nuli nata gegaman, banjur pacak baris ing alun-alun. Ora let suwe Kangjeng Sultan miyos. Barisan Pajang tumuli budhal ditindhihi Patih Mancanagara. Ki Pamanahan, Ki Panjawi, Raden Ngabehi Loring Pasar padha ndherek, uga.

Sultan Pajang wis tekan Dalem Kasunanan Kudus kanthi raharja. Nalika Kanjeng Sultan Adiwijaya rawuh, Arya Penangsang wis  lungguh ing pendhapa. Dene Sunan Kudus durung miyos, isih salin pangagem ing ndalem njero. Ing tengah pendhapa Sultan Adiwijaya lan Arya Penangsang lenggah adhep-adhepan. Ki Pamanahan lungguh caket Kanjeng Sultan.  Sultan Adiwijaya ngasta keris loro. Dene keris pusaka kang aran Kyai Crubuk dicothe ing sisih kiwa.

Wong agung loro nuli bage-binage.

“Sami sugeng rawuhipun Dhimas Adiwijaya. Sampun dangu mboten sami pinanggih. Pramila bingah sanget manah kula dene saged kepanggih Yayi Sultan ing pendhapa  Kasunanan Kudus,” Arya Panangsang ndhisiki nyebawa.

“Pangestunipun Kangmas Panangsang nir ing sambikala lampah kula. Mugi-mugi Ingkang Maha Kuwaos tansah paring kawilujengan,” Sultan Adiwijaya mangsuli karo mesem.

“Anu Dhimas,” Arya Panangsang ngendika maneh karo dhehem, “Kula mireng Dhimas Adiwijaya kagungan dhuwung ingkang sakalangkung sae pamoripun. Mbok cobi kula dipun parengaken ningali, kados pundi wujudipun?”

Sultan Adiwijaya nuli ngunus keris, nuli diulungake ligan marang Arya Panangsang. Ki Pamanahan kang awas marang karepe Arya Panang­sang banjur njawil gustine. Sultan Adiwijaya tanggap ing sasmita, sigra ngunus keris pusaka Kyai Crubuk. Priyagung loro nuli padha adhep­ adhepan karo nyekel keris ligan.

 “Elho, kepriye ta kuwi? Apa padha arep ijol-ijolan keris? Apa arep padha blantikan?” dumadakan Sunan Kudus miyos. “Mbok aja padha nyekel keris ligan! Yen kasumurupan wong akeh mundhak kurang prayoga. Becik kerise enggal padha wrangkakna, ayo padha lenggah bebarengan, supaya luwih rumaket anggone paseduluran,” Sunan Kudus paring pamrayoga.

Arya Panangsang nuli mbalekake keris kasebut, dene Sultan Adiwija­ya uga banjur mrangkakake Kyai Crubuk. Priyagung sakloron nuli padha mundur saka pendhapa lan pamit bali menyang pakuwone dhewe-dhewe. Arya Panangsang makuwon ing sawetan Bengawan Sore. Dene Sultan Adiwijaya ma­sang­grah ing sakulon Bengawan Sore.

***

Sawise perkara agar-agaran keris ing Kasunanan Kudus kuwi, wengine Sultan Adiwijaya lan para manggalane padha………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe weruh semut kepleset lan ceblok ing banyu, mula angkaten lan tulungana dheweke...  Sapa ngerti kuwi dadi sebab anane ampunan tumrapmu ing akherat mengko.

Klik

FESTIVAL CAGANARES

Caganers yakuwi sawijining festival kang dianakake saben wulan Desember ing daerah Catalunya utawa Barcelona, Spanyol. Festival iki bakal ndadekake sapa wae gedheg-gedheg. Kepriye ora, merga masyarakat ing kono ngumpulake maneka figur tokoh dunia kang lagi mbukak kathoke lan (ngapunten) bebuwang. Tokoh duniane macem-macem, kaya Ronaldinho, Albert Einstein, Michael Jackson, Donald Trump, Barrack Obama, lsp. Festival iki ngemu teges yen sapa wae satemene padha tanpa ndeleng trah utawa jabatane nalika bebuwang. (d/ist)***

Pethilan

LP Banda Aceh ribut, 113 napi kabur

Sapa sing betah nang pakunjaran?

Cawe-cawene guru ora bisa digenteni

Apamaneh sing jenenge Pak Google

600 dina kasus penyerangan Novel durung kawiyak

Aparat lagi asyik ngetung dina mbok­menawa