Bedhah Pajang (6)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 163 kali

Patih Mancanegara enggal dhawuh prajurit jaga supaya nabuh bendhe. Para prajurit nuli nata gegaman, banjur pacak baris ing alun-alun. Ora let suwe Kangjeng Sultan miyos. Barisan Pajang tumuli budhal ditindhihi Patih Mancanagara. Ki Pamanahan, Ki Panjawi, Raden Ngabehi Loring Pasar padha ndherek, uga.

Sultan Pajang wis tekan Dalem Kasunanan Kudus kanthi raharja. Nalika Kanjeng Sultan Adiwijaya rawuh, Arya Penangsang wis  lungguh ing pendhapa. Dene Sunan Kudus durung miyos, isih salin pangagem ing ndalem njero. Ing tengah pendhapa Sultan Adiwijaya lan Arya Penangsang lenggah adhep-adhepan. Ki Pamanahan lungguh caket Kanjeng Sultan.  Sultan Adiwijaya ngasta keris loro. Dene keris pusaka kang aran Kyai Crubuk dicothe ing sisih kiwa.

Wong agung loro nuli bage-binage.

“Sami sugeng rawuhipun Dhimas Adiwijaya. Sampun dangu mboten sami pinanggih. Pramila bingah sanget manah kula dene saged kepanggih Yayi Sultan ing pendhapa  Kasunanan Kudus,” Arya Panangsang ndhisiki nyebawa.

“Pangestunipun Kangmas Panangsang nir ing sambikala lampah kula. Mugi-mugi Ingkang Maha Kuwaos tansah paring kawilujengan,” Sultan Adiwijaya mangsuli karo mesem.

“Anu Dhimas,” Arya Panangsang ngendika maneh karo dhehem, “Kula mireng Dhimas Adiwijaya kagungan dhuwung ingkang sakalangkung sae pamoripun. Mbok cobi kula dipun parengaken ningali, kados pundi wujudipun?”

Sultan Adiwijaya nuli ngunus keris, nuli diulungake ligan marang Arya Panangsang. Ki Pamanahan kang awas marang karepe Arya Panang­sang banjur njawil gustine. Sultan Adiwijaya tanggap ing sasmita, sigra ngunus keris pusaka Kyai Crubuk. Priyagung loro nuli padha adhep­ adhepan karo nyekel keris ligan.

 “Elho, kepriye ta kuwi? Apa padha arep ijol-ijolan keris? Apa arep padha blantikan?” dumadakan Sunan Kudus miyos. “Mbok aja padha nyekel keris ligan! Yen kasumurupan wong akeh mundhak kurang prayoga. Becik kerise enggal padha wrangkakna, ayo padha lenggah bebarengan, supaya luwih rumaket anggone paseduluran,” Sunan Kudus paring pamrayoga.

Arya Panangsang nuli mbalekake keris kasebut, dene Sultan Adiwija­ya uga banjur mrangkakake Kyai Crubuk. Priyagung sakloron nuli padha mundur saka pendhapa lan pamit bali menyang pakuwone dhewe-dhewe. Arya Panangsang makuwon ing sawetan Bengawan Sore. Dene Sultan Adiwijaya ma­sang­grah ing sakulon Bengawan Sore.

***

Sawise perkara agar-agaran keris ing Kasunanan Kudus kuwi, wengine Sultan Adiwijaya lan para manggalane padha………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!