Sri Mulih (5)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 193 kali

Raden Harya Wrekodara, Harjuna, Nakula, Saha­dewa sowang-sowang nga­turake pangabekti marang ingkang raka Nata Dwarawati, akarya suka renaning wardaya.

“ Dhuh Kaka Prabu jimat pepundhen kula,wontenipun ingkang rayi Pandhawa amboyongi rawuh paduka ing  Praja Nga­marta, inggih awit rayi paduka nedheng kapetengan budi labet emeng ngraos­aken kawontenaning nagari ingkang kataman ing ruwet renteng. Para kawula sanagari mboten tentrem manahipun, labet kathah reresah saking para pakar­tining hambeg candhala. Ing pundi-pundi dumados kadurjanan, kapara kathah para hambeg angkara ingkang kongas dora wicara nyebar wisaning ukara anga­du kumba, ing semu badhe njong­keng kawibawaning nagari. Ingkang makaten mugi kaparenga kanjeng Kaka Prabu paring sarana minangka usada­ning Ngamarta ingkang nedheng kalim­put kumaraning pedhut reruwet punika kaka Prabu,” ngendikane Prabu Punta­dewa.

“ Adhuh Yayi Samiaji kadange pun kakang, mugi kawuningana Yayi bilih ruwet renteng ingkang tumempuh Nagari Ngamarta menika inggih awit saking Sang Hyang Bathari Sri, widadari ingkang anya­rira wahyuning kamulyan lan wah­yuning karaharjan oncat saking tanah Jawi. Purwanipun sang bathari mboten karaos dumunung wonten tanah Jawi inggih awit saking pambeganipun para tetiyang Jawi ingkang sampun mboten sungkem malih dhateng dewaning ka­mul­yan kala wau. Minangka pratandha bilih kawula sanagari sampun kemba sung­kem dhateng sang bathari, katitik saking pakartining kawula ingkang mungkur saking kautaman, ko­ngas angu­di dhumateng kamurkan. Kabu­da­yan ingkang isinipun wewarahing kauta­man sarta kerukunan sapunika mboten rinumat, sasat sampun kabucal tebih sarta kapiran. Para kawula sanadyan pinaringan kanugrahan sarwa kaceka­pan parandene tansah rumaos kekira­ngan, inggih awit saking supe dhateng raos syu­kur dhumateng Sang Hyang Maha Bathara ingkang peparing. Pramila Ngamarta kenging aradaning siku dhen­dha, temah hangalami ruwet rentenging kawontenan punika, Yayi Prabu.”

“Dhuh dhuh adhuh Kaka Prabu Hari­murti, sarikma pinara sasra mboten wonten ingkang sisip sabda pangandika paduka, mapan makaten pambeganipun racak-racak tetiyang sapunika. Pramila mboten mokal menawi Negari Ngamarta nemahi siku dhendha. Inggih awit saking punika Kaka Prabu, mugi kaparenga padu­ka paring kalidamar, lekas pundi ingkang kedah kula lampahi minangka empaning pakarti murih Ngamarta wekasan ruwat saking siku dhendhaning Bathara?”

“ Inggih ta, Yayi, manawi paduka kepa­reng ndangu menggah patitising lekas, nadyan pun kakang ugi namung badhe matur prasaja awewaton saga­duking manah lan sakadaring lampah. Punapa Yayi Prabu miwah para kadang Pandhawa kalepyan bilih tanah Jawi sampun nampi nugrahaning bathara wahyuning karahar­jan lan kasantosan tumraping bangsa lan nagari, Yayi? Menggah ingkang winastan wahyuning kasantosan lan karaharjan kalawau sampun manuksma sinerat pre­mati awujud sastra pusaka, ingkang wi­nastan Pancasila. Inggih gangsal wilanga­ning sastra pusaka ingkang hangewrat paugeraning bangsa lan nagari.

Kapisan, manembah Hyang Maha Esa, kanthi wewaton…………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan