Bedhah Pajang (4)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 296 kali

Kebo ndanu bareng weruh ana wong nyedhak sanalika mbekos-mbekos lan masang sungu. Sikile nunjah-nunjah lemah nganti bleduge gumulung. Nuli mlayu nggebrag arep nyundhang wong kang ngadeg ing ngarepe. Jaka Tingkir prayitna, sungune kebo kasil disaut terus dicekel kenceng nganti kandheg. Kebo danu ngangseg, nanging Jaka Tingkir tetep mbegegeg. Kekarone banjur padha ngetog karosan. Kebo danu katon waringuten. Mripate kaya murub lan sirahe mundhuk. Kebo ndanu nuli ngetog kekuwatan arep namakake sungune. Nanging Jaka Tingkir ndhisiki, kebo danu ditempiling sakala njengkelit. Remuk sirahe dadi lan patine. Para prajurit lan kawula padha surak mawurahan.

Kanjeng Sultan Trenggana banget mongkog lan gumbira. Jaka Tingkir nuli katimbalan. Kaluputane dhek jaman samana banjur diapura. Jaka Tingkir nuli kawisuda maneh dadi tetungguling prajurit tamtama ing Demak.

Jalaran saka kadigdayane kang gawe eram, Jaka Tingkir dadi urip kajen lan keringan. Nanging watake tetep andhap-asor. Kanjeng Sultan uga sangsaya mundhak asihe. Wusanane Jaka Tingkir kapundhut dadi putra mantu, kadhaupake marang putrane putri Sultan kang angka lima.

Mungguh Sultan Trenggana iku kagungan putra cacah enem, yaiku: 1. Putri (ora kasebut asmane), kagarwa Pangeran Langgar saka Sampang, Madura; 2. Bagus Mukmin (Pangeran Prawata); 3. Ratna Kencana, kagarwa Pangeran Hadiri, Bupati Kalinyamat (Jepara), nuli katelah Ratu Kalinyamat; 4. Putri (ora kasebut asmane), kagarwa Pangeran Cirebon; 5. Putri (ora kasebut asmane), kadhaupake karo Jaka Tingkir, 6. Pangeran Timur.

Sawise dadi putra mantune Kanjeng Sultan Trenggana, Jaka Tingkir nuli kawisudha minangka Adipati Pajang kanthi gelar Adipati Adiwijaya. Laladan Pajang nuli diwangun luwih becik. Mas Manca kang didadekake bau-tengene pranyata baud nata kutha. Mangkono uga Ki Wuragil lan Ki Wila uga padha pinter mbudidaya murih undhaking wulu-wetune palemahan.

Kadipaten Pajang dadi saya kombul. Wong cilik ora ana sing kesrakat lan nandang susah, jalaran sandhang lan pangan sarwa turah. Malah nalika Kanjeng Sultan Trenggana seda, Kadipaten Pajang wis luwih kombul katimbang Kasultanan Demak. Nyata pancen pamor kraton wis ngalih saka Demak menyang Pajang.

Sultan Trenggana seda jalaran gugur nalika nglurug perang menyang Pasuruan. Kudune kang nggumanteni minangka Sultan Demak iku Raden Bagus Mukmin. Nanging amarga kena ciri lan dadi dakwa ing perkara sedane Pangeran Sekar, Raden Bagus Mukmin ora bisa kajumenengake nata. Dening Sunan Giri, minangka panggedhene para wali, Raden Bagus Mukmin kawisuda minangka wali, jejuluk Sunan Prawata.

Dene Pangeran Timur minangka putra wuragile Kanjeng Sultan Trenggana manut pamawase para wali dianggep…………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ora nduweni apa sing mbok senengi, mula senengana apa kang mbok duweni dinane iki.

Klik

CUKUR WULU UNTA

Jroning ngadhepi riyaya qurban, ing Pakistan unta-unta kanggo keperluan kurban padha dicukur luwih dhisik amrih mbentuk wulu kanthi motif kang edipeni. (d/ist)***

Pethilan

Nom-noman Indonesia akeh tampil ing panggung jagad

Indonesia saya ‘mendunia’

Ormas dadi bandhul kang ngimbangi polaritas akibat pemilu

Parpol kang ngebot-eboti

Kerukunan kuwi modal penting pembangunan

Aja gelem digawe usreg terus