Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (27)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Agama Islam - Dibaca: 97 kali

Tumraping pengawasane Allah ma­rang sekabehing amale para kawulaNe, sarta pamundhut dhadha handhadha (tanggung jawab) marang sekabehing iku, mujudake nikmat kang agung ba­nget, saengga saben pawongan bisa nik­mati asil saka sekabehing kebecikan sing ditindakake ana ing donya, iku mujudake keadilan kang hakiki. Dene mungguhing pawongan kang durung pikoleh piwales tumrap kedzalimane ana ing donya, bisa krana julige ngreka yasa hukum supaya trep karo kekarepaning nefsune (korup­tor lan liya-liyane), mbesuk ana ing Akhi­rat bakal nampa pinwales marang apa kang wus ditindakake ana ing Pengadilan kang Maha Adil.

 

(2). Ajajah Langit.  Manungsa lan jin ora bisa njajah (menembus) Langit lan Bumi nganti tumeka sabuntase, ka­jaba krana keparenge (idine) Allah. Trep karo Dhawuhe Allah, mangkene mak­sude: “He gerombolane jin lan ma­nungsa!  manawa sira padha kadu­ga njajah ana ing panjajahaning La­ngit lan Bumi, nganti sabuntase, ma­ra padha sira lakonana. Sira ora bakal kuwagang njajah sabuntase kabeh, kajaba nganggo kekuwatan kang sampurna.” (Q.S.Ar-Rahman (55):33-34).

Para Ulama Tafsir nerangake, antara liya Imam ath’Thabari sarta Abu Bakar al’Jazairi, nerangake manawa maksud ha­kiki sing kinandhut ana ing ayat ka­sebut, manawa manungsa lan jin ora ndarbeni kekuwatan, kajaba kanthi ke­pareng lan idin saka ngarsaning Allah. Iku uga ngandhut pituduh, manawa ma­nungsa lan jin ora bisa uwal saka hukum lan aturan-aturan Allah, iku tansah tu­mama marang kekarone. Utawa luwih cetha maneh, manungsa lan jin mbesuk ana oro-oro Mahsyar, ora bisa uwal saka dhadha handhadha (tanggung jawab) marang sekabehing amal lan tumindake, kabeh bakal dihisab.

 

(3). Langit sap pitu lan Bumi.

Sapa sing hanyipta Langit sap pitu lan Bumi? Dhawuhe Allah, mang­kene maksude: “PanjenengaNe kang wus kepareng Hanyipta Langit  sap pitu (pitung sap), He Muhammad! sira delengen titahe Allah kang Ma­ha Murah, iku ora ana bedane.  Sira de­lengen  apa sira weruh yen Langit iki ana sing benthet. Mesthi ora. Mara sira delengen maneh bola-bali, pandelengira mesthi sira bakal tung­kul lingsem.” (Q.S.Al-Mulk (67): 3-4).

Allah iku Maha Ngawuningani, mana­wa ora ana cacat sethithik bae tumrap­ing ciptaaNe. Nanging ya gene Allah  ke­pareng dhawuh marang manungsa su­paya naliti lan bisa nemokake cacat ma­rang ciptaaNe? Ora sethithik ayat-ayat sing njlentrehake isyarat-isyarat utawa tandha-tandha babagan ilmu pengeta­huan. Sawatara panaliten ilmiyah ditin­dakake, asile ora akeh bedane. Malah sebageyan trep karo apa kang wus dibi­warakake dening Al-Qur’an,  saengga asile iku bisa dianggep minangka tandha yekti bebenere ayat-ayat Al-Qur’an.

Penafsiran sing ngandhut hipotitis ilmiyah iku nuduhake, manawa adhe­dhasar (lelandhesan) biwara (informasi) ilmiyah saka Al-Qur’an iku, para Ulama lan ilmuwan Muslim wus bisa nggambar­ake kepriye strukture Langit, sing dumadi saka gas sarta ngemuli Bumi. Sanajan durung ana piranti kang canggih sing bisa digunakake kanggo naliti luwih rinci (jli­met) babagan unsur-unsur kasebut.

Ilmu pengetahuan modern wus mbuk­tekake bebenere biwara (informa­si) kang kinandhut ana ing ayat-ayat Al-Qur’an kasebut.

Langit sap pitu ana ing kisah (peris­tiwa) isra’ mi’raj, iku mujudake salah sa­wijining fenomena kang mirunggan (pen­ting) kanggo nguji keimanan. Isra’ iku mujudake lakune (perjalanane) Ra­sulullah ing wektu wengi saka Masjidil Haram ing Makkah menyang Masjidil Aqsha ing Palestina. Trep karo dhawuhe Allah, mangkene maksude:

“Maha Suci Allah kang wus ke­pareng nglakokake kawulaNe Mu­hammad, ing sawengi nutug, saka Masjidil Haram menyang Masjidil Aqsha, Baitul Muqaddas kang ing sa­kiwa tengene Ingsun paringi ber­kah, Ingsun kanggo nuduhake ma­rang dheweke, sawenehing tandha yektinIngsun. Sanyata Panjeneng­ane Allah iku kang Maha Miyarsa sar­ta Maha Priksa.” (Q.S.Isra (17):1). Dene mi’raj iku mujudake tindake (per­jalanan) Njeng Nabi saka Masjidil Aqsha menyang Sidratul Muntaha, yaiku papan nalikane Njeng Nabi nampa perintah ibadah shalat limang wektu. Nanging ana ing fenomena (peristiwa) Isra’ lan Mi’raj, kekuwasaan tumama marang Rasulul­lah, yaiku panjenengane nindakke isra’ lan mi’raj, saka Masjidil Haram menyang Masjidil Aqsha, terus menyang Sidratul Muntaha, iku mung ing dalem wektu sa­wengi. Lha sing dialami dening Rasulul­lah nalika isra’ lan mi’raj, diaturake ing ngiosor iki.

Imam Bukhari ngiwayatake salah si­jine Hadits Rasulullah mangkene: Nalika aku tumapak ana ing al’Hathim (salah sawijining papan) mbeneri Rasulullah sarean. Dumadakan ana sawijining pa­wongan nuli mbedhah dhadhaku. Qata­dah uga nyritakake, aku uga keprungu Rasulullah ngendika: “Nuli pawongan mau mbedhah bolongan (lubang) gulu nganti tumekan ngisore wetengku. Lan aku uga keprungu Rasulullah dhawuh “saka ndhuwur dhadha nganti papan thukule rambut sinandi (wewadi). Ra­sulullah terus ngendika, nuli pawongan lanang mau ngetokake qalbuku (atiku). Tumuli pawongan lanang mau nggawa genthong (tempayan) emas sing kebak iman. Lha nalika dheweke ngresiki (men­cuci) atiku sarta ngiseni mawa iman sar­ta dibaleni. Sabanjure pawongan mau tumuli nekakake kewan tunggangan ru­pa­ne putih sing karan Buraq (kilat). Ra­sulullah nuli dhawuh, panjenengane be­barengan karo Jibril munggah nganti tumekeng Langit donya. Jibril ngucap supaya dibukakake lawang Langit kang kapisan nganti tumekeng Langit kang kapitu. Sateruse Rasulullah dipitonton­ake (ditampakkan) Sidratul Muntaha sar­ta kepareng pinaringan jejibahan nin­dakake shalat limang wektu (tumrap umat Muhammad) sedina sewengine.” (HR.Bukhari). (Ana Candhake)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan