Buku, Biyen Ora Tinuku, Saiki Ora Payu
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Pangudarasa - Dibaca: 163 kali

Unen-unen membaca akan membuka jendela dunia wis kawentar wiwit biyen. Sing ateges, kanthi seneng maca, njalari jembar wawasane. Malah, bisa mangerteni sawer-naning isine jagad, sanadyan ora lelungan njajah saindenging donya.

Nanging wektu semana, buku lan barang liyane sing bisa dadi wacan, isih larang regane. Mula ya ora saben uwong bisa tetuku lan maca buku. Apamaneh sing dedunung ing ndesa mencit adoh saka gebyaring kutha, masiya nduwe dhuwit saka­rung ya kangelan olehe arep nduweni buku.

Mbokmenawa jalaran kaya mangkono mula krentege bocah-bocah kanggo maca ora mundhak. Luwih-luwih yen ing pawiya­tan mung dikulinakake maca pelajaran bae. Pawadane amrih antuk biji apik, mula ngupaya nggethu olehe njingglengi buku pelajaran thok. Murid ora kagladhi nyelakake wektu kanggo maca buku lan wacan liyane. Sidane ya kebacut, tekane tansaya gedhe awake lan tambah umure, babagan maca tetep ora mundhak kekarepane.

Kanthi majuning jaman, tansaya akeh cara lan srana kanggo maca buku. Ana perpustakaan, sanadyan wiwitane bukune ku­rang narik ati. Alon-alon ana owah-owahan, mbaka sethithik ju­medhul buku-buku sing apik. Buku-buku kanthi maneka gambar lan werna, njalari bocah kober nglirik lan banjur maca. Dene wacan sing surasane trep karo padinane nom-noman, ya banjur dadi karemane remaja. Semono uga ibu-ibu, sing wiwitane seneng ndeduwe lan menganggo rerenggan busana,

Sumrambahe buku lan wacan sing mranani ing samadyaning masyarakat ora liya amarga sumbangsihe pawongan lan klompok sing gumregah kepengin ngundhakake kaprigelane liyan. Ana sing ada-ada nglumpukake buku-buku apik lan mbukak taman baca ing omahe. Ana sing asile lumpuk-lumpuk buku lsp dikirimake menyang dhaerah mencil.

Olehe ngimpun buku ana sing kanthi cara urunan tuku, nem­bung marang pawongan sing nduwe buku wis arang diwaca, nja­luk sumbangsih saka mahasiswa, ngajokake proposal marang lembaga swasta sing kawogan, lsp. Dene olehe madegake taman baca, wiwitane ya samadya. Ana sing mupangatake garasi, empe­ran omahe, utawa nganggo kendharaan mubeng desa banjur golek papan jembar. Yen ngirim menyang tlatah sing mencil, adate pancen rekasa tur ragade larang. Bisa-bisa luwih larang ongkose kirim tinimbang regane buku. Ora kurang akal, sapera­ngan ana sing migunakake jalur pangiriman berantai. Saka olehe kekancan, njaluk tulung marang sing arep mudhik me­nyang papan katuju, utawa sing rada cedhak lan sejalur. Buku lan wacan bisa ditampa pihak sing mbutuhake, nanging ya rada suwe. Lha, yen ngene iki rak konangan ta, geneya kok ma­syarakat kutha lan plo­sok kerep tinemu njomplang bab wawasan lan kapinterane.

Sumrambahe buku nduweni tantangan yaiku anane pemba­jakan. Buku sing moncer, durung suwe ing pasaran, wis ana bajakane, wis mesthi kanthi rega sing luwih murah, kepara adoh kaceke. Bab iki ngrugekake penulis, penerbit, uga percetakan sing ngasilake buku asline. Jalaran sing bajakan, sepiroa asile dodolan rak ya mung dadi bebathene pembajak. Lan isih lumrah ing Nuswantara, senadyan palsu sing penting entuk rega murah. Bab elmu lan pikire penulis sing kelangan pangaji awujud jatah royalty, penerbit lan percetakan sing kapitunan, ora dipikir ora diarah.

Saiki, teknologi sing mundhak canggih njalari maca bisa kaleksanan tanpa kudu ana buku, majalah, utawa koran cetak. Wiwitane kanthi sambungan internet sing mbiyene lumrah diakses nganggo komputer. Banjur, sumrambah laptop, komputer sing praktis bisa digawa lelungan. Lha sing lagi gayeng saiki migunakake smartphone, piranti komunikasi sing ora mung kena kanggo tilpun lan kirim warta, nanging uga bisa mbukak werna-werna. Ya kawruh bab dolanan bocah, mangsak, busana, kasarasan, nganti pawarta paling gres sing lagi wae dumadi.

Kasunyatan iku dadi jalaran mlorode pepayone buku, majalah, uga koran cetak. Yen ora bisa nyugatake tulisan sing mligi, narik ati, lan dibutuhake banget, sakehing wacan cetak bakale kalah sa­ingan karo sing online. Nanging kepriye maneh, pancen wis mangkene dalane, amarga ombyaking jaman. Muga-muga, ke­longe pepayon buku lan wacan, ora dibarengi mlorode krenteg masyarakat kanggo maca lan njembarake wawasan. (lie)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!