BUDAYA MINANGKA SARANA SRAWUNGAN (4)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 38 kali

                   P U C U N G  JAMAN  N A O :

 

MINTAK AMPUN, SI PUCUNG  KELANTUR – LANTUR,

NAHEN TA NDANG CRITA,

MANJING  AJUR AJER  KATRI,

S U G E N G  I M L E K   PAK HARYANTO BOS MARIMAS.

 

J a a a n , TALOK JAMBEYAN,  UUUEELOK  SAMPEYAN !

Ngono, panglocitaning wardaya .... my  denyommmm ! Heee ...he. !

 

Lha wong lagi bae bubar maca PS kang “memuat tulisan­ingsun” bab Manjing ajur ajer(2), lha kok ngepasi nampa undangan IMLEK saka Pak Haryanto Halim. Ndilalah nembe kemawon maos PS angka 7 ingkang ngewrat bab irah-irahan MANJING AJUR AJER, BUDAYA MINANGKA SARANA SRA­WUNGAN (2), alinea 3, ingkang ungelipun makaten :

KADANG-KADANG TIONGHOA TEPANGANIPUN PANYITRA punika kadosta ingkang asma : BAPAK HARYANTO HALIM, MBA BOS MARIMAS, tepangipun lumantar Pak Irawan pa­pahipun LISA siswi-siswi SWAGOTRA BUDAYA ..... lsl. Nge­ngeti bilih sampun tabuh 19.OO, pramila kula sabrayat enggal-enggal bidhal dhateng Gang  Pinggir, inggih  papan panggen­anipun Peken IMLEK. Mesthinipun sedhahan punika namung kangge tiyang satunggal, kados padatan kula wonten “pen­dherekipun” kalih, ibunipun lare-lare  kaliyan anak  mbajeng, pun KRT. S. Hartata RK, SE.      

Dumugi ngajeng toko emas Gang Pinggir, marginipun sampun pepet, kebak uyel-uyelan, saking kathahipun tiyang-tiyang ingkang badhe nonton peken Imlek, saha para tamu ageng-alit, campuran. Kajawi langkung kathah  para kadang Tionghoa, ugi para kadang Jawi, lss. Sareng sampun angsal kursi palenggahan ingkang tharik-tharik bebanjengan, lang­kung kathah saha langkung tumata tinimbang ta un-taun kapengker. Kursinipun sampun kebak tanpa petangan. Meh ke­mawon mboten kumanan. Tujunipun kathah para among tamu – anak buahipun Pak Haryanto Halim,MBA- bos Marimas – ajejer Ketua Panitia, kathah ingkang sampun tepang, bilih kula punika sobatipun Pak Haryanto Halim.

Dereng ngantos sami  pinarak / lenggah, pasugatan snack warni-warni sampun cumawis, jangkep kaliyan  unjukan teh,  aqua, lss. Langkung hebat saha istimewa, ing sakiwa te­ngenipun piring / ajang dhahar,  sinartan  Dhaftar menu  dha­haran, saha teks –teks Nyanyian, punapa dene  Teks Yel-yel, kanthi irah-irahan abasa Indonesia, ungelipun makaten :

 

YEL – YEL :  SAYA   INDONESIA   SAYA   PANCASILA

-  S e l a m a t  p a g i !

= PAGI !  PAGI !  PAGI ! (Sambil mengepalkan tangan ke atas).

- Dimana orang Indonesia ?

= DISINI !  DI SINI ! DI SINI !  (m e n u d i n g  ke tanah).

- Siapa Pancasila ?

= SAYA PANCASILA ! (  Menepuk dada, lalu mengepalkan tangan keatas )..

- Siapa  Bhinneka tunggal Ika ?

= SAYA ! SAYA!  SAYA ! (Kedua tangan dikepalkan ke atas).

( Bertepuk tangan sambil menghentakkan kaki kanan ke tanah ).

- KAMI BANGSA INDONESIA, SELALU  SETIA PANCASILA.

WALAU BEDA SUKU, AGAMA, KITA TETAP SATU SAUDARA!.

= HUH HAH ( Kedua tangan diangkat keatas ).

= SAYA INDONESIA  ( Tepuk dada ). 

= SAYA PANCASILA  ( Kepalkan tangan ke atas ).

= NKRI HARGA MATI !  ( Salam hotmat, lalu meloncat ).

Lajengan kemawon sami sinedhahan unjukan – dhahar mawarni-warni, ugi pasugatan beksan / tari-tarian saha musik khas lagu-lagu Tionghoa saha Indonsia.  Tumunten upacara resmi kabikak / kawiwitan. Pambage harja kasarira dening Pak Haryanto Halim, MBA, kalajengaken tanggap wacana / sabda ( sambutan ) dening Walikota Semarang  Bapak Hendy.

Sasampunipun punika, kalajengaken acara  penandata­nga­nan / tapak asma peresmian Prangko mligi kados taun-taun kapengker. Bibar punika, lajeng koor-koor para mudha, nyanyi-nyanyi mboten namung lelagon Tionghoa, ananging ugi nanyian-nyanyian Indonesia, Jawi, lss.

Kalajengaken Upacara  ngestreni  manekawarni kios-kios pameran kerajinan , stand-stand,  sinambi sami mirsani arak-arakan reca Dewi Kwan Ing, pepethan  kados ogoh-ogoh ing acara agami Hindhu, punapa dene kados  Dhadhak merak Ponorogo, lss., Barong Say, lss. 

Saderengipun panyitra tumut kliling, ndilalah pinanggih PAK TIO, wartawan KOTA LAMA. Priyantunipun grapyak sumanak. Uger pinanggih mesthi ngoyak-oyak supados panyitra sabrayat silaturahmi – dolan dhateng dalemipun, utawi rum a h  m a k a n i p u n. Mandar tigang taun kapengker, nalika PAK TIO ngoyak oyak  panyitra sabrayat. Kapara  kawewahan putu kula  : Prasetya, Tatag saha Tyas – putu kula saking anak kula angka tiga pun Setya Hartaka – Ratri, ingkang nyambut damel ing bageyan alat-alat kesehatan ing Surabaya. Putu-putu kula punika kaleres taksih kuliah ing Universitas Malang, sanget-sanget anggenipun kapang saha ngampiraken. Benjing punapa kula saanak-putu purun  dhateng dalemipun utawi r u m a h  makan ipun kasebat. Katingal bilih  kasok ing sihipun – kekadangan, tanpa mbedak-bedakaken/ mbentenaken r a s, lss.

Salebetipun tumut mubeng-mubeng ngideri kios-kios ingkang sami ngisi Pekan raya Imlek warsa 2O18 kasebat, ndilalah Panyitra pinanggih tepangan –tepangan mawarni-warni. Wonten ingkang  tiyang / lare Jawi, wonten ing kang saking nagari Walandi, punapa malih para kadang Tionnghoa, jjjiiiaaan   ......    kuuaathaahhh sanget, kalebet ingkang gadhah rumah makan Korea, Jalan Pan­danaran, Semarang, Doktor .... kesupen asmanipun – Dosen UNDIP Semarang, ingkang mesthi sekalihan tur mesthi manggihi – nyalami panyitra.     

Kadingaren marasepuhipun Pak Haryanto Halim - Ketua Panitia Imlek, kok mboten ketingal. Asmanipun Bapak BUDI DHARMAWAN. Priyantun punika ugi  grapyak, sumanak tur ta  l o w  profile, andhap asor ulat pajar tembung manis !!! Uger pinanggih panyitra sakulawang­sa, mesthi nyalami saha ngandikakaken warni-warni bab kasugenganipun. Pra­tandha luhuring bebuden ingkang mbo­ten namung “ pencitraan” kemawon. Lair trusing batos, kathik tanpa pamrih. Sami kaliyan putra mantunipun – inggih Bapak Haryanto Halim, MBA- bos Marimas sarta KETUA ABADI pahargyan IMLEK ! *

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan