Tamu Kang Murang Tata
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 116 kali

Tamu Kang Murang Tata

 

Aku lan kancaku nekani unda­ngan Kelompok Tani ing wilayah Malang iring Kidul. Kaya prajanjen, kira-kira jam 16.30 aku dipethuk.

Tak sigeng, jam 17.30 aku wis tekan daleme Pak M ketua Kelompok Tani. Daleme apik, tingkat, lan perabotane apik-apik. Mung nuwun sewu cara ngatur perabotan rada ambu­radhul, sakwise bage-binage, aku pamit sholat Maghrib. Bakda Isya, pirembugan ing babagan pertanian kawiwitan. Swasana gayeng amarga katon yen para kadang tani lan kelompokku padha-padha mbutuhake, patemon katutup jam 22.30 kanthi kasepakatan arep miwiti padha nenandur tanduran jahe kanthi cara-cara kang wis karembug.

Kira-kira jam 23.00 aku mlebu kamar sakperlu ngaso, kegawa awak kesel turuku bisa pules. Kurang luwih jam 04.00 esuk aku tangi sakperlu menyang mburi, kahanan peteng. Tak eling-eling kamar mandi neng njaba, sakcedhake ruwang tamu. Ruwang tamu peteng, tak goleki lawange ketemu lan alon-alon nuju kamar mandi. Sakwise cukup, sinambi ngenteni wayah subuhan aku nedya lungguh neng ruwang tamu. Kahanan ruwang tamu peteng banget, mula tak eling-eling nggonku lungguh wingi sore. Aku wingi lungguh neng kursi dawa sakcedhake lawang. Aku grayah-grayah nggoleki kursi mau, sakwise ketemu tanpa tidha-tidha aku lungguh. Lha…rikala aku ngglethakake bokong, krasa ana barang bunder tak lungguhi lan bebarengan ana swara: “Adhuh… sembrana…sapa iki…sirah, waras-wiris ora salah dilungguhi.” “Wadhuh…nyuwun pangapunten, kula Bapak. Mboten ngertos, saestu nyuwun pangapunten.” Kandhaku rada rikuh satemah geli.

Lampu diuripake, aku salaman lan njaluk ngapura karo Bapak M kang kagungan dalem kang “sirahe tak lungguhi”. Wong sakomah padha tangi lan padha gumuyu ger-geran, mung aku lan Pak M kang ora. Aku nahan geli campur rikuh, dene Pak M nahan lara marga sirahe tak lungguhi.

Mangkono para sutres­na, pengala­manku ku­rang luwih 25 tahunan kepungkur. “Nyuwun pangapunten ingkang ka­thah Pak M”

Bambang Hadisutrisno-YogyakartaDongane Durung Rampung

 

Jaman saiki  beda karo jaman biyen, taun 70-80an. Grebeg Yogya katon khidmat, gunungan yen anggone donga durung rampung ora ana warga sing padha rebutan isine gunungan.

Mbasan taun 2017 kapungkur, anggone ndonga pak penghulu Kraton durung rampung gunungan ewis padha dirayah warga sing nonton.

Malah aku sing keri lan enggal-enggal ngrayah, “Mung kumanan” kacang lanjaran 2 ler, wae wis tugel. Ya ra papa, jamane wis beda. Muga-muga wae sing ora kumanan isine gunungan ora cuwa. Atine, nuwun.

Triwahyono-Sidorejo, Godean, Sleman

 


Dhemit Ora Ndulit

 

Maca Alaming Lelembut anggitane sedulur Winongwong Sih kanthi irah-irhan Dhemit ora ndulit, setan ora doyan sing kapacak ing PS no. 12/2018, penulis banjur kelingan isih cilik watara 55 taun kepungkur.

Wektu kuwi bapak lagi mriyang adhem panas, ndrodhog-ndrodhog karo ndleming. Emake penulis njur duwe panya­krabawa yen bapak lagi kesambet kena walate dhanyange. Mula sore kuwi penulis disraya golek lambang menyang omahe mbah dhukun Kartawi sing manggon nunggal kampung, mbuh piye nalare penulis ujug-ujug nduwe pikiran sembrana nyebal dalan ngapusi. Penulis ora budhal menyang omahe dhukun nanging nylingker golek dalan liya, sembulih srana nggo mahar dhukun endhog pitik jawa loro, rokok merk simbar sakwungkus lan dhuwit seringgit sing dibuntel godhong gedhang tak kanthongi.

Endhog loro karo rokok takdol nyang warunge maklik sing kebeneran bukak warung pracangan, maklik kober cluluk sajak cubriya: “Iki kowe nyolong rokoke bapakmu ya?”

“Mboten  Maklik, bapak gadhah jatah rokok kathah artane badhe kangge tumbas dhedhak pakan ayam.” Semaure penulis goroh. Rokok karo endhog loro diregani rong rupiah, penulis terus bali mulih. Lagi manyuk lawang Emak wis gita-gita mertakake kanthi praupane pucet.

“Piye Le, mbah dhukun pesen apa?”

Karo ngulungake botol beling isih banyu sing takjupuk saka mbelik penulis semaur dora nanging sajak serius: “Toya saking mbah Kartawi punika kapurih nginum bapak lajeng tirahane kapurih kangge ngompres sirahe bapak, nanging mboten angsal nganggo andhuk kedah ngangge cawet ingkang dipun agem bapak samenika.” Emak manut wae krenahe penulis banjur banyune diiling nyang cangkir, turahane sida dinggo ngompres sirahe bapak.

Dina esuke nalika penulis arep budhal sekolah meruhi bapak wis lungguhan ing emper.

“Bapak sampun sehat nggih?” penulis nyapa karo nyalami.

“Ya…le, pancen pancen dhukun Kartawi ces-pleng! Saiki aku wis kepenak bisa ngrasakake legine wedang kopi gawe­yane emakmu.”

Penulis mesem nggleges amarga dina kuwi sangune sekolah tekuk tikel sing biyasane suku (setengah rupiah) malih sangu limang rupiah. Ha…ha…dhemite njimbrit, setane kapiran?!

A.S. Yasman-Semarang

 

 


Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih