Pager (4)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 341 kali

Diwiwiti Ajun Komisaris Pulisi Basrowi. Ing kuthane, sing dadi inceran jenenge Amiyati, umure nem likur taun. Pawakan weweg sing­set. Rambute nggawer tekan pun­dhak, praupan bunder, ayu ora nguci­wani, mripat blalak-blalak. Omah-omah limang taun, durung duwe momongan. Saben jam sepuluh Amiyati menyang Se­kolahan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Siji mbaka siji, bapak utawa ibu sing nuntun anake mulih disawang ora kedhep-kedhep. Mangkono uga yen mbe­neri sing menthuk simbah kakung apa simbah putrine.

Nganti sekolahan sepi, Amiyati ora mingket-mingket. Jroning batin tuwuh pangarep-arep utawa pangangen kaya sing disumurupi. Saiba seneng lan ma­reme yen bisa keturutan saben esuk nge­terake budhal sekolah, yen awan me­thuk, sadalan-dalan gegojegan. Kala-ka­la ora kajarag, Amiyati sok melu me­nyanyi lagu Satu Satu Aku Sayang Ibu, mbarengi guru lan para siswane.

Awan nalika bali namatake plataran sekolahan, Amiyati rada njenggirat  dice­dhaki nom-noman. Manthuk semu mbung­kruk. Mesem lan ngajak salaman. Disawang saktleraman pancen bisa ga­we nggronjale ati. Bagus, sigrak, sopan lan blater. Apa maneh sandhang pe­nganggone dhemes. Anggone rembugan saya suwe saya gayeng, nganti ora di­ngerteni yen siji mbaka siji gurune wis mulih, sekolahan sepi.

Nom-noman blaka yen sejatine wis sawetara dina anggone ngulati. Sarana mangkono tuwuh dudutan menawa pan­delenge Amiyati kuwi nglayung sing se­jatine ngemu sawijining gagyuhan. Ami­yati unjal ambegan. Nom-noman mau terus ndheseg, nganti wusanane ora bisa nye­laki maneh. Amiyati kepengin kaya ibu-ibu, mbah kung utawa mbah putri sing saben dina diprangguli. Nanging durung ke­turutan senajan anggo­ne omah-omah wis ngan­cik nem taun. Kamangka anggone usada ora baen-baen. Nom-noman bali me­sem. Sabanjure njar­wa­ni saguh nulungi lan arep diterake menyang nggone wong sing bisa te­tulung. Wong pinter sing ora pisan ora pindho nu­lungi wong wadon gabug. Adade sakwise dititi priksa lan diwenehi jampi-jampi, wulan candhake wis isi.  Tanpa ndedawa pikir, Ami­yati sarujuk.

Sesuke sarana numpak sepedhah motor bebek, Amiyati methuki nom-noman ing pucuk Lurung Nanas. Sabanjure sarana gandholan nggeblas ngu­lon. Amiyati ora ngerti me­nyang ngendi parane lan ora takon. Sadalan-dalan prasasat ora ana omonge. Angen-angene mung siji, bisa enggal ke­temu wong sing arep tetulung lan ketu­rutan duwe momongan. Kira-kira rong jam candhake, menggok nengen mlebu lurung sing ora aspalan. Lakune sepe­dhah montor ora bisa banter jalaran ku­du ngendhani jeglongan lan kudu meng­gok ngiwa menggok nengen. Nganti ora kajarag, Amiyati ngrangkul bangkekane sing mbonceng jalaran samar tiba karo ngampet ambegan.

Sawise ngliwati warung, ratan sing………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!