Katese Dipadhakake
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 248 kali

Katese Dipadhakake

 

Kedadeyan iki dumadi 37 taun ke­pungkur, wektu iku durung usum sepedha motor. Mula sing ka­lumrah tumrap bocah sekolah yen arep dolan yen ora mlaku sikil ya mancal. Dene yen do­lane rada adoh yen ora nggandhol trek ya nunut sepur ing lok.

Wektu iku kabener dina libur, rencana sakawit arep dolan menyang Gunung Bro­mo. Mula supaya lancar ing perjalanan (gampang golek gan­dholan) aku banjur ngajak kanca wedok. Sarehne ngajak kanca wedok siji ora oleh banjur ngajak kanca wedok loro.

Budhal saka Kediri jam 4-an esuk, tekan Wonokitri jam 3-an sore. Jarak saka Wonokitri tumuju Gunung Bromo isih 25-an kilo. Mula bocah telu (klebu aku) banjur nerusake laku kanthi mlaku sikil, ndilalah isih mlaku limang kiloan ndadak ana wong sambatan nggotong omah, lakune banjur kandheg.

Ing sacedhake mandheg ing wektu iku kabener ana wong wedok adus, warga masyarakate wektu iku isih kegolong primitif. Bake banyu kanggo adus digawe saka tong, mula anggone adus karo ngadeg. Sarehne papan padusane ana ngarep omah lan tanpa aling-aling sapa wae sing liwat bisa meruhi kanthi cetha sapa sing lagi adus.

Ora merduli ana wong nyawang “katese” panggah dijarake gondhal gandhul. Sarehne penasaran, aku banjur ngajak kancaku wedok ora nerusake laku. Sabanjure kanthi alasan nunut adang bisa nyawang sesawangan kasebut. Ndilalah sing duwe omah ya wong wedok kang adus. Pungkasane kejaba klakon nunut adang (uga nunut turu), uga klakon miyak wewadi papan padusan sing ora dialing-alingi. E…pranyata papan padusan kasebut ora mung saderma kanggo papan adus, ning uga kanggo papan sesuci dhiri. Miturut kepercayaane, sapa wae sing ora nindakake sesuci dhiri bisa kena walat.

Esuke ganti kancaku wedok sing bingung, krana yen ora adus wedi kena walat. Pungkasane banjur nekad, wiwitane sing adus sing duwe omah krana wis dadi pakulinan ora ndadekake masalah (maksude ora ana wong ndelok). Ning bareng genti gilirane kancaku sing adus, wong-wong wedok padha gemrudug ndelok. Dene alesane, pengin weruh “katese” padha apa ora. Apa tumon, kancaku adus “katese” kok dipadhakake! (Titip salam kanggo kadangku Sri lan Sugiani ing Semampir Kediri).

Budiono, SPd-TulungagungAnoman Obong 

Yen kelingan kadadeyan sing arep dak critakake iki aku rumangsa geli uga ngrasa memelas banget, nalika iku aku nyambut gawe ana perusahaan BUMN. Kanca kantor asmane pak Parwoko nyandhang kadidene Kepala Bagian Transportasi kang nggulawenthah armada cukup akeh, dadi super sibuk.

Karo perusahaan diparingi omah dines ing wilayah Pudak payung, nalika semana klebu Kabupaten Semarang yen saiki klebu Kodya Semarang. Omah dines cukup jembar kagem keluargane, mburi omah uga jembar pekarangane. Kanggo ngupakara omah dines, banjur nganthi karyawan andhahane loro karo uga kanggo kanca.

Sawetara wektu pas dina prei, rekane kepengin resik-resik pekarangan mburi sing suket alang-alange katon dhuwur kareben mbesuke bisa ditanduri wit pisang apa pohung. Yen ditandangi kira-kira wektune nganti ora, telung dina. Kareben cepet, arep diobong dhisik lan wis dicepaki alat penyemprot ama (sprayer) nanging ora ngango obat pembasmi suket, cukup nganggo bensin.

Pak Parwoko dhewe ya melu tumandang nyemproti mubeng pekarangane, sakirane wis cukup anggone nyemprot banjur padha ngedohi pekarangan mau. Pak Parwoko dhewe sing arep ngobong, bareng diuncali gombalan sing wis disumeti geni sanalika mak bleng…, rekatak geni mulad-mulad. Sakubenge pekarangan sing disemprot bensin sanadyan wis ana pinggir, pak Parwoko isih kesamber mubale geni nganti sikil, dhadha, tangan, penganggone katut kobong.

Bingung mlayu gidro-gidro ditulungi srana diguyur banyu, sidane ya mertamba nang rumah sakit. Kanca-kanca dicritani ya padha geli uga memelas, rahayune wis sumingkir adoh yen ora rak sida ana Anoman Obong. Ngendikane O, allah pak-pak, resik-resik malah kena mala!?!

Pakne Adi-Purwokerto

 

 

Kisinan

 

Sore kuwi aku lan bojoku pancen kepengin sowan menyang Ibu Kepala sing daleme ora patiya adoh saka omah, mula sawise ngrampungake gawean omah nuli enggal-enggal budhal kuwatir mengko mundhak kewengen.

Tekan panggonane jebul Ibu Kepala ora ana ing ndalem amarga lagi tindakan, aku diprayogakake supaya nunggu ana ruwang tamu. Ora let suwe piyayi kakung sing nemoni aku sepisanan mau metu karo nggawa baki isi the rong gelas, nanging nalika gelas arep dipindhah ana meja tamu dumadakan anggone nggoceki baki miring banjur gelase ngguling, banyune teh wutah kabeh nelesi taplak nganti ndlewer-ndlewer mengisor ngenani sikilku uga. Wah mesakake tenan, kayane isin banget. Rekane mono arep nyuguhi wedang nanging kok malah dadi kisinan, apa tumon?

Helly Sulistyobudi-Semarang


Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe weruh semut kepleset lan ceblok ing banyu, mula angkaten lan tulungana dheweke...  Sapa ngerti kuwi dadi sebab anane ampunan tumrapmu ing akherat mengko.

Klik

FESTIVAL CAGANARES

Caganers yakuwi sawijining festival kang dianakake saben wulan Desember ing daerah Catalunya utawa Barcelona, Spanyol. Festival iki bakal ndadekake sapa wae gedheg-gedheg. Kepriye ora, merga masyarakat ing kono ngumpulake maneka figur tokoh dunia kang lagi mbukak kathoke lan (ngapunten) bebuwang. Tokoh duniane macem-macem, kaya Ronaldinho, Albert Einstein, Michael Jackson, Donald Trump, Barrack Obama, lsp. Festival iki ngemu teges yen sapa wae satemene padha tanpa ndeleng trah utawa jabatane nalika bebuwang. (d/ist)***

Pethilan

LP Banda Aceh ribut, 113 napi kabur

Sapa sing betah nang pakunjaran?

Cawe-cawene guru ora bisa digenteni

Apamaneh sing jenenge Pak Google

600 dina kasus penyerangan Novel durung kawiyak

Aparat lagi asyik ngetung dina mbok­menawa