Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (24)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Agama Islam - Dibaca: 32 kali

Ora sethithik ayat-ayat Al-Qur’an lan Hadits sing nggambarake feno­mena alam kang dumadi nalika tu­mapaking dina Qiyamat, kaya ta owah-owahaning rotasi Bumi sing lelawanan arah, saeng­ga Rawikara (Srengenge) njedhul ana ing sisih kulon. Srengenge lan Rembulan dikumpulake (bertemu), banyu segara sing umob panas ba­nget, langit sing sigar lan liya-liyane. Meh sekabehing fenome­na (kahanan) alam sing digambarake de­ning Al-Qur’an lan Hadits bab dina Qiyamat bakal dumadi, nalika Qiyamat, bisa diterangake dening ilmu pengeta­huan modern sing njalari, sebab sarta pro­ses lan akibat dumadine marang Bu­mi dalah marang sekabehing panguripan ing lumahing Bumi, bisa dipriksani, Qiya­mat iku wus kamot (cinathet), ana ing telung surat Al-Qur’an, mangkene mak­sude:

a). “Manawa Rawikara (Srenge­nge) wus digulung (lan kahanane dadi su­rem). Lan manawa Lintang-lintang wus padha runtuh, lan manawa Gunung-gu­nung wus padha dilakokake, lan  mana­wa unta meteng wus telung sasi ora diopeni, diculake, lan manawa sato galak wus padha dikumpulake, lan manawa Segara banyune umob mbludag.” (Q.S.Takwir (81):1-6).

Makna kang kinandhut ana ing ayat kasebut, miturut Ibnu Abbas, panger-ten digulung iku ateges disirep, dadi Rawi­kara (Srengenge) ora mancarake maneh cahya kaya dene adate. Dinulu saka wa­wasan ilmu pengetahuan modern, iku dumadi, krana cahya Srengenge iku sing diasilake saka proses konversi hidrogen marang helium. Lha nalika cadhangan hidrogen wus entek, Rawikara (Srenge­nge) ora bisa maneh mancarake cahya kadide­ne padinane. Hiya ing wektu iku Sre­ngenge nuli malih dadi Lintang cilik (katai) wernane mbranang. Ukurane bakal ngrembaka dadi Lintang Raseksa sing bakal nguntal (menelan) planet-pla­net sakiwa tangene, kaya ta Merku­rius, Venus, lan Bumi.

Lha nalika fenomena (kahanan) iku dumadi, wus mesthi samubarang kang ana ing lumahing Bumi, bakal ngalami kaancuran kabeh, Gunung-gunung  bakal ludhes lan Segara banyune umob. Ora ana maneh papan kanggo nylametake awak. Panguripan bakal musna, bakal bali marang Dzat kang Maha Hanyipta.

 

b). “Manawa Langit wus sinigar, lan manawa Lintang-lintang wus padha gogrog, lan manawa Samodra diblu­dag­ake kang tawa campur karo kang asin.” (Q.S.Al-Infithar (82):1-3).

Langit kang dinulu katon werna biru, kang dumadi krana pantulan spectrum cahya Rawikara (Srenge­nge), sing di­serot lan disemburatake (dihamburkan) dening partikel atmos­fer. Hiya atmosfer iku sing njalari nge­nani marang sekabeh­ing arah, saengga wektu awan dadi pa­dhang (terang). Lha ana ing lapisan tinamtu cahya Srengenge mau dipantul­ake bali menyang njaban Akasa (Angka­sa). Dene cahya (sebageyan) liyane dite­rusake me­nyang Bumi.

Ana ing ayat kasebut Allah wus ke­-pareng paring pituduh, manawa Langit sinigar. Langit sing dimaksud, yaiku La­-ngit kang cedhak, sing awujud atmos­fer, lan magnetosfer. Dene tembung sigar, iku ateges kerusakan utawa ora ndarbeni (kelangan) fungsi lapisan-lapi­san pangayom, saengga radhiasi Sre­nge­nge ora bisa maneh disaring sarta bebas tumiba ing lumahing Bumi, wewa­tuan meteorit saka njaban Akasa (Ang­kasa) uga bisa tumapak ing lu­mahing Bumi.

Kanthi mangkono panasing Srenge­nge ora bisa disaring, iku uga sing njalari banyu Segara dadi panas (umob) sarta mbludag menyang dharatan. Fenomena (kahanan) kang diterangake dening Al-Qur’an iku, mujudake kondhisi (peristi­wa) khusus sing dumadi ana ing Jagad Raya iku, yaiku ancure sekabehing sis­tem (ke­teraturan).

Lha hiya ing wektu iku ora ana papan bali maneh, kajaba mung bali marang ngarsane Allah, Dzat kang Hamurbeng Dumadi. (Subhaanallah, Allahu Akbar).

 

c). “Manawa Langit wus bengkah, lan Langit iku ngestokake parentahing Allah, PangeraNe, lan samesthine  Langit iku ngestokake, lan manawa Bumi wus dira­takake amba, banjur nguntahake (nyun­takake) isen-isene Bumi nganti katon resik (kosong), lan Bumi wus ngestokake parentahing Allah, PangeraNe, lan wus samesthine Bumi iku ngestokake.” (Q.S. Insiqaq (84):1-5).

Ing kene perlu diaturake pangerten sinigar kaya kang katur ing surat Infithar (kasebut ing dhuwur), iku mujudake si­nigaring wektu awal kang sipate sem­rawut. Dene sinigar kang kaemot ana ing surat Insiqaq (kasebut ing ndhuwur), iku sinigar kang lumaku kanthi teratur lan rapi. Iku mertan­dhani manawa dina Qiyamat wus tumapak. Trep karo dha­wuhe Allah, mangkene maksude: “Wus cedhak tekaning dina Qiyamat, lan Candra (Rembulan) wus sigar. (na­likane Rasulullah disuwuni mu’jizat dina Qiyamat).” (QS.Al-Qamar (54):1).

Sinigare Candra (Rembulan) kang diaturake ana ing ayat kasebut, yaiku sing dumadi nalika jaman Rasulullah disuwuni mu’jizat dina Qiyamat, mi­nang­ka tandha yekti marang be­bener (kebe­neran) tumrap Risalah Rasulullah. Nalika iku Rembulan sigar dadi loro. Kang seba­geyan ana ing ngarepe Jabal Nur, dene sebageyan liyane ana ing mburine.

Dene ayat kang kapisan Surat Al-Insiqaq iku ngambarake proses sini­gare Langit secara teratur, krana dha­wuhe Allah kang dumadi sawuse tiupan (sine­bule) Sangkakala (trom­pet) kang kapin­dho. Iki mujudake gandhengane feno­mena (peristiwa) sing bakal dumadi, nalika samubarang bakal cinipta ambal (ulang) dening Allah, saka wiwitan.

Sawuse Langit sinigar, proses sate­ruse dumadine Bumi anyar (padang Mahsyar) cinipta arupa Bumi kang rata. Ora ana dhataran tinggi (dhuwur) utawa ngare (dhataran rendah). Ora ana Gu­nung, Bukit utawa lembah. Oro-oro Mahsyar (Padang Mahsyar) iku wujude rata. Lan dheweke muntahake samuba­rang kalir kang sinimpen saka sel-sel awake manungsa, bakal ditangekake.

n (Ana Candhake)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan