Tilas PG Colomadu Disulap dadi Destinasi Wisata Unggulan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Plesir - Dibaca: 164 kali

Reformasi agraria ora mung me­nehi layang tanah marang petani lan ma­syarakat ing daerah daerah, nanging uga mroduktivitasake papan lan lahan mangkrak kanggo ruang publik, destinasi wisata lan sapanunggalane. Anggone nggugah sektor pariwisata wektu iki Pe­merintah pusat ora tanggung-tanggung. Akeh potensi wisata di gugah lan di ga­rap kanggo destinasi wisata. Pengem­bangan Pariwisata dening Pemerintah ora mung mligi ana Jawa lan Bali, nanging luar Jawa uga ora luput saka program pengembangan destinasi wisata. Dhuwit atusan trilyun rupiah digelontorake me­nyang Kementerian ginayut kanggo ngga­rap potensi wisata tumuju Pesona Indonesia.

“Pemerintah ngarepake, taun 2019 sektor pariwisata dadi unggulan pema­sok devisa utama menyang Negara,”  ujare Edi Setyono, Presiden Direktur Ta­man Wisata Candi Prambanan, Borobu­dur lan Ratu Boko (Persero), nalika mbu­kak destinasi wisata De Tjolomadoe.

Destinasi wisata De Tjolomadoe awujud Culture Center lan Concert Hall standar Internasional.  Ngadeg ana la­han 6,4 hektar ing tilas  pabrik gula Colo­madu, Karanganyar, De Tjolomadoe di karepake Pemerintah dadi wisata heritage unggulan ing wewengkon Jogja-Solo-Semarang (Joglosemar). Pabrik gu­la kang nate ja­ya ngasilake gula paling gedhe se Asia iki  mang­krak wiwit  taun 1998. Pabrik gula Tjolomadoe diba­ngun dening Mang­kunegara ka IV ta­hun 1861 pinang­ka tandha kebang­kitan agro industry ing Nusantara. Taun 1928 papan tetanen tebu PG Tjolomadoe dijem­bar­ake lan dirombak arsitekture bangunan.

Sak suwene atusan taun produksi gula, tahun 1996 PG Tjolomadoe kang uga nama PG Colomadu banjur dialih kelola dening PTPN IX. Rong taun di ke­lola perusahaan negara PTPN IX, PG Colomadu mandheg  produksi amarga pasokan bahan baku tebu seret. Lahan tetanen sansaya ciut, petani alih tetanen saka tebu menyang pari. Lahan tetanen dikonversi dadi lahan perumahan pen­duduk lan perhotelan.  Nyumurupi keda­de­yan kaya ngene iki, Pamarentah lewat Menteri BUMN Rini Sumarno pinangka pangarsa  Kementerian BUMN banjur nggawe konsorsium BUMN PT Sinergi Colomadu, kang isine maneka werna perusahan negara kanggo ngawekani lan ngoptimalisasi ex pabrik gula Colo­madu kang mang­krak puluhan ta­un. Ing njero kon­sorsium ana PT PP (Persero) Tbk, PT PP Pro­perti Tbk, PT Ta­man Wisata Can­di Pramba­nan, Bo­robudur lan Ratu Boko (Per­sero) sarta PT Jasa Marga Pro­perti .

PT PP (Persero) Tbk, perusahaan ne­gara kang mligi ngenani pembangunan bebarengan BUMN liya ing konsorsium, banjur ngenengake Feasibility Study lan merujuk kajian highes lan best use banjur sinergi nyawiji menehi investasi lan revitalisasi tahap sepisan gedhung bekas pabrik gula Colomadu  1,3hektar are ing lahan 6,4ha. Revitalisasi tetep ngukuhi nilai kekayaan historical pabrik gula, direnovasi minangka venue Culture Center lan Concert Hall kang nduweni nilai sejarah lan manfaat komersial.

Acara ndelehake watu revitalisasi wewangunan kang sepisan tilas  pabrik gula Colomadu, diwiwiti dening Menteri BUMN Rini Sumarno tanggal 8 April 2017. Dirawuhi para Direksi BUMN, Direktur utama PTPN IX, para sing nyekel  saham PT Sinergi Colomadu, Kementerian BUMN sarta Muspida Karanganyar lan Sura­karta. Anggone ngleksanakake revitalisasi, konsorsium BUMN tetep ngetutake kaidah cagar budaya.

“Ngetung  aspek kekuwatan bangu­nan, sarta njaga  nilai arsitektur asli kang­go maksimalake gedhung lan kawa­san ex pabrik gula Colomadu amrih bisa nduweni nilai tambah. Konsorsium BUMN uga nyambut gawe bareng PT Airmas Asri kang bakal  promo wisata,” terang Tumiyana President Director PT PP (Persero) Tbk ana ing katerangane nalika launching De Tjolomadoe ing gedhung ex pabrik gula Colomadu.

Dikandhakake Tumiyana, konsorsium lan Universitas Sebelas Maret Surakarta ngleksanakake kajian karosan struktur bangunan  lan konstruksi transfer beam, minangka cara nambahi karosan tumrap bangunan lawas. Papan kang nate digu­nakake stasiun masak nalika pabrik isih operasi, di revitalisasi digunakake kang­go Concert  Hall. Wewangunan kang ana sisih njaba dijaga tetep wutuh, diapikake lan dibalekake maneh kaya asale. Se­mana uga mesin giling ex pabrik gula, di resiki  di lapisi cat mligi kanggo mepa­la­ngi teyeng.

“Secuil wae ora ana wewangunan kang di bongkar nanging di repainting, saengga tetep isih katon wujud asline,”  jlentrehe Tumiyana nerangake ngenani babagan revitalisasi lan renovasi ex gedhung pabrik gula Colomadu.

Drainase imbuh Presiden Director PT PP (Persero) Tbk, dibenakake, pelataran kawasan di tata lan dirapiake maneh, saengga bisa kanggo papan komersial ndhunungake sejarah amrih bisa dima­ngerteni dening para wisatawan. Nalika proses renovasi mlaku, PT Sinergi Colo­madu uwis nglek­sanakake event minangka cara ne­pungake PG Colomadu me­nyang masyara­kat lan pasar. Ma­neka werana event kang dilek­sanakake ing an­tarane, pesta Pra­muka siaga,  lom­ba mewarnai, Ra­madhan Festival, Zumba bersama, De Tjolomadoe Now, lomba sketsa, Fotografi, Batik Fashion show lan pentas musik.

“Tanggal 24 Maret 2018 De Tjolo­ma­doe di buka sacara umum. Pembukaan De Tjolomadoe dening pehak pengelola nge­ne­ngake pagelaran konser musik kelas In­ter­nasional HITMAN David Foster and Fri­ends,” ujare Tumiyana

Dikarepake imbuh  Edi Setiyono minangka Direktur PT Taman Wi­sata Candi Prambanan, Borobudur lan Prabu Boko nambahi kate­rangane Tumiyana, De Tjolomadoe dadi des­tinasi wisata heritage  anyar ing Surakarta minangka Culture Centre,  Concert Hall kapasitas telung ewu pawongan, Venue of mice kapasitas sewu pawongan lan komersial area kang isine manekawerna tenan F & B sarta kerajinan tangan Indonesia,” ujare nandhesake.

Konser David Foster and Friend pi­nangka cara nepungake De Tjolomadoe menyang wi­sa­tawan Internasional. Uwis dadi kebiasaane artis kondang mancanegara, layak lan orane venue concert dadi salah sijine syarat baku tumrape para artis nalika arep konser. Ana ing tembok media sosial du­wek­e, para artis biasane ngandhakake papan venue concert kang di follow yu­ta­nan pandemen. Babagan iki dikarepake konsorsium BUMN, De Tjolomadoe bisa cepet dikenal menyang mancanegara. 

De Tjolomadoe miturut konsorsium  bakal  didadekake  destinasi utama ing laladan Joglosemar. Wewangunan des­tinasi wisata ora mung mligi ana lahan bekas pabrik gula Colomadu, nanging infrastruktur panyengkuyung sak kiwa tengene De Tjolomadoe lan prasarana liyane, uga kudu digatekake. Lahan du­weke ex pabrik gula kang ana ngarep pabrik rencanane bakal direvitalisasi dibangun vila lan timepark, saengga wisa­tawan mancanegara bisa wisata lan stay ana De Tjolomadoe.

Wektu iki wilayah tengah durung nduweni lawang wisata kanggo para wisatawan neneka menyang Joglosemar, amarga bandara Kulonprogo durung rampung pembangunane. Babagan iki ndadekake destinasi wisata Joglosemar kalah di bandingake Bali. Pembangunan Bandara Kulonprogo terang Edi Setiyono, bisa dadi koridor destinasi wisata me­nyang Solo, mligine De Tjolomadoe. Bandara Ngurah Rai lawang wisata wisa­tawan neneka menyang Bali, Lombok sarta destinasi liya kang ana wewengkon wetan. Bandara Soekarno Hatta lawang wisata wilayah DKI lan sakiwa tengene. Palembang lawang wisata wewengkon kulon.

“Dikarepake Pemerintah, pembangu­nan bandara Kulonprogo rampung taun 2019 bisa dadi lawang wisata tumrap destinasy wisata ing Joglosemar. Sa­engga destinasy wisata Joglosemar ora dikothak-kothakake dening wewengkon,“ imbuh Edi nambahi katerangane.

Gagasan revitalisasi saktemene kan­dhane Edi Setiyono, kepingin mbaleni kejayaan pabrik gula Colomadu. Jaman ndhisik PG Colomadu jaya ana ing sektor agro industry, sak iki De Tjolomadoe jaya ana ing wisata heritage Culture Centre skala nasional lan internasional. Konsor­sium ngarepake, De Tjolomadoe dadi brand  anyar wisata utama ing Joglose­mar, saengga wisatawan kang padha neneka menyang Jogja, Solo, Semarang tumuju De Tjolomadoe. Kaya dene canhi Borobudur, Prambanan lan Prabu Boko kang wis dadi destinasi wisata utama wisatawan mancanegara.  

Konsorsium BUMN nduwe jejibahan dhewe dhewe kang sinergi antara siji lan sijine. PT PP (Persero) Tbk jejiba­h­ane renovasi bangunan lan infrastruktur, PT Taman Wisata Candi Prambanan jejibahane pengembangan wisata heritage amrih bisa di kenal menyang man­ca­ngera. PT Jasa Marga Properti jeji­bah­ane menehi panyengkuyung ngom­parasi pembangunan heritage kalawan property kang dadi penyengkuyung De Tjolomadoe, kaya ta: villa penginapan, taman parkir, taman wisata lan sak panunggalane.

Potensi ekonomi kang di target De Tjolomadoe nggayuh pasar Internasio­nal. Mula saka iku terang Edi, masyarakat bisa melu andil nggayuh target market lewat ekonomi kreatif nanging  kudu nduwe standar pasar Internasional. Ana babagan cacah loro kang di perlu diga­tekake destinasi wisata bisa nglairake ekonomi kreatif. Sepisan, pasar kang bisa di sawang nglairake ekonomi luwih dhisik kudu dikenal, neneka banjur be­lanja. Yen durung di kenal ora ana pa­wo­ngan neneka, yen uwis neneka banjur belanja. Pasar ekonomi ing destinasi wisata nglairke ekonomi kreatif, nanging sebisane ekonomi kreatif kang nduweni standar Internasional. Kawigaten kang kapindho yaiku ajang pentas. Papan kanggo ngleksanakake kegiatan karya seni, budaya lan kerajinan. Saengga ana ing ajang pentas, para pengrajin bisa ketemu buyer lan produsen.

“Asil ekonomi saka pajak event De Tjolomadoe gratis tumrap event kelas lokal, sepuluh persen kelas nasional lan rong puluh persen kelas Internasional,” terang Edi ngandhakake pajak hiburan nalika nggunake De Tjolomadoe kanggo acara pementasan.

Proses revitalisasi, ora ana secuil bangunan pabrik gula kang dibongkar nalika direnovasi dening konsorsium. Te­gel ngisor ora ana kang dijugil senadyan wujude elek. Sing rusak diganti anyar senadyan goleke ganti rekasa, amarga luwih dhisik kudu pesen menyang pabrik tegel Jogja. Rangka wesi bangunan babar blas ora ana kang dicopot, jalaran kabeh isih rosa.

Mesin giling gula diresiki banjur dire­painting utawa dicat nggunakake cat mligi tahan teyeng lan diwenehi pager kaca. Kabel listrik kang awut awutan na­lika pabrik isih produksi atusan taun ke­pungkur, sakiki ditata maneh ana jalur listrik  sisih nduwur, diwenehi talang lan dirapikake. Unike, ana tanduran ringin umur atusan taun nemplek tembok ba­ngu­nan pabrik,  dening pihak De Tjolo­madoe ora di resiki nanging dijarake nemplek nyawiji tembok pabrik.

Mesin produksi, cerobong lan ba­ngunan  liya kang nduweni nilai sejarah di lestariake lan diapikake maneh lewat repainting. Sejarah iki dadi daya tarike para wisatawan neneka menyang De Tjolomadoe, saengga De Tjolomadoe bisa dadi maskot tumrap destinasi wisata kang ana kutha Solo lan Karanganyar. Bangunan pabrik sebageyan di wenehi kaca, lawang pabrik diganti anyar nggu­nakake kayu jati nanging ora ning­galake wujud asline.

Bangunan kang uwis ora layak lan ora nduweni sejarah di ambrukake kanggo taman parkir wisata, saengga bisa nam­pung gunggung cacah ewonan kendha­raan. Fasilitas parkir iki wigati, amarga dadi prasarana panyengkuyung utama destinasi wisata. Konversi bekas pabrik gula Colomadu alih destinasi wisata, pihak konsorsium uga nggatekake pro­duksi pabrik gula liya kang ana cedhake. Pabrik gula Tasikmadu dening konsor­sium ditingkatake produksine, amrih ora ninggalake fungsi sepisan pabrik gula Colomadu.

“Senadyan di konversi dadi destinasi wisata utama, nanging PG Colomadu isih tetep produksi gula ana pabrik liya,” tutup Edi Setiyono sapra kancane para direksi konsorsium nalika launching De Tjolo­madoe ana ing tilas  lahan pabrik gula Colomadu. (Judiantoro)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan