Tapak Jangkah Leluhur (11)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 279 kali

Sitarasa, oh, Sitarasa .....! Ing sadina-dinane tansah mbrebes mili, nangis ngranuhi. Nasibe padha lan Dewi Sinta ana ing carita Ramayana. Nanging seje cakrik lelakone. Dewi Sinta dibradhat Rahwana Raja terus dipapanake jroning Taman Argasoka kang endah nengsemake. Lan upama gelem wis cinepakan apa sabutuhe sing babar gelare sarwa-sarwi gebyar. Dhahar ngunjuk prasasat diunggar.

Suprandene Sitarasa dibradhat Akuwu Bambang malah diplantrang-plantrangake uripe. Didhelik-dhelikake saka enggon siji menyang enggon liyane. Saka desa-desa pinggiran nganti tekan gunung. Kepara diglandhang menyang satengahe alas kang adoh lor, adoh kidul. Lamun ing Taman Argasoka Dewi Sinta diwenehi kanthi yaiku Dewi Trijatha kang malah runtuh welase lan dadi pengayom, nanging Emban Klentheng-e Sitarasa malah diprajaya kanthi wengis.

Sitarasa babar pisan wis ora duwe gegambaran bisa uwal saka cengkeremane Akuwu Bambang. Sambat sebute mung njaluk mati. Mula busana kaputren kang wujud mas-masan: gelang, kalung, anting, ali-ali, cundhuk lan sapanunggalane banjur dibuwangi. Mangkono uga mas-masan pawehe Akuwu Bambang kang pamrihe kanggo ngluluhake atine Sitarasa.

“Sitarasa, Sitarasa ...! Wangkot temen atimu, Wong Ayu. Mbok sabrebetan wae aku wenehana esem kinarya usada ati njarem,” pangrempeke Akuwu Bambang kang rumangsa diontang-anting atine. Rasa eman lan ngigit-igit silih ungkih. Rasa tresna lan kuciwa rebut biwada.

“Huh, esem kok kanggo kewan alasan. Sing ora weruh bedane nangis, ngguyu, mrengut utawa mesem. Kowe kuwi wong sing wis koncatan rasa kamanungsan, Akuwu Bambang!” Sitarasa omong sengak kelawan santak.

“Ah, omong ngono iku wis dadi sega jangan kanggo aku, Sitarasa. Atiku wis seneng krungu swaramu. Najan omongmu sakenyoh-kenyohe,” tumanggape Akuwu Bambang digawe ulem. Kaya anggunge perkutut kang ‘kung’. Senadyan ing batin kudu-kudua ngruwes tutuke Sitarasa. “Hmmm, ccckkk .....! Wong kok ayune uleng-ulengan. Nganti mbesengut wae malah saya patut, memencut. Ah, hmmm ..... !”

Akuwu Bambang banjur nggupita lukitaning tembung-tembung asmara sinawung resmining sekar. Sang lir sinom dhuh mas mirah. Wiraga karana manis. Medhem endah kadya sekar. Sumunar raras mrakati. Larase nggugah brangti. Liyep lindri maweh semu. Semune andudut sukma. Singa mulat dadya kingkin. Karerantan rontang-ranting jroning driya.

“Cukup! Ora usah neka-neka,” panyentape Sitarasa kang weruh-weruh wis nyekethem cundrik. Cundrik olehe nyaut saka sengkelitane Akuwu Bambang. “Saiki aku kok luwari apa aku lampus dhiri!!!”

Digedhag Sitarasa karo nempelake cundrik ing dhadhane mangkono iku, sanalika Akuwu Bambang……………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe weruh semut kepleset lan ceblok ing banyu, mula angkaten lan tulungana dheweke...  Sapa ngerti kuwi dadi sebab anane ampunan tumrapmu ing akherat mengko.

Klik

FESTIVAL CAGANARES

Caganers yakuwi sawijining festival kang dianakake saben wulan Desember ing daerah Catalunya utawa Barcelona, Spanyol. Festival iki bakal ndadekake sapa wae gedheg-gedheg. Kepriye ora, merga masyarakat ing kono ngumpulake maneka figur tokoh dunia kang lagi mbukak kathoke lan (ngapunten) bebuwang. Tokoh duniane macem-macem, kaya Ronaldinho, Albert Einstein, Michael Jackson, Donald Trump, Barrack Obama, lsp. Festival iki ngemu teges yen sapa wae satemene padha tanpa ndeleng trah utawa jabatane nalika bebuwang. (d/ist)***

Pethilan

LP Banda Aceh ribut, 113 napi kabur

Sapa sing betah nang pakunjaran?

Cawe-cawene guru ora bisa digenteni

Apamaneh sing jenenge Pak Google

600 dina kasus penyerangan Novel durung kawiyak

Aparat lagi asyik ngetung dina mbok­menawa