Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (23)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Agama Islam - Dibaca: 130 kali

(5). Tataran tumekeng palastra

Ngrembug babagan tumekaning pati kawulanE, Allah wus kepareng paring dha­wuh, mangkene maksude: “Allah ke­pareng mundhut nya­wane awak nalika awak iku mati, sarta Ngasta nyawane awak kang durung mati na­lika turu. Panjene­nganE tumuli nahan ing nyawa kang wus pinasthi mati, sarta nglepasake nyawa liya­ne nganti tumeka ing wektu kang wus katemtokake. Satemene kang mangkono iku dadi tandha yekti kanggo wong-wong kang gelem mikir.” (Q.S.Az-Zumar (39):42).

Binarung karo majune ilmu penge­ta­­huan modern lan teknologi ing ba­-ba­gan kedokteran, para praktisi dunia medhis saya cedhak, malah para ahli mau bisa uga wus tumapak marang pembuktian bebenere ayat kang kase-but ing ndhuwur, sing kanthi sinandi nerangake, manawa garis wates sing mbedakake antara (kon­dhisi) urip lan mati iku tipis banget. Lha watara taun 1950-an pati (kematian) di­nuga mana-wa salah siji saka fungsi-fung­si uteg, kaya ta keteg (detak) jan­tung sarta kegiatan listrik uteg utawa per­nafasan iku mandheg, ora makarya. Dene salah sijine bagian saka organ-organ kasebut gagal nindakake jejibahane (fungsine), tumuli sing liyane uga bakal nusul mandheg.

Nanging wektu sak iki, krana tine­-mune piranti pambiyantu per­nafasan sing bisa njurung (mendorong) hawa mlebu lan metu ing paru-paru, iku tumuli mujudake tataran anyar, kanggo nerang­ake dhefinisi kematian, yaiku ke­matian uteg (brain death). Lha instrument inti saka kematian uteg, yaiku ilange kanthi permanen.

Pranyata kaha­nan (fenomena) ilange kesadharan iku ora mutlak nuduhake ke­matian. Lha  tumraping pawongan kang turu angler (kepati), iku uga ngalami fe­nomena ke­langan kesadharan sauntara. Dene kanggo mbuktekake ing antara kekarone fenomena tumraping pasien sing lagi dirawat, para dokter iku mbu­tuhake pi­ranti kanggo dheteksi kegiatan sinyal elektronik uteg.

Kajaba saka iku, kanggo mriksani pra­beda sing tipis banget antarane turu angler (turu kepati) lan kematian (mati), lelandhesan kajian ayat-ayat Al-Qur’an lan al-Hadits sarta binarung karo medhis modern, bisa diaturake dhawuhe Allah, mangkene maksude: “PanjenengaNe ngetokake kang urip saka kang ma­ti, lan ngetoka-ke kang mati saka kang urip. Lan PanjenengaNe ngu­rip­ake Bumi sa-wuse matine. Lan hi­ya kaya mangkono iku sira bakal di­we-tokake saka kubur.” (Q.S.Ar-Ruum (30):29).

Maksud kang kinandhut ana ing ayat kasebut nerangake, manawa Allah kepa­reng ngetokake samubarang kang urip saka samubarang kang mati utawa nge­tokake samubarang kang mati saka kang urip. Para ulama tafsir wus kasil njlentrehake indhikasi (ciri) maknane kanthi ungkapan-ungkapan

samadya sar­ta gampang dimangerteni.

Semono uga ilmu pengetahuan mo­dern wus bisa nerangake kanthi gam­blang, iku lelandhesan karo panalitian  ilmiyah sing sinengkuyung dening piranti panaliten kang luwih canggih. Tumraping pati (kematian) dinulu saka wawasan medhis, swasana utawa fenomen nalika sekabehing organ awak mandheg makarya (berfungsi). Tumuli mbaka sethithik awak mau miwiti adhem. Tataran iki sing karan Algor Mor­tis.

Panas (suhu) awak miwiti mudhun watara 0,83 dherajat celsius saben jam. Lha ana ing wektu kang bebare-ngan, tanpa anane sirkulasi, getih uga miwiti menep. Dene jasad kang miwiti kaku iku ma­pan ana ing tataran sing karan Rigor Mortis utawa jasad wiwit kenceng rong minggu luwih 6 jam sawuse tumapaking pati.

Tumapak ing tataran sateruse, sa­-najan organ awak wus kaku lan mati, isih ana unsur-unsur liyane (terkait) ing jasad sing tetep urip. Kaya ta sel-sel kulit, sing isih bisa tahan urip nganti 24 jam sawuse tumekeng pati (kematian). Sel-sel balung kerangka 48 jam, sel-sel per­cabangan arteri 72 jam sarta orga­nisme cilik sing dumu-nung ana ing usus sing  arep nindak-ake proses pembusuk­an (mengurai).

Ing babagan iki Critopher A.Pallis, pakar neurologi saka Universitas London, ana ing tulisane Ensiklopedia Britania ne­rangake, manawa ditaliti kanthi permati, sawatara sawuse jantung mandheg, ora makarya (berfungsi) bakal bisa direkam aktifitas mini elektrokardiogran sing du­munung ana ing jaringan bagian jantung.

Lha watara 3 jam wasuse iku, bola mripat isih bisa ngrespon tetesan pilo­karpin, saengga bisa diterangake, ma­nawa sekabehing organisme bisa dia­turake mati senajan ta mayoritas sel-sel awak isih urip.

Kajaba saka iku, perlu dimanger-teni, manawa pankreas iku ngandhut bakteri akeh banget, yaiku bakteri sing nyeng­kuyung proses pencernaan makanan sing dikonsumsi dening wong urip. Lha sawuse mati, bakteri-bakteri iku uga dadi agen kang mirunggan (utama) pro­ses ngurai awak, lan bakal miwiti  proses ngurai saka organisme-organisme liya­ne, kaya ta usus, uteg, lan paru-paru.

Dene awal proses pembusukan iku lumaku wiwit dina kang katelu sawuse mati (tumapaking pati), sing karan au­tolisis, yaiku fenomena nalika enzim sing mapan ana ing njerone sel. Mang­kono proses sateruse, nyerna strukture dhewe.

 

(6). Pungkasaning Jagad Raya

Mangerteni pungkasananing Jagad Raya, trep karo dhawuhe (pituduh) Allah mangkene maksude: “Lan sira ka­beh aja padha nyembah marang Pa­ngeran liyane, binarung (beba-re­ngan) nyembah ing Allah. Ora ana Pangeran kang wajib disem-bah, ka­jaba mung Panjenengane Allah pi­yambak. Sekabehe barang iku mes­thi rusak, kajaba mung Allah piyam­bak kang ora rusak. Mung kagu­ngane Allah piyambak hukum iku. Lan mung marang PanjenengaNe pi­yambak sira kabeh bakal disowan­ake.” (Q.S.Al-Qashash (28):88).

Ayat kang wus katur ing ndhuwur iku ndarbeni pangerten, manawa Allah, Pan­jenengaNe ora ngepareng-ake (mela­rang) manembah (nyembah) sarta mun­juk donga, kajaba mung marang Allah. Sebabe, samubarang iku bakal rusak, kajaba mung Allah. Pungkasaning (mus­nahing) Jagad Raya iku krana tuma­paking dina Qiyamat, kanthi dumadakan, sarta ora bisa dinuga (diperkirakan) ba­bar pisan.

Senajan wus ana tandha-tandha  sing sipate sosial, politik, ekonomi, lan budaya, nanging tumapaking dina Qi­ya-mat iku dumadi kanthi cepet banget. Dumadine (wektu) dina Qiyamat iku mi­turut Al-Qur’an, mung sak klebatan, mung sak kedheping netra. Trep dha­-wuhe Allah, mangkene maksude: Lan Allah piyambak kang kagungan gha­-ibing Langit lan Bumi, lan ora ana perkara adage Qiyamat iku, kajaba kaya sakedheping netra, utawa ma­lah luwih rikat. Jalaran satemene Allah iku Maha Kuwasa marang se­kabehing barang.” (Q.S.An-Nahl (16):77). (Ana Candhake)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan