BUDAYA MINANGKA SARANA SRAWUNGAN (3)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kawruh Sapala - Dibaca: 105 kali

Mahardikengtyas ring kamardikan ! Nugraha miwah sih wilasanipun Gusti Ingkang Maha Tunggal, mugi sanityasa sumandha ing jiwangga kita Swagotra, waradin sagung dumadi, raharja, niskala. Satuhu! 

 

G I T A  M A N G G A L A . 

                               

       K  I  N  A  N  T  H  I

 

       KANTHINING ATUR PANUWUN

       PANYARUWE KADANG MAMI

       MBAH KASNOHOEDOJO REMBANG

       BAB TEMBANG PANGKUR ING NGUNI

       JARE AKEH  SALAHIRA 

       ING PS  KA PAT  SAYEKTI.

 

                                       ( Ki  S w a g o t r a  ) .

                                                                                                                                            

Saderengipun ngrembag bab  MANJING AJER- AJER (3) kula badhe nanggapi panyaruwenipun mBah Kasnohoedojo ing PS angka 7, kanthi basa ngoko, supados  katingal akrab, sumanak saha gampil panampinipun para nupiksa. Kajawi punika kangge nimbangi / nanggapi  panyaruwenipun mbah Kasno ingkang mawi basa ngoko. Nyuwun idi badhe kula wi­witi, kanthi purwakaning seratan punika, ngiras pantes nyu­wun pirsa bab cakepanipun Sekar-sekar jaman rumiyin. N u w u n !

Upama cedhak daleme mono, aku kepengin silaturahmi menyang daleme mbah Kasnohudojo. Waaaahhh...... waaaahh.... ketemu sadulur tuwa  kang hebat tenan. Arang-arang lho ana sadulur kang tresna budaya Jawa ing jaman  N A U  / N O W  iki. Aturku iki temenan lho mbah. Ora kok mung  abang abang lambe, lho mbah.! Adhindha / aku iki watake blak rekatak, blak kotang, bares kures blaka suta, apa anane ! Nek hiya ya hiya, yen ora ya ora tenan ! Tur aku kuwi sugih sanak sadulur kang raket ing Rembang.

Malah mbiyen aku ejlek eler maradhayoh menyang daleme suwargi Dhalang kondhang Pak Hadisumarta sakaliyan Tur kerep nginepe. Lha wong prasasat sadulur sinarawedi / sinoroh wadi ? Aku rumangsa  kelangan gedhen. Apamaneh Pak dhalang kondhang mau nggeret aku, supaya mulang kursus Medharsabda- Pranatacara, mapan ana  Wis­ma Lembaga  Pemasyarakatan Rembang. Pimpinane kursus  sawijining penggedhe LP Rembang, tur tokoh olahraga- asmane ....  aku wis lali. Eman nalika sedane PAK HADI, aku ora nampa kabar, dadi ya ora layat, amarga ora ngerti.

Kocap kacarita, bareng ditinggal seda, Bu Hadisumarta banjur pindhah nyang Jepara, caket Bandengan. Aku ngerti bab iki, amarga tau kepethuk Bu Hadi neng kasultanan Glagahwangi Dhimak Bintara. Liya dina dak dolani karo Bu Dwi Suharsini Pantjawidjaja, ya  “m y  d e n y o m –  musuh dalam satu selimut, alias  “garwaningsun” .....  he...he...he, sorry Browwwww! ( Wong tuwa kok seneng guyon. Eh .... ya  ra papa ... ra papa... dimen awet  enom ...eeeehhh awet sepuh dhing !?!?!? Kajaba iku, aku uga tau nginep neng daleme Pak Martono – kancaku neng SGA II , tahun 1956 – 1959 Banjur neng daleme Pak Yatna (suwargi ?) Pensiunan PJKA, kang banjur pindhah dalem neng Weleri

Sinigeg, gantya kang cinarita. ....  (Wah, “pensiunan dhalang”  rada laris, basane ya ngene ikin...Lha mangkene  lho mbah ! Bab cakepan tembang Pangkur kang kapacak ana ing PS angka 4 tanggal 27Januari 2O18 kaca 35 kanthi irah-irahan MANJING AJUR AJER ( 1 ), Yen ana lupute ya maklum. Alesane mangkene :

Sepisan,  anggonku sinau dhewe, cara bulene : autodidak. Ora ana sing mulang. Anggonku nemu buku tembang tulisan tangan kanthi aksara Jawa neng jedhing blek kuna, iki seratane kamasku kang asmane  RM.Tridaja Koesoema sardjana, lulusan SR ( Sekolah Rakyat – mbiyen aran HIS ) Jatinom, kabupaten Klaten. Lha nalika  maca buku mau, aku lagi klas telu ing desa Kwaren, Mantri guru / Kepala Sekolahe  asma: Bapak Dwidja Saraya kang daleme ana ing Ngupit, Totogan, kecamatan Ketandan, kabupaten Klaten. 

Kapindho, lawase wiwit aku ngapalake nganti saiki wis ana  kira-kira  75 taunan. Yen ora salah, wiwit  aku klas telu  ing taun 195O,  sawise hari Kamardikan RI. Dadi umurku saiki  ya  “lagi tujuh belas taun keatas” ( ´keatase  mung kari nambah 61 taun ) ..... he ... heeee ... heeee. Sorry brow ...www ! Dadi  yen lalen, ya harap maklum ! Lha wong  denyomku kuwi bubar laden sarapan jam 8.OO, lhakok  dak takoni : “ Bu - Buuu, aku mau wis  mbok aturi dhahar sarapan apa durung ta jeng ...ngngng ! Wangsulane kanthi rada anyel bin jengkel  .... dhasare  / watake  Nyai Tumpak Jenar utawa Sabtu Paing:

“Genah uwis ngono kok massss .... masss ! Mulane, aja  kerep-kerep dhahar  lawuhan brutu ayam, mundhak lalen, ya a’ak ....  ehhhh ... keeeek, kek ! ( Wangsulane kanthi polatan ngembang  ... kacang ... eehh kembang apa ya  ... kok mbesengut !

Nanging Alhamdulillah, dene seprene  ora pikun, tur isih diparingi “bonus umur” dening Sang Marbukengrat, Sing ngecet lombok, iya Gusti Allah Kang Maha Murah lan Maha Asih, marang para kawula dasih, tanpa pilih asih.! Sembah nuwun Gusti.

Samene  bae ya mBah Kasnohoedojo  .... sapisan maneh aku matur nuwun ! Liya dina disambung! Mundhak ngambra- ambra, ora ndang nulis bakuning isi , jumbuh karo unining irah-irahan iki. Kanggo nyigeg lan males atur panuwun, aku ngaturi  “ K l u w a k   e n o m  - sapada bae. N u w u u u n n  !!!!!   (Ana Candhake)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan