Nyecek Godhong Supaya Panene Akeh
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kejawen - Dibaca: 247 kali

Upacara adat minangka perangane budaya kang ana sambung rapete karo “kapitayan” (religius spiritual), panemu, rancangan, idhe, ubarampe, papan, wektu, isi saha tujuane. Mungguh “wose” para kadang mastani “nilai” utawa “value” yaiku ngemot babagan: filosofi utawa gegebengane wong urip.

“Etika” utawa sopan santun sesambungan karo pangandika, tumindak, busana lan liya-liyane. “Moral” utawa bebudene wong “edukasi” utawa pamulangan-pamulangan uga isih akeh wose kayata gotong royong lan liya-liyane. Kabeh maud diwujudake lumantar donga, ubarampe minangka simbul-simbul lan tata kramane anggone nindakake.

Mula para winasis duwe panemu kabudayan iku kaperang dadi loro: (1) Budaya Material, kayata omah, candhi, reca lan liya-liyane, (2) Budaya Non Material, kayata kapitayan utawa keyakinan, utawa budaya spiritual.

Upacara adat uga sinebut upacara tradhisi, ditindakake masyarakat mligine ana sing nyipta, saha kabeh wong urip uga ana sing nguripake. Wong Jawa nyebut Gusti Allah, Gusti Ingkang Akarya Gesang, malah ana sing nyebut “Tan Kena Kinaya Ngapa” awit ora bisa digambarake. Saha isih akeh sebutan-sebutan liyane ning masyarakat uga pecaya yen Gusti Allah mung siji.

Mungguh kapitayan masyarakat Jawa uga percaya yen wong (manungsa) asal-usule saka Gusti Allah lan arep bali menyang Ngarsane, mula akeh kang nyebut “Sangkan Paraning Dumadi”, gandheng yuswane wong mung winates digambarake “pindhaning mampir ngombe”. Kanthi mangkono wong Jawa tansah eling lan ngelingi yen manungsa mung saderma nglakoni kabeh aja ana sing ngatur mula sabarang lir tumindak sumarah saha sumendhe dhedhepe mring Hyang Murbeng Dumadi.

Lelandhesan ing ndhuwur tuwuh budining cipta wong Jawa yaiku upacara-upacara tradhisi sesambungan karo dhiri pribadhine uga karo urip berbayane, kayata upacara adat Nyeceg Godhong kang ditindakake dening warga Desa Meri, Kecamatan Magersari, Kotamadya Mojokerto.

Upacara adat Nyeceg Godhong yaiku upacara kang dimaksudake kanggo nyenyuwun marang Gusti Kang Akarya Jagad amrih asile panen pari akeh, nyecek ateges ngangkat pacul sepisan wektu nggarap sawah. Sadurunge dicecek petani ora wani wiwit nggarap sawahe, embuh macul, ngluku, nggaru nganti nanduri bibit pari. Bibit parine sing durung ditandur uga dicecek dhisik, bab iki dimaksudake amrih ama-ama sing nemplek ing godhonge pari ceblok lan ora nemplek ing wite pari sing nyebabake wit bosok, lan mati.

Upacara iki diwiwiti kanthi nyiapake perlengkapan upacara kang biasa sinebut ubarampe, sabanjure nyiapake papan panggonan lan perlengkapan kanggo slametan. Banjur padha lungguh bareng ing ndhuwur klasa kang wis dibeber, sesepuh desa ndeleh cok bakal ing pojokan sawah. Sawise rampung banjur bali lan lungguh maneh kaya sakawit. Donya diucapake dening sesepuh (tukang nyecek), sesepuh kasebut banjur ndoga lan warga ngangkat tangan menyang ndhuwur kanggo ngamini. Nalika ngleksanakake slametan, para petani padha lungguh mubeng ngupengi ubarampe sesaji lan jajar pasar, banjur mangan bareng. Sapurnane upacara banjur padha bali menyang omahe dhewe-dhewe. (*)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih