Nyecek Godhong Supaya Panene Akeh
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kejawen - Dibaca: 62 kali

Upacara adat minangka perangane budaya kang ana sambung rapete karo “kapitayan” (religius spiritual), panemu, rancangan, idhe, ubarampe, papan, wektu, isi saha tujuane. Mungguh “wose” para kadang mastani “nilai” utawa “value” yaiku ngemot babagan: filosofi utawa gegebengane wong urip.

“Etika” utawa sopan santun sesambungan karo pangandika, tumindak, busana lan liya-liyane. “Moral” utawa bebudene wong “edukasi” utawa pamulangan-pamulangan uga isih akeh wose kayata gotong royong lan liya-liyane. Kabeh maud diwujudake lumantar donga, ubarampe minangka simbul-simbul lan tata kramane anggone nindakake.

Mula para winasis duwe panemu kabudayan iku kaperang dadi loro: (1) Budaya Material, kayata omah, candhi, reca lan liya-liyane, (2) Budaya Non Material, kayata kapitayan utawa keyakinan, utawa budaya spiritual.

Upacara adat uga sinebut upacara tradhisi, ditindakake masyarakat mligine ana sing nyipta, saha kabeh wong urip uga ana sing nguripake. Wong Jawa nyebut Gusti Allah, Gusti Ingkang Akarya Gesang, malah ana sing nyebut “Tan Kena Kinaya Ngapa” awit ora bisa digambarake. Saha isih akeh sebutan-sebutan liyane ning masyarakat uga pecaya yen Gusti Allah mung siji.

Mungguh kapitayan masyarakat Jawa uga percaya yen wong (manungsa) asal-usule saka Gusti Allah lan arep bali menyang Ngarsane, mula akeh kang nyebut “Sangkan Paraning Dumadi”, gandheng yuswane wong mung winates digambarake “pindhaning mampir ngombe”. Kanthi mangkono wong Jawa tansah eling lan ngelingi yen manungsa mung saderma nglakoni kabeh aja ana sing ngatur mula sabarang lir tumindak sumarah saha sumendhe dhedhepe mring Hyang Murbeng Dumadi.

Lelandhesan ing ndhuwur tuwuh budining cipta wong Jawa yaiku upacara-upacara tradhisi sesambungan karo dhiri pribadhine uga karo urip berbayane, kayata upacara adat Nyeceg Godhong kang ditindakake dening warga Desa Meri, Kecamatan Magersari, Kotamadya Mojokerto.

Upacara adat Nyeceg Godhong yaiku upacara kang dimaksudake kanggo nyenyuwun marang Gusti Kang Akarya Jagad amrih asile panen pari akeh, nyecek ateges ngangkat pacul sepisan wektu nggarap sawah. Sadurunge dicecek petani ora wani wiwit nggarap sawahe, embuh macul, ngluku, nggaru nganti nanduri bibit pari. Bibit parine sing durung ditandur uga dicecek dhisik, bab iki dimaksudake amrih ama-ama sing nemplek ing godhonge pari ceblok lan ora nemplek ing wite pari sing nyebabake wit bosok, lan mati.

Upacara iki diwiwiti kanthi nyiapake perlengkapan upacara kang biasa sinebut ubarampe, sabanjure nyiapake papan panggonan lan perlengkapan kanggo slametan. Banjur padha lungguh bareng ing ndhuwur klasa kang wis dibeber, sesepuh desa ndeleh cok bakal ing pojokan sawah. Sawise rampung banjur bali lan lungguh maneh kaya sakawit. Donya diucapake dening sesepuh (tukang nyecek), sesepuh kasebut banjur ndoga lan warga ngangkat tangan menyang ndhuwur kanggo ngamini. Nalika ngleksanakake slametan, para petani padha lungguh mubeng ngupengi ubarampe sesaji lan jajar pasar, banjur mangan bareng. Sapurnane upacara banjur padha bali menyang omahe dhewe-dhewe. (*)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?