Nuwuhake Ajining Gesang kanthi Gladhen Dagang
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 62 kali

Ajar ngemonah dhuwit mujudake salah sijine bab sing patut digatekake dening uwong tuwa, utamane gegayutan karo panggulawenthahing anak. Wis ana saperangan sekolahan sing nganakake program gladhen kanggo para muride. Yaiku ajar dodolan, saka milih barang sing arep didol, nyepakake, netepake rega, nawakake, banjur ngitung asile.

Kegiyatan kasebut magepokan karo bab nuwuhake jiwa wirausaha. Ancase, nalika anak diwasa, saliyane temen ing pakaryan kang diutuni uga prigel ngemonah pametu kang diasilake. Amarga bab wirausaha mono ora saderma dodolan. Nanging uga bisa nggladhi bab “manajemen keuangan”.

Yen para ibu kepengin nglatih putra-putri bab kasebut, bisa katindakake kanthi alon-alon, mbaka sajangkah. Ora ujug-ujug diwenehi barang kon ngedol. Nanging bisa diwiwiti kanthi latiyan kadidene dolanan. Lire mangkene:

1. Target

Yen anak isih umur-umuran SD, ayo dijak nulisake target. Yaiku gegayuhan kang ora dhuwur-dhuwur, kaya ta bisa nata buku-buku lan dolanane dhewe. Wiwitane dibantu dening ibu utawa bapak, sabanjure mbaka sethithik kabeh diprenahake dhewe ing papan kang samesthine.

2. Kalodhangan

Putra-putri banjur dilatih amrih pinter nyipati kahanan lan ndelok kalodhangan. Kaya ta, yen anak kangelan ngitung ping-pingan. Ibu bapake bisa aweh conto cara liyane kang kapetung luwih gampang dimangerteni anak. Alon-alon, ora mokal anak malah bisa nemu cara liyane maneh kang digagas luwih gampang. Diampingi terus nganti bener-bener lanyah anggone ngeping-ngepingake. Banjur mundhak ing tataran liyane.

3. Latihan dodolan

Dolanane bocah temtu werna-werna. Ana montor-montoran, boneka, buku, lsp. Iki bisa dadi srana latihan dodolan. Temtu dodolane amung dolanan. Lan wis mesthi ibu lan bapake kudu ngampingi. Carane, saperangan dolanan kasebut didadekake barang dodolan. Anak dilatih nemtokake rega dolanane. Banjur ibu sing tuku, nganggo dhuwit-dhuwitan saka kertas. Saka asile dodolan, dhuwit dinggo kulakan, tuku barang-barang kang didol bapake. Wiwitane dol tinuku wantah wae. Sabanjure bisa wiwit diajari nyang-nyangan.

4. Nawakake dagangan

Anak uga dikandhani, dene wong kang dodolan iku kudu pinter nawakake dagangane. Kaya ta nliti kaluwihane barang dagangane, banjur iku kang ditawakake marang wong kang arep nuku. Utawa kosok balene, nakoni jinis barang kang dibutuhake banjur nawakake dagangane kang saemper karo kabutuhane konsumen.

5. Ora gampang nglokro

Nalika nglatih nawakake dodolan, wiwitane ibu lan bapak minangka “pembeli” bisa enggal kapilut lan gelem nuku. Sawise kuwi, wiwit takon werna-werna sadurunge tuku. Iki nglatih kaprigelane anak mangerteni sakabehing bab barang dagangane. Kala-kala, ibu utawa bapak nulak, ora gelem nuku barang kasebut, kanthi pawadan ora trep karo kang dikarepake. Ya iki wayahe anak sinau bab gagal utawa ora kasil. Ancase anak ora gampang nglokro nanging malah gumregah ngupayakake dagangane bisa payu.

6. Ngemonah Dhuwit Jajan

La, saiki wayahe praktik ngemonah dhuwit kang tenanan. Yen maune sangu sekolahe bocah diparingake saben dina, saiki wiwit diwenehi telung dina pisan. Dhuwit kanggo telung dina diwenehake ing dina kapisan, kanthi weling amrih dikemonah kanthi becik. Yen kepengin tetuku barang kang regane ngluwihi sangu sedina, anak kudu bisa ngitung lan ngatur, amrih dhuwit kasebut dicukupake. Ora banjur njaluk imbuh sadurunge titi wancine disangoni maneh. Yen sasuwene setengah taun anggone ngemonah sangu saben telung dina iki gancar, bisa wiwit diwenehi sangu seminggu pisan.

Gladhen kasebut, yen katindakake kanthi tumemen, ora mokal anak yen wancine diwasa bisa luwih gemati ngrumat samubarang darbeke. Ora mung dhuwit wae. Nanging uga barang-barang liyane, kang wis dingerteni dene anggone entuk kanthi cara tuku. Anggone isa tuku amarga ana dhuwit kang cukup. Dhuwit kang cukup iku saka anggone nglumpukake. Yen ora dheweke dhewe, ya ibu bapake kang nglumpukake.

Sanadyan ta suk gedhe anak ora kepengin dagang, nanging ngemonah dhuwit mono gedhe banget mupangate. Amarga, kerja apa bae, lan saakeh-akehe pametune, yen ora bisa ngatur panganggone, ya bablas ngono wae. Mula, ajar gemi lan nastiti prayogane enggal diwiwiti. (nn)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya