Apa Kang Sarwa Luar Negeri Kuwi Hebat Banget ???
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 115 kali

“Sedaya pengangge kula punika wedalan saking Luar Negeri, punika saking Singapur, punika saking Paris, lan ingkang punika saking Korea. Rak jan sae-sae hebat sedaya inggih???” kuwi mau anggone Bu Anik, pamer marang kancane kang lagi mara sanja menyang omahe kojah ngunggulake prodhuk saka luar negeri.

Pancen masyarakate dhewe iki, ang­gone kegi sembarang kang saka luar ne­geri dadine ora rumangsa utawa lali me­nawa sejatine mono produk gaweyan nega­rane dhewe iki uga ora kalah karo pro­duk saka luar negeri kana. Penulis nate ngalami dhewe, ketanggor wong kang sajake wis krajingan samubarang kang sarwa luar negeri kana.

Nalika semana penulis lagi mulih saka Surabaya, ana ndhuwur bis dadakan wong lanang lungguh ana ngarepku kaya arep mutah, ning ora bisa gek wonge terus nekep wetenge karo rada mrecing rupane wong mau masuk angin ngono batinku. Aku yen lelungan mesthi tansah ngenthul obat-obatan saperlune. Langsung wong mau dak jupukake minyak angin saka tasku, terus dakwenehake dakkon mblo­nyohake ana githoke, bathuke lan dhadhane.

Eee, oleh sawetara wong mau ketoke cenger malah raine ketok rada abang, ora kaya mau rada pucet. Merga kebeneran aku nggawa minyak angin dobel, kang kuwi dakwenehake pisan marang wonge, sing sajak mbungahi. Aku wis rumangsa seneng bisa nulungi senajan mung kaya mangkono.

Dumadakan wong wadon kang ana san­dhingku komentar, sajak malah kemenyek.

“Minyak angin punika wau saking luar inggih, kok mandi…”

“Walah namung minyak angin biasa, cap kampak, nanging inggih cespleng ngaten lo. Kula kulina ndamel prodhuk pabrik mriki piyambak kok…”

Dak wangsuli mangkono mau wonge malah sajak pamer, omonge ndakiiik. “Wooo, menawi kula kulina sedaya kabe­tahan mesthi saking luar kok. Kados mbo­ten marem ngaten lo menawi ndamel produk mriki piyambak…”

“Wah, kesupen punika wau kula pas mboten mbeta”

Aku ora nerusake ngomong, ora ana guna­ne ngladeni wong kaya mangkono.  Rata-rata utawa umume, wong uripe sarwa wah mubra-mubru emoh yen diarani ku­rang mentereng, ora bergengsi yen sem­barang mung trima nggawe saka njero negarane dhewe. Sajak  mongkog, yen samubarang tuku saka luar negeri kang dianggep luwih mobyor, luwih moncer tumrap dheweke mau.

Iya nek bakul, kanggo nawakake dangane supaya laku malah sok keladuk anggone ngumbul-ngumbulake daga­ngane: “Mangga, mangga, punika jan he­bat sanget inggih mopyor menyala punika saking Singapura. La punapa punika kemawon, saking Korea malah langkung pantes kagem penjenengan. Milih punika inggih prayogi, saking RRT kiyat wantek regi inggih lumayan kok, manggaa”

Kuwi ya bakul, wis ora mikir anggone tawa-tawa kaya mangkono mau padha karo ngasorake gaweyane negarane dhewe. Ngenahi babagan kuliah bae, me­nawa wis kuliah ana luar negeri sajak kaya luwih onjo timbang kang kuliah trima ana negarane dhewe. Malah saiki wis wiwi­t ana­ne Kampus mlebu ana negarane dhe­we la yen kaya mangkene, apa ora mungkin bakale mengko generasi mudane dhewe banjur duwe pikiran luwih asor timbang mahasiswa saka kampus luar mau??? Apa ora bakal ana persaingan moral saka generasi muda kang minangka Mahasiswa njeron negarane dhewe, karo kang saka kampus luar mau???

Yen wis mangkene, apa bakale arep bali kaya jaman penjajahan Ratu Wil­helmina biyen?? Kaya-kaya yen sing se­kolah ana HIS, utawa paling ora PHIS rumangsa luwih bergengsi, luwih ter­hormat, timbang sing sekolah SR utawa sekolah liyane kang dudu produke Pemerintah Landa dhewe. Kaya-kaya yen sekolah ana HIS utawa PHIS, kuwi anake wong nduweni pangkat nduweni drajat yen mung sekolah SR utawa sajajarane kuwi jelas anake kawula alit rakyat biasa Harata konooo.

Nanging sejatine mono, menawa pancen bocah mau bocah lantip/cerdas nduweni otak berleyan la mbok sekolah ana ngendi bae ya tetep onjo. La apa kang sekolah utawa kuliah kang bermutu, bergengsi mau bocahe mesthi nduweni kecerdasan kang luar biasa ya durung mesthi. Uga ngenani mode/penganggo dadi apa mesthi yen weton Luar Negeri, pantes lan cocog dienggo wong Indonesia dhewe????

Nanging merga wis kadhung ke­seng­seme kang sarwa luar negeri, menawa bae yen wis macak penganggone prodhuk luar negeri rumangsa bergengsi sing nyawang kagum. “Wahh…” jajal ta ing negarane dhewe uga wis duwe produk bathik kang wis kena di andelake mungguh mutune. Tur maneh dienggo dandanan apa bae sarwa pantes, wiwit saka dhaster, kebayak, baju muslim, taplak, seprei, lsp. Penganggone priya mligine ngenani hem bathike dienggo wis sarwa mantesi.

“Yen prodhuk negarane dhewe wis sarwa mantesi geneya isih noleh kanan kiri apa merga kurang bergengsi?” ana paribasan “Kencana Wingka” tegese, senajan ta kaya ngapa wujude tetep di tresnani merga pancen duweke dhewe ya tetep dipadhakake kaya dene emas. Luwih-luwih tumrape ibu-ibu kang do­mi­nan babagan penganggo, ora kudu kegi tansah kelu marang produk luar negeri yen ta produke dhewe wis sarwa mantesi. Ya bene prodhuk luar tansah ngawe-awe, jarna bae. Wosing atur, ora kok ateges nglarang nggunakake produk saka luar ya ora. Bisa bae sembarang dituku milih sing saka luar negeri, merga pancen kahanane sarwa luwih mubra-mubru, sembada sembarange.

Ewasemono produke negarane dhewe uga aja dianggep sepele, tetep dioye-oye lan menehe kabeh mau hake dhewe-dhewe, dhuwit-dhuwite dhewe ora ana sing nglarang uga sing akon. Nyumang­gakake bae. Nuwun. Mangga rengeng-rengeng (ditembangake nganggo lagu Cucak Rawa)

Seneng-senenge ya mareme

Bathike negarane dhewe

Dienggo lunga rana-rene

Dadi brengas ho-ho adhuh panteseee…

Esem-eseme para ibu

Klambine bathik sing bermutu

Produke njero negaraku

Indonesia ho-ho sing paling jitu.

n

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya