Lali Ya Ora Kelingan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 246 kali

“Mbolos”

 

IKI critane Pak B sing ngasta guru bagian kesiswaan ya ngurusi bocah-bocah SMP.  Jane pak B wis asring nampa laporan nek ana bocah sok mbolos mlumpat tembok wates  mburi sekolahan, ning merga durung tau ngonangi/mergoki ya isih durung percaya.  Pas  wektu ana acara ulang tahun sekolah, acarane lomba-lomba sing bocah-bocah kudune berpartisipasi,  ana sebagian sing nganggur ora melu lomba...malah nang warung...suwe-suwe mbokmenawa bocah ora betah nunggu bali...ana sing janjian mbolos sajake. Temenan, cah telu si A,  C karo T cah kelas 8 arep mlumpat tembok sekolahan. Sing T wis nang njaba tembok karo C, giliran tas-tase diuncalke si A arep mlumpat...ndilalah Pak Guru B wis nampa laporan seka ketua kelas ana bocah mbolos...Pak B terus marani kelas sing cedhak tembok wates, ngonangi si A sing arep mlumpat. Sakala duka...trus prentah “Jajalen C mlumpat metu tembok....trus mlumpat meneh mlebu tembok, trus ngono kuwi nganti ping sepuluh...jajalen”. 

Merga si A wis konangan ya wedi sisan....trus nuruti prentahe Pak B. Nglumpati tembok sing dhuwure kurang luwih 1,5 meter. Sepisan ...pindho...ping telu...nganti ping papat lancar.  Sidane sing ping lima wis sambat ora kuwat mlumpat...kancane sing nang njaba tembok wis dha mlayu salang tunjang wedi karo Pak B, ninggal si A. Suwe-suwe Pak B ya ra tegel...terus si A ditulungi digawa nang UKS, direwangi ketua kelase sing mapah...wong sikile wis babak bundhas.  Pak B crita nang ruwang guru, kanca-kanca nganti ngguyu kepingkel-pingkel ning yo mesakke. Apa tumon? (Ibune Baga – Banyumas)


Lali Ya Ora Kelingan

 

Aku karo sisihanku yen arep budhal neng kantor mesthi wis cepak-cepak sak jam sak durunge mbukak lawang wesi ngarepan, ya klambi dina iku tas isi dhompet, alat make-up lan isih ana liyane sing wis dadi pegawean rutin.

Kantorku sakloron ya cukup adoh, dadi yen budhal kudu esuk banget sanadyan nunggal kutha karo panggonanku wis dak tata, yen ngliwati bangjo ana kemacetan lan liya-liyane.

Swara mbengung mobilku mertandhani yen wis siap arep budhal, aku isih inthak-inthik nata iki, nata kae, njupuk kaca mata, nutup lawang banjur ngunci lawang omah. Ya maklum lah wong anak loro wis mandhiri kabeh tur njaban kutha dadi aku mung kari wong loro sa’omah.

Sing dadi underan crita iki kaca mata. Tekan kantor ya kaya adate, apel dhisik, nembe mlebu neng ruwang kerja sajroning lungguh neng mobil wiwit saka omah dak ampet-ampet pancen, sirahku rasa rada nggliyeng gek nyawang apa-apa rada burek nganti apel tekan lungguh neng ruwang gaweku.

Kaca mata banjur dak copot, mripat dak ucek-ucek kaya yen klilipen kae. Dak sawang kaca mata kanthi tliti dak iling-ilingi lha dalah gagange beda, cetha dudu duwekku.

Aku ngebel sisihanku nyritakake kadadeyan iki mau. “Sik ta”, wangsulane “Iya bener, kuwi thekku. Ya wis enteni ya, aku dak rono”. Watara seperapat jam njedhul, aku mesem lega, mumetku langsung ilang amblas. Alhamdulillah (Ny. Kusmarjono-Madiun)

 

 

Kamisosolen

 

Rikala semana aku lan mbakyuku isih sekolah ana SD, nanging kedadeyan iki tekan seprene aku tansah kelingan amarga tumrapku pancen ngguyokake senajan wektu iku lagi kesusahan dadi kudune ora nggeguyu.

Minangka putra mbarep, yen ana apa wae sajroning kulawarga wis salumrahe biyasane banjur cancut paling ndisik ing samubarang. Semono uga nalika sedane simbah puturi, paribasane kabeh bapakku sing ngurusi. Iya ora maido mbokmenawa kang dipenggalih werna-werna ketambahan wis sayah, mula nalika ngendikakake ukara berita lelayu kanggo disiarake lumantar radio bola-bali kliru. Sejatine kuwi arep ngendika: “Nanti siang jenazah akan dikebumikan jam…”, nanging kliru mangkene “ nanti siang jenazah akan dikemudikan jam…” kaya ngono kuwi kanthi ambal pindho. Saka pasuryane aku ngerti yen bapakku katon judheg banget. Sauwise ngunjal napas sepisan banjur dibaleni maneh, eee…lha kok isih dikemudikan. Astagfirullah…mbakyuku njawil ngajak aku menyang dhapur amarga ora kuwat ngempet ngguyu, bocah loro padha cekikikan nanging karo ditutupi tangan mundak keprungu swarane. Mbayangake wae yen ana jenazah kok dikemudikan kuwi apa kira-kira banjur kaya sepedha kae? Kadhang dienggokake mengiwa, kadang menengen…waaah. Apatumon? (Helly Sulistyowati-Pondok Indrapasta, Semarang)

 


Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ora nduweni apa sing mbok senengi, mula senengana apa kang mbok duweni dinane iki.

Klik

CUKUR WULU UNTA

Jroning ngadhepi riyaya qurban, ing Pakistan unta-unta kanggo keperluan kurban padha dicukur luwih dhisik amrih mbentuk wulu kanthi motif kang edipeni. (d/ist)***

Pethilan

Nom-noman Indonesia akeh tampil ing panggung jagad

Indonesia saya ‘mendunia’

Ormas dadi bandhul kang ngimbangi polaritas akibat pemilu

Parpol kang ngebot-eboti

Kerukunan kuwi modal penting pembangunan

Aja gelem digawe usreg terus