Kala Basuwreksa (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 166 kali

Kawruhana Wrekudara, mungguh salah lan lupute Pandhawa, utamane Puntadewa, iku ana rong werna. Sepisan, wani nganggo embel-embel jeneng Dewa. Ing kamangka jeneng dewa niku lungid, ora sembarang titah wenang nganggo. Bisa ditegesi Puntadewa kepengin nglintir kalungguhan minangka dewa.  Kaping pindhone, Pandhawa lima iku kalebu sukerta kekandhangan, sebab sedulur lima mijil lanang kabeh. Dadi wus pas lan trep yen dadi pangane  Bathara Kala. Kuwi dosa kaluputane Pandhawa, utamane Puntadewa. Sanajan tau labuh mring Dewa, nanging pernatan kudu dijejegake. Mula aja tidha-tidha gage tampanana bebendu ulun,” wuwuse Hyang Manikmaya.

“Owalah  ha-ha-ha, ora tinemu nalar kuwi Adhi Guru, sabab sing nganggo jeneng dewa niku mboten namung Puntadewa kewala. Tuladhanipun kados Baladewa lan Basudewa nata Mandura. Lha kenging menapa namung Puntadewa ingkang badhe pun patrapi pidana. Lajeng wonten pundi jejeging adil kalawau?”

“Iku dudu urusane Kakang Narada, nanging sawutuhe dadi wewenang ulun. Awit tetuwanggane jawata iku ora ana liya kajaba jeneng Ulun!”

“Ooo ngaten ta, Adhi Guru. Pun, kula taknyuwun pamit mawon Adhi Guru, kula taktrimah leren mawon dados dewa, wong ya ora gunane ha-ha-ha. Ora dadi dewa ya ora pathek­en,” karo matur mangkono jawata saka Kahyangan Suduk Pangudal-udal iku daya-daya ninggalake parepatan, tan kawarna tindake.

Bathara Manikmaya ora maelu, kepara sigra paring dhawuh mring Bathara Kala bilih samangko Pandhawa kang pada ngabyantara wus kacawisake minangka pangane. Sajak bungah Bathara Kala midhanget sabdane keng rama. Mula agahan sawega ing dhiri saperlu arep mangsa Pandhawa. Angkahe Kala kang sepisan katedha Prabu Puntadewa. Nanging kapenggak dening Raden Wrekudara.

“Bathara Kala, sadurunge kok mangsa, aku duwe penjaluk. Pandha­wa aja kok pangan sak ndhegan. Sarehne aku jejere satriya ayo padha adu kekuwatan lan kasekten luwih dhisik. Yen  Kala sembada ngalahake aku, aja kuwatir Pandhawa liyane bakal manut dari panganmu!”

“Napa nggih ngaten Kanjeng Rama Pukulun?” Bathara Kala nyuwun tetimbangan mring Bathara Guru.

“Hiya putraku, Bathara Kala.”

Sigra medal saking parepatan Dyan Wrekudara, enggal katututi Bathara Kala lan sedaya jawata kang sami ngabyantara. Datan pantara dangu tetandhingan ing antarane Raden Wrekudara lan Bathara Kala datan bisa kapenggak, lelorone banjur padha ngumbar ing guna kasantikan.

Wus sauntara anggone andon yuda nanging…………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ora nduweni apa sing mbok senengi, mula senengana apa kang mbok duweni dinane iki.

Klik

CUKUR WULU UNTA

Jroning ngadhepi riyaya qurban, ing Pakistan unta-unta kanggo keperluan kurban padha dicukur luwih dhisik amrih mbentuk wulu kanthi motif kang edipeni. (d/ist)***

Pethilan

Nom-noman Indonesia akeh tampil ing panggung jagad

Indonesia saya ‘mendunia’

Ormas dadi bandhul kang ngimbangi polaritas akibat pemilu

Parpol kang ngebot-eboti

Kerukunan kuwi modal penting pembangunan

Aja gelem digawe usreg terus