Bersih Desa Masyarakat Using Ing Kemiren
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kejawen - Dibaca: 46 kali

Upacara bersih desa ditindakake dening masyarakat Using minangka sarana kanggo nyenyuwun pangayoman lan kaslametan. Ing Banyuwangi upacara iki dianakake dening meh kabeh masya­rakat ing saentro wilayah Banyuwangi. Saliyane iku, upacara iki uga ditindakake minangka upaya kanggo mbina karu­kunan, kabersamaan, gotong royong, lan nglestarekake kesenian tradhisional (mligine seni tari khas Banyuwangi). Ing upacara kasebut tansah ditampilake pagelaran seni tari Gandrung lan wujud kesenian liyane. Upacara bersih desa biasane dileksanakake ing wulan Besar, Sela, Sura, Sapar utawa sawise panen pari.

Perlengkapan utama upacara iki yai­ku ambengan lan sesaji kang arupa dupa (menyan madu), sekul tumpeng (sega gurih), pecel pitik (pitik utuh bumbu lodheh) karo kelengkapan, yaiku srun­deng, sambel goreng, mentimun, sega brak, urap-urap, gedhang raja sa­tun­dhun, suruh ayu, lan rokok sing saka­behe dipapanake ana ing tompo utawa rinjing. Kabeh olah-olahan ora oleh diicipi krana minangka pantangan utawa wadi. Perlengkapan lan sesaji kasebut dibudhalake saka omahe sesepuh desa lan pamong desa tumuju papan kang dikramatake (pundhen).

Perlengkapan sesaji karo kesenian khas Banyuwangi diarak saka omahe sesepuh desa lan ditutake warga desa tumuju pundhen. Satekane ing pundhen gamelan ditabuh kanthi gendhing-gendhing tartamtu. Sapungkure gendhing-gendhing ditembangake, sesepuh desa ngobong me­nyan madu, lan dibacutake kanthi upacara slametan, sarta ditutup kanthi donga. Pepenginane (ujub)-e yaiku nyenyuwun berkah, perwujudan rasa syukur krana nikmat kang diparingake dening Gusti Kang Akarya Jagad marang warga lan amrih ing dina-dina mbesuke ora ana malapetaka utawa bencana.

Ing sawetara panggonan upacara bersih desa ana sing dileksanakake ing dina Jum’at Pahing (wulane ora mesthi) kanthi mbeleh ke­wan. Endhase ke­wan (wedhus/sapi) kasebut biasane di­larung (yen duwe segara/tlaga). Per­lengkapan sesaji du­madi saka gedhang raja rong sisir, klapa gundhil (klapa tanpa sepet), beras, cok bakal, suruh kuning, badhek ketan, dhuwit klithik, rokok, lenga wangi, wedhak, sisir, kaca melon, lan menyan. Sega tumpeng sing dimaksudake yaiku sega brak kang dipapanake ing “encek” (digawe saka papahe wit gedhang (debog) lan pring). Upacara slametan diwiwiti kanthi ngo­bong menyan kang ditindakake dening kepala desa, diampingi pamong desa, lan sesepuh desa. Sapungkure slametan dibacutake kanthi acara hiburan, biasane kesenian Barongan. Kaya kang dilek­sanakake dening warga Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyu­wangi.

Upacara bersih desa Desa Kemiren dileksanakake bubar panen ing Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Upacara kang uga sinebut upacara merti desa iki dianakake setaun sepisan amrih desa lan warga Desa Kemiren uwal saka wabah lan bencana. Warga desa gawe sesajian kang ka­tujokake marang roh leluhur, roh alus (dhanyang) utawa kang cikal bakal (sing dipercaya minangka wong kapisan sing ngenggoni desa).

Sadurunge upacara diwiwiti, prang­kat desa lan sesepuh desa nyekar me­nyang makam Buyut Cili, yaiku makam sing dikramatake dening kabeh warga desa, krana Buyut Cili dipercaya mi­nang­ka wong kapisan sing babat desa ing Ke­miren. Slametan dianakake ing omahe kepala desa, lan dina bacute di­anakake upacara arak-arakan barongan. (*)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya