Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (21)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Agama Islam - Dibaca: 185 kali

Saliyane iku, ana Hadits sing diriwa­yatake dening al.Barra’ bin Azib, nerang­ake manawa dheweke lumaku ndherek­ake Njeng Rasulullah saw. ngeterake je­nazah sawijining pawongan saka golo­ngan Ansor, nganti tumapak ing kuburan. Lha nalika jasade dipapanake ana ing li­ang lahat (cempuren), Rasulullah leng­gah lan aku uga lungguh ana ing sace­dhake Rasulullah. Kaya-kaya ana ing sak ndhuwure sirahku ana manuk menclok. Rasulullah tumuli ngasta wilah (carang cilik) tumuli Rasulullah kepareng anggarit  lemah mau. Wusana panjenengane ngang­kat mustakane sarta ngendika: “Si­ra kabeh tansah nyenyuwuna pa­nga­yoman marang Allah saka siksa kubur. Mangkono pangandikane nganti ambal kaping pindho.”

Rasululah nerusake pangandikane: “Satemene tumraping pawongan kang iman nalika arep tilar donya tu­muju menyang Akhirat, dheweke bakal ditekani dening para Malaikat, rupane pu­tih saka Langit, praupane (wajahnya) pindha Rawikara (Srengenge). Malaikat mau padha nggawa kain kafan lan bal­sem saka Suwarga. Malaikat mau lung­guh ing sakiwa tengene, katon sapan­durat.

Malaikat maut uga tumeka sarta lung­guh ing sisih ndhuwur sirahe wong mau nuli ngucap: “He jiwa kang anteng jen­jem! Sira metua tumuju marang panga­yunaning Allah sarta kepareg RidlaNe.”

Rasulullah nerusake pangandikane: ”Ruh mau tumuli metu, mili pindha miline banyu saka tutuk (griba). Pa­ra Malaikat nuli engal-enggal ma­pan­ake masigra, ana ing kain kafan lan balsem iku. Ruh iku metu saka jasade pindha sumerbake aroma sing paling wangi, kang ana ing lu­mahing Bumi.”

Rasulullah dhawwuh maneh: “Para Ma­laikat iku nggawa ruh mu mung­gah. Saben Malaikat sing njaga pin­tu Langit sing diliwati, kabeh padha pitakon. Lha sapa ta sing ndarbeni ruh kang mirunggan (bagus) iki? Ma­laikat mau aweh wangsulan, ruhe Fulan bin Falin. Swasana kang mang­kono mau lumaku nganti tumekeng ing Langit pitu. Tumuli Allah kepareng paring dhawuh, mangkene maksude: “Ca­theten amal hambaKu iki ing Illi­yun. (Yaiku buku cathetan amal kang katulis, kang kaseksen dening para Malaikat Muqarrabuun, yaiku kang kacedhak ing Allah, (Q.S.Al-Muthaffifiin: 19-21). Lan balekna dhe­weke menyang Bumi. Krana sate­me­ne Ingsun wus kepareng Hanyip­ta wong-wong iku saka lemah. Ma­rang lemah iku Ingsun balekake. Lan saka lemah iku  uga mbesuk dhe­weke  bakal Ingsun tangekake. (bang­kitkan).”

Rasulullah kepareng nerusake pa­ngan­dikane: “Ruh-e uga dibalekake me­nyang jasade. Tumuli ana Malai­kat loro sing tumeka. Wong mau di­lungguhake nuli ditakoni: Sapa Pa­ngeranmu? Dheweke aweh wangsulan, Pangeranku yaiku Allah. Malaikat loro mau nuli pitakon maneh, Apa Agamamu? Dheweke aweh wangsulan, Agamaku Islam. Malaikat loro mau nuli pitakon ma­neh, Sapa sing diutus ing sira? Dheweke aweh wangsulan, Panjenengane yaiku Rasulullah.

Malaikat loro mau pitakon maneh, apa ilmumu? Dheweke aweh wangsulan, aku maca Kitabullah lan aku iman ma­rang Kitab iku sarta mbenerake. Duma­dakan ana swara saka Langit sing ngu­cap: “Satemene kawulanIngsun iku ngu­cap jujur, bener. Beberen kanggo dhe­weke karpet saka Suwarga. Enggokna pakaian saka Suwarga sarta bukakna la­wang tumuju Suwarga kanggo dheweke.

Rasulullah nerusake pangandikane: “Tumuli tumeka marang wong iku se­bagian aroma wangi Suwarga, sarta di­jembarake kubure, nganti jembare sak pandeleng pandulu. Rasulullah tumuli ngendika maneh: “Dheweke (ruh lan ja­sade) mau ditekani dening pawongan sing praupane (wajahnya) ndudut ing ka­wi­gaten (menawan), nganggo pakaian kang endah sarta (aromane) wangi, nuli ngucap begja kemayangan, iki mujud­a­ke dina sing dijanjekake marang slira­mu. Dheweke pitakon, panjenengan pu­ni­ka sinten? Pasuryan paduka kados isya­rat kebagusan. Pawongan iku aweh wang­sulan, aku iki amal shalehmu. Nuli dheweke ngucap: “Dhuh Gusti Allah se­sembahan kawula, mugi dinten Qiyamat Paduka enggalaken, saengga kula saged kempal kaliyan kluwarga sarta bandha kawula.” Rasulullah isih kepareng ne­rusake pangandikane maneh: “Lha tum­raping wong kafir, nalika arep tuma­paking pati, sarta ngadhepi alam Akhi­rat, bakal tumeka para Malaikat kang praupane ireng peteng ndhedhet saka Langit nggawa jinis karung goni. Malaikat mau lungguh ora adoh, ing sa­cedhake, tumuli Malaikat maut tumeka lan lungguh  ana ing sak ndhuwure nuli ngucap: He jiwa kang ala enggal me­tua tumuju marang murka lan ama­rah Allah. Rasulullah nuli dhawuh:

“Ruh mau nuli lepas saka jasade, cinabut pindha cinabute wesi sing pucuke ginubel dening kawat lincip-lincip (ber­srabut) kanggo manggang daging saka kulit kang teles, saengga sebagiyan da­ginge katut bebarengan karo (serabut)  wesi mau. Para Malaikat masigra ngle­bokake ruh mau marang kanthong goni iku. Ruh mau metu kanthi ganda (aro­ma) kang paling bacin (banger) ing Bumi.

Nuli digawa munggah menyang La­ngit. Saben-saben ngliwati Malaikat sing njaga pintu Langit, padha pitakon ruhe sapa kang gandhane banger banget. Jawabane Malaikat kang nggawa ruh mau; iku ruh Fulan bin Falin. Wusanane saengga tumapak ing Langit Donya sarta njaluk dibukakake lawang, nanging ora bisa dibukakake. Rasulullah nuli maos ayat, mangkene maksude:

“Ora bakal dibukakake lawang-la­wang Langit tumraping wong mau, sarta ruh-ruh mau ora bakal bisa mlebu ing Suwarga, sadurunge ana unta mlebu menyang bolonganing dom (ja­rum).” (Q.S.Al-A’raf(7):40). Allah tumuli dhawuh, catheten amale ing Sijjin ing Bumi sing paling ngisor. Ruh iku tumuli dibuang (dilempar). Rasulul­lah tumuli maos ayat, mangkene mak­sude:

“Sok sapa wonge nyekuthokake ma­rang Allah, mesthi sangsara kaya dene wong kang kejungkel saka Langit, nuli disamber dening manuk utawa tumiyup dening angin gedhe, nuli  tinibakake ana ing panggonan kang adoh banget.” (Q.S.Al-Hajj (22): 31).

Ruh mau tumuli dibalekake me­nyang jasade. Malaikat loro mau tu­meka banjur nglungguhake marang dheweke, banjur asung pitakon : Sapa Pangeranmu, dheweke aweh wangsulan, manawa dheweke ora ngerti.

Apa Agamamu, dheweke aweh wang­sulan, manawa dheweke ora ngerti. Sapa kang diutus marang awak­mu, dheweke aweh wangsulan, manawa ora ngerti. Nuli ana swara saka Langit sing ngucap: Dheweke iku goroh! Swara mau ngucap; wenehana dhe­weke sandhal saka Neraka sarta bu­kaken lawang tumuju (arah) menyang Neraka. Hawa panas sarta mulad-mu­lading geni ngampiri, wusanane kubure dadi ciut, akibate balung-balung igane dadi remeg. Tumuli ana pawongan sing ala rupane, pakeane ala, lan ambune ba­nger sarta ngucap: “Aku nggawa kabar ala marang awakmu. Hiya dina iki sing dijanjekake marang awakmu. Dhe­weke (mayit) mau pitakon, sapa awak­mu iku? Rupamu ngeri (ngegirisi)!

Wangsulane wong kang rupane ala mau, Aku iki amal tumindakmu sing ala. Dheweke (mayit) mau tumuli ngucap: “Dhuh Gusti Allah, mugi Paduka tang­guhaken tumapaking ari (dinten) Qiya­mat punika! (HR.Ahmad).

(Ana Candhake)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ora ana sing ora bisa diikhlasake...

Klik

OJEK MAYIT

Ojek mujudake salah sijine jasa angkut migunakake sepedhahmotor. Ing jaman modern saiki, jasa iki malah bisa dipesen liwat HP, yakuwi kang diarani Ojek Online (Ojol). Ojol ora mung ngeterake wong, nanging uga panganan, barang lan blanjan. Nanging senajan wis modern, pranyata ojol ing Indonesia isih klebu biyasa-biyasa wae. Beda karo ojek ing Kongo, Afrika. Ojek ing kene ora mung bisa ngeterake blanjan utawa panganan wae, nanging uga ngeterake mayit! Carane nggawa kanthi cara dibonceng ing mburi lan ditaleni rapet karo tukang ojeke. Maklum, mayit kuwi ora bisa nggamblok dhewe... (d/ist)***

Pethilan

Akibat anane lindhu, pegawe hotel lan restoran dikon prei

Ujian kanggo kita kabeh minangka bangsa Indonesia

Idrus Marham durung karep dadi justice kolaborator

Mbokmenawa isih bingung milih je­neng-jeneng kang pantes di-‘nya­nyek’-ake

Asil ing Asian Games 2018 dadi tetenger gumregah

Kabeh kanggo Indonesia