Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (21)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Agama Islam - Dibaca: 151 kali

Saliyane iku, ana Hadits sing diriwa­yatake dening al.Barra’ bin Azib, nerang­ake manawa dheweke lumaku ndherek­ake Njeng Rasulullah saw. ngeterake je­nazah sawijining pawongan saka golo­ngan Ansor, nganti tumapak ing kuburan. Lha nalika jasade dipapanake ana ing li­ang lahat (cempuren), Rasulullah leng­gah lan aku uga lungguh ana ing sace­dhake Rasulullah. Kaya-kaya ana ing sak ndhuwure sirahku ana manuk menclok. Rasulullah tumuli ngasta wilah (carang cilik) tumuli Rasulullah kepareng anggarit  lemah mau. Wusana panjenengane ngang­kat mustakane sarta ngendika: “Si­ra kabeh tansah nyenyuwuna pa­nga­yoman marang Allah saka siksa kubur. Mangkono pangandikane nganti ambal kaping pindho.”

Rasululah nerusake pangandikane: “Satemene tumraping pawongan kang iman nalika arep tilar donya tu­muju menyang Akhirat, dheweke bakal ditekani dening para Malaikat, rupane pu­tih saka Langit, praupane (wajahnya) pindha Rawikara (Srengenge). Malaikat mau padha nggawa kain kafan lan bal­sem saka Suwarga. Malaikat mau lung­guh ing sakiwa tengene, katon sapan­durat.

Malaikat maut uga tumeka sarta lung­guh ing sisih ndhuwur sirahe wong mau nuli ngucap: “He jiwa kang anteng jen­jem! Sira metua tumuju marang panga­yunaning Allah sarta kepareg RidlaNe.”

Rasulullah nerusake pangandikane: ”Ruh mau tumuli metu, mili pindha miline banyu saka tutuk (griba). Pa­ra Malaikat nuli engal-enggal ma­pan­ake masigra, ana ing kain kafan lan balsem iku. Ruh iku metu saka jasade pindha sumerbake aroma sing paling wangi, kang ana ing lu­mahing Bumi.”

Rasulullah dhawwuh maneh: “Para Ma­laikat iku nggawa ruh mu mung­gah. Saben Malaikat sing njaga pin­tu Langit sing diliwati, kabeh padha pitakon. Lha sapa ta sing ndarbeni ruh kang mirunggan (bagus) iki? Ma­laikat mau aweh wangsulan, ruhe Fulan bin Falin. Swasana kang mang­kono mau lumaku nganti tumekeng ing Langit pitu. Tumuli Allah kepareng paring dhawuh, mangkene maksude: “Ca­theten amal hambaKu iki ing Illi­yun. (Yaiku buku cathetan amal kang katulis, kang kaseksen dening para Malaikat Muqarrabuun, yaiku kang kacedhak ing Allah, (Q.S.Al-Muthaffifiin: 19-21). Lan balekna dhe­weke menyang Bumi. Krana sate­me­ne Ingsun wus kepareng Hanyip­ta wong-wong iku saka lemah. Ma­rang lemah iku Ingsun balekake. Lan saka lemah iku  uga mbesuk dhe­weke  bakal Ingsun tangekake. (bang­kitkan).”

Rasulullah kepareng nerusake pa­ngan­dikane: “Ruh-e uga dibalekake me­nyang jasade. Tumuli ana Malai­kat loro sing tumeka. Wong mau di­lungguhake nuli ditakoni: Sapa Pa­ngeranmu? Dheweke aweh wangsulan, Pangeranku yaiku Allah. Malaikat loro mau nuli pitakon maneh, Apa Agamamu? Dheweke aweh wangsulan, Agamaku Islam. Malaikat loro mau nuli pitakon ma­neh, Sapa sing diutus ing sira? Dheweke aweh wangsulan, Panjenengane yaiku Rasulullah.

Malaikat loro mau pitakon maneh, apa ilmumu? Dheweke aweh wangsulan, aku maca Kitabullah lan aku iman ma­rang Kitab iku sarta mbenerake. Duma­dakan ana swara saka Langit sing ngu­cap: “Satemene kawulanIngsun iku ngu­cap jujur, bener. Beberen kanggo dhe­weke karpet saka Suwarga. Enggokna pakaian saka Suwarga sarta bukakna la­wang tumuju Suwarga kanggo dheweke.

Rasulullah nerusake pangandikane: “Tumuli tumeka marang wong iku se­bagian aroma wangi Suwarga, sarta di­jembarake kubure, nganti jembare sak pandeleng pandulu. Rasulullah tumuli ngendika maneh: “Dheweke (ruh lan ja­sade) mau ditekani dening pawongan sing praupane (wajahnya) ndudut ing ka­wi­gaten (menawan), nganggo pakaian kang endah sarta (aromane) wangi, nuli ngucap begja kemayangan, iki mujud­a­ke dina sing dijanjekake marang slira­mu. Dheweke pitakon, panjenengan pu­ni­ka sinten? Pasuryan paduka kados isya­rat kebagusan. Pawongan iku aweh wang­sulan, aku iki amal shalehmu. Nuli dheweke ngucap: “Dhuh Gusti Allah se­sembahan kawula, mugi dinten Qiyamat Paduka enggalaken, saengga kula saged kempal kaliyan kluwarga sarta bandha kawula.” Rasulullah isih kepareng ne­rusake pangandikane maneh: “Lha tum­raping wong kafir, nalika arep tuma­paking pati, sarta ngadhepi alam Akhi­rat, bakal tumeka para Malaikat kang praupane ireng peteng ndhedhet saka Langit nggawa jinis karung goni. Malaikat mau lungguh ora adoh, ing sa­cedhake, tumuli Malaikat maut tumeka lan lungguh  ana ing sak ndhuwure nuli ngucap: He jiwa kang ala enggal me­tua tumuju marang murka lan ama­rah Allah. Rasulullah nuli dhawuh:

“Ruh mau nuli lepas saka jasade, cinabut pindha cinabute wesi sing pucuke ginubel dening kawat lincip-lincip (ber­srabut) kanggo manggang daging saka kulit kang teles, saengga sebagiyan da­ginge katut bebarengan karo (serabut)  wesi mau. Para Malaikat masigra ngle­bokake ruh mau marang kanthong goni iku. Ruh mau metu kanthi ganda (aro­ma) kang paling bacin (banger) ing Bumi.

Nuli digawa munggah menyang La­ngit. Saben-saben ngliwati Malaikat sing njaga pintu Langit, padha pitakon ruhe sapa kang gandhane banger banget. Jawabane Malaikat kang nggawa ruh mau; iku ruh Fulan bin Falin. Wusanane saengga tumapak ing Langit Donya sarta njaluk dibukakake lawang, nanging ora bisa dibukakake. Rasulullah nuli maos ayat, mangkene maksude:

“Ora bakal dibukakake lawang-la­wang Langit tumraping wong mau, sarta ruh-ruh mau ora bakal bisa mlebu ing Suwarga, sadurunge ana unta mlebu menyang bolonganing dom (ja­rum).” (Q.S.Al-A’raf(7):40). Allah tumuli dhawuh, catheten amale ing Sijjin ing Bumi sing paling ngisor. Ruh iku tumuli dibuang (dilempar). Rasulul­lah tumuli maos ayat, mangkene mak­sude:

“Sok sapa wonge nyekuthokake ma­rang Allah, mesthi sangsara kaya dene wong kang kejungkel saka Langit, nuli disamber dening manuk utawa tumiyup dening angin gedhe, nuli  tinibakake ana ing panggonan kang adoh banget.” (Q.S.Al-Hajj (22): 31).

Ruh mau tumuli dibalekake me­nyang jasade. Malaikat loro mau tu­meka banjur nglungguhake marang dheweke, banjur asung pitakon : Sapa Pangeranmu, dheweke aweh wangsulan, manawa dheweke ora ngerti.

Apa Agamamu, dheweke aweh wang­sulan, manawa dheweke ora ngerti. Sapa kang diutus marang awak­mu, dheweke aweh wangsulan, manawa ora ngerti. Nuli ana swara saka Langit sing ngucap: Dheweke iku goroh! Swara mau ngucap; wenehana dhe­weke sandhal saka Neraka sarta bu­kaken lawang tumuju (arah) menyang Neraka. Hawa panas sarta mulad-mu­lading geni ngampiri, wusanane kubure dadi ciut, akibate balung-balung igane dadi remeg. Tumuli ana pawongan sing ala rupane, pakeane ala, lan ambune ba­nger sarta ngucap: “Aku nggawa kabar ala marang awakmu. Hiya dina iki sing dijanjekake marang awakmu. Dhe­weke (mayit) mau pitakon, sapa awak­mu iku? Rupamu ngeri (ngegirisi)!

Wangsulane wong kang rupane ala mau, Aku iki amal tumindakmu sing ala. Dheweke (mayit) mau tumuli ngucap: “Dhuh Gusti Allah, mugi Paduka tang­guhaken tumapaking ari (dinten) Qiya­mat punika! (HR.Ahmad).

(Ana Candhake)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…