Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (20)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Agama Islam - Dibaca: 267 kali

VI. SING LANGGENG LAN SING ORA (FANA)

(1). Ora langgeng iku nikmat tum­raping wong kang iman. Sekabeh ma­khluk kang urip iku bakal ngalami pati. Dhawuhe  Allah, mangkene maksude:

a. “Sekabehing barang kang ku­melip ing Bumi iku bakal ngalami sir­na. Dene sarirane Allah Pangeranira iku langgeng, Dzat kang Maha Agung sarta Maha Mulya. He manungsa lan jin! Sebab apa sakaronira padha ma­ido marang nikmat paparinge Allah Pangeranira? PanjenengaNe iku Dzat kang disesuwuni titah kang ana ing Langit lan ing Bumi, ing sa­ben dinane Panjenengane iku tan­sah tumandang gawe (ngabul­ake panuwune kawulaNe). (Q.S. Ar-Rah­man(55):26-30).

Samubarang kang ora langgeng iku satemene mujudake kanikmatan tumrap wong kang iman (Mukmin). Kahanan  kang mangkono mau ateges pituduh kang ringkes (samadya) sing nerangake isyarat kang kinandhut ing Q.S. Ar-Rahman (55):26-27, ing ndhuwur, mung­guhing makhluk sing ngalami kefanaan (ora  langgeng), yaiku para manungsa, jin, tetuwuhan, kewan sing mapan ana ing Donya, iku asipat fana (ora lang­geng), mung sawatara.

Miturut Ibnu Kat­sir (Mufassir) sarta sawatara Ulama liyane nerangake, ma­nawa sing bakal sirna (musnah) iku ora mung makhluk sing urip ana ing lu­mahing Bumi bae, nanging uga sing ana ing Langit, kajaba Dzat kang Hanyipta Jagad Raya iki, sarta sapa bae kang ke­pareng dikersakake, supaya ora sirna. Mung Allah Panje­nengane kang lang­geng, kang kagungan Kaagungan sarta Kamulyan sarta ora ana sekutu tum­raping Allah, Panjenengane. Ora lang­genge urip ana ing Donya iku, satemene mujudake nikmat tumrap ma­nungsa, sarta utamane tumraping pa­wongan kang iman lan sabar. Dadine, kanthi ora langgenge urip ana ing Donya iku, saben jiwa (pawongan) bakal pi­koleh piwales trep karo amaliyahe.

Lha yen amal kabecikane iku luwih akeh timbang dosane, dheweke bakal nampa (pikoleh) piwales mapan ana ing Suwarga, binarung karo sewernaning kanikmatan kang ana ing kono. Mang­kono uga suwalike, manawa dosane lu­wih akeh timbang kabecikane, dhe­weke bakal pikoleh piwales mapan ana ing Neraka kanthi sawernaning siksane. Mula gegandhengan karo ayat kang katur ana  ing ndhuwur tuwuh pitakonan, nikmat Allah sing endi bae sakaronira padha maido sing wus kepareng kaparingake marang sira sakarone?

Khususe mungguhing wong kang padha iman, supaya saya tambah syukur lan keimanane tumraping ganjaran sarta anugerah sing mbesuk bakal kaparingake ana ing Akhirat. Pindha isyarat Allah, mangkene maksude:

b. “Samubarang iku bakal sirna kajaba Sarirane Allah.” (Q.S.Al-Kha­shash. (28):88). Sing dimaksud samu­barang ing ayat kasebut ing ndhuwur yaiku, manungsa, kewan, tetuwuhan lan liya-liyane kalebu bangsa jin, becik kang ana ing lumahing Bumi utawa sing ana ing Langit.

 

(2). Swasana tumapaking patine wong kang shaleh

Tumapaking palastra (pati) mono mujudake pengalaman spiritual sing mes­thi dialami dening sawijining pa­wo­ngan, nanging ora ana wong-wong sing mangerteni swasana (momentum) sing unik tumraping kematian iku. Apa se­babe?

Hiya krana wong sing mati iku ora nate bisa urip maneh sarta nyritakake apa sing padha dialami nalika tumapak­ing pati. Mung sawijining isyarat saka Al-Qur’an lan Ha­dits Rasulullah saw. sing bisa dadi sum­ber pengetahuan babagan pati sarta pro­ses dumadine kematian iku. Salah siji­ning informasi saka Al-Qur’an nerang­ake, proses tumapaking pati tumraping wong kang shaleh, trep karo dhawuhe Allah mangkene mak­sude:

“He sira jiwa kang anteng jenjem! Mara enggal sowana ngadhep marang ngarsa dalem Allah, Pangeranira  sarana rena tur direnani. Lan mlebua kumpula ana ing golongane para kawula  kekasih Ingsun lan mlebua SuwarganIngsun.” (Q.S.Al-Fajr(89):27-30). Ing babagan iki Ibnu Zaid nerangake, maksud kang ka­emot (kinandhut) ana ing ayat iki, ditu­jokake marang jiwane wong kang iman ing nalika ruh-e (nyawane) dicabut saka jasade. Ana sing ndarbeni panemu na­lika ditangekake utawa nalika wong mau bakal lumebu Suwarga. Jiwa tumraping wong Mukmin sinebut (disapa), manawa pocapan jiwa kang anteng jenjem.

Ungkapan kang kaya mangkono mau ateges, ora ana sipat mamang (ragu-ragu) ing sajeroning atine bakal tuma­pake dina Qiyamat. Sarta dina binang­kiting manungsa saka alam kubur. Janji Allah iku mujudake janji kang mesthi (pasti) sarta Allah ora bakal nulayani janji (innallaha la yukhliful mii’ad). Katentre­man jiwane iki tuwuh saka ati sing tansah dzikir sarta tansah eling marang Allah. Hiya krana ati kang tansah eling marang Allah iku, sing njalari ati  anteng  jenjem. Trep karo maksud dhawuhe Allah, mang­kene maksude:

“Hiya iku wong-wong kang padha iman lan atine padha tetep mantep ka­lawan eling marang Allah. Elingna! Tetep anteping ati iku mung kalawan eling marang Allah.” (Q.S.Ar’Ra’d (13):28).

Kajaba saka iku Rasulullah uga paring dhawuh, mangkene maksude: “Ma­nawa ruh sawijining wong Mukimin iku metu saka jasade, dheweke dipethuk (dijemput) dening Malaikat loro sing nggawa menyang Langit. Nuli diterang­ake, manawa gandane (aroma) ruh iku wangi. Wangine pindha kasturi, saengga pendhudhuk Langit padha ngucap, ruh kang becik tumeka saka Bumi. Allah ke­pareng asung shalawat marang dhe­weke sarta tumraping jasad sing kok tinggal. Ruh iku disowanake marang ngar­saning Allah. Allah tumuli kepareng paring dhawuh:

“He para Malaikat terna (antar­kan) dheweke menyang papane ing (papan) Sidratul Muntaha, saengga tumapak dina Qiyamat.” (HR.Mu­slim). n (Ana Candhake)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…