Temenan ! Bukuku “Dalane Uripku” Sida Antuk Muri (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Email Saka Jakarta - Dibaca: 168 kali

Kanthi pawadan mau, mbaka sithik aku banjur wiwit nulis ana ing selaning wektu. Wiwitane ya kaya awang-awangen rikala arep miwiti nulis nganggo basa Jawa. Arep dakwiwiti saka ngendi, lan cakrik tulisane kang kaya apa? Pungkasane ya wis, sing baku nulis apa bae kang metu saka telenge atiku. Embuh geneya, rikala nulis mau, kok ka­beh kedadeyan kaya-kaya mbrudhul metu saka file-file komputer. Malah aku isih eling banget, kayata sapa bae asmane kanca-kanca lan atasanku. Mula ing buku iki, akeh banget paraga kang mesthi kudu daktulis. Kanggone para maos mbokmena­wa bab mau rada kurang ngepenakake, amarga kaya kudu ngapalake paraga kang cacahe nganti puluhan. Nyuwun aksama, nanging kepriye maneh, wong “Dalane Uripku” ya pancen ora bisa uwal saka paraga-paraga mau.

Lir dalan upamane, uripku pancen kala-kala lurus lan rata, nanging sok-sok uga menggak-menggok, munggah ndeder utawa suwalike njojrog-anjlog, lan ke­para kebak krikil sarta wadhas-watu. Ora aneh yen sadawaning laku kerep nabrak, kesandhung, kebenthus, malah nganti kejengkang-kejlungup niba-tangi barang. Nanging wekasane aku bisa tekan pang­gonan kang daktuju kanthi slamet ora ku­rang sawiji apa. Kabeh dakwedharake ing buku iki supaya bisa dadi kaca-benggala tumrap kita kabeh, yen satemene urip iku ora gampang lan kebak pepalang, na­nging yen diadhepi kanthi tekad-tatag-teteg-tanggon kabeh kang nyandhungi laku nyatane bisa kabengkas tuntas.

Mula ing kalodhangan iki keparenga aku nyuwun pangapura sarta mesisan uga ngaturake panuwun marang mitraku, atasanku, guruku, mligine kang asmane kebeneran kacathet ing wektu-wektu ri­kala dalan uripku lagi nggronjal, kang bisa uga tanpa sengaja njalari anggonku nulis kurang gawe renaning penggalih. Kepri­yea bae, panjenengan kabeh wis dadi perangan saka sejarah uripku, saora-ora­ne melu dadi rambu-rambu pituduh sa­dawaning dalan, kang wekasane nglan­tarake aku menyang pucuking gegayuhan kaya kang dakrasakake ing dina iki.

Buku iki ora bakal maujud yen ora antuk bantuan saka Mas Nursodik Gunarjo kang wis mbesut tulisanku mligi ing ba­bagan basa lan ejaan. Uga Mas M Taufik Hidayat kang wis gawe lay-out lan de­saine. Mula ing kalodhangan iki, aku nga­turake panuwun banget.

Semono uga marang kulawargaku kang tansah nyengkuyung apa bae kang daktindakake, mligine rikala nulis buku iki. Akeh wektu kang mesthine kanggo kula­warga kepeksa dililakake, amarga wektu-wektu longgarku mau dakgunakake kang­go nulis.

Ing wasana, muga-muga buku iki migunani. Nuwun.

 

Mangkono atur pambuka bukuku “Da­lane Uripku.” Rikala aku wiwit nulis auto­biografi mau sejatine blas ora ana angen-angen supaya aku bakal kawentar utawa mburu supaya antuk rekor Muri. Blas babar pisan ora ana ing angen-angenku. Siji kang thukul ana ing atiku, aku mung kepingin nindakake kang wong Jawa wis malah arang-arang kang gelem nindak­ake. Semono uga alesanku, rikala aku nduwe krenteg wiwit nulis ajeg ana ing majalah kang kita tresnani iki, siji alesan­ku, kok wis arang banget wong Jawa kang gelem nyerat. Apamaneh para mudha lan para intelektual. Malah wis ora ana, kepa­ra wis arang banget kang gelem nyerat basa Jawa. Mula aku kok banjur kaya ka­pilut  nulis lan kepingin melu nguri-nguri basa Jawa kanthi cara nulis ana PS kaya “Email Saka Jakarta” iki.

Saliyane iku olehku nggawe autobio­grafi kanthi basa Jawa iki sejatine uga aku ora arep kepengin dadi pawongan kang kawentar. Umpamaa kepingin ka­wentar ya ora nganggo basa Jawa, na­nging nganggo basa Indonesia. Kaya rikala Menkominfo Pak Rudiantara ngerti yen aku nerbitake autobiografi basa Jawa piyambake banjur ngersakake. Sawise ngerti yen autobigrafi­ku basane Jawa ban­jur ngendika mangke­ne,”Lo Pak Prawoto kok memakai bahasa Jawa, kok tidak memakai Bahasa Indonesia?” Aku banjur mangsuli mangkene,”Pak Rudi Tuhan menakdirkan saya menjadi orang Jawa ini pasti ada maksudnya.” Pi­yam­bake banjur ngendika,”Maksudnya apa Pak Prawoto?” Aku ya banjur njawab, ”Mak­sudnya supaya saya menulis auto­biografi dalam Bahasa Jawa.” Krungu wangsulan­ku mau Pak Rudi gumujeng,” Haaaaa be­ner Pak Prawoto.” Aku ya terus kandha ma­rang Pak Rudi kang kebeneran priyayi Sunda, ”Mesthinya Pak Rudi Mem­buat biografi dalam Bahasa Sunda. Kalau nanti Bahasa Sunda sampai hilang dan tidak ada yang menggunakan lagi, Pak Rudi ikut ber­dosa karena sebagai orang Sunda tidak ikut menjaga dan mengem­bangkan Baha­sa Sunda.” Karo gumujeng piyambake ngendika, “Pak Prawoto ada-ada saja.

(Ana Candhake)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan