Tahun Baru Mbeleh Menthog Cacahe Pitu
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 94 kali

Tahun Baru Mbeleh Menthog Cacahe Pitu

 

Durung suwe iki ana ing balai Rw 15 Plumbon, Banguntapan Bantul, Yogyakarta, diadani mangan bareng kanthi mbeleh menthog cacahe pitu. Uga dianakke nya­nyi-nyanyi nganggo iringan organ tunggal kanthi ngundang penyanyi putri loro sing wis profesional. Adieara rnangan bareng kuwi kanggo mangayubagya warsa enggal tahun 2018. Bab mangan bareng lan nganggo organ tunggal kasebut dianakake lan wis disepakakti antarane pengurus Ian warga setempat.

Udakara jam 8 bengi kuwi wrga wis padha kumpul ana ing balai Rw 15 lan wis padha lungguh kanthi lesehan nganggo klasa ana bangsal kasebut, aku dhewe ya neng kono merga aku uga dadi pengurus Rw 15. Ora let suwe adieara kawiwitan kanthi sambutan bapak Tunamo minangka ketua Rw 15 Plumbon, Banguntapan Bantul,

 Yogyakarta. Bapak Tunarno ngendikakake menawa mbeleh menthog lan uga uba rampene iki ya mung kanggo kumpul bareng kanggo mangayubagya war­sa enggal, muga-muga ana ing warsa enggal sesuk kuwi kabeh padha tansah sehat lan padha diparingi rezeki sing akeh.

     Bubar sambutan pak Rw banjur kabeh padha mangan bareng nganggo lawuh rica­rica menthog kanthi diiringi para nenyanvi putri sing wis kondhang, Lagu-lagu ndhangdhutan sing dinyanyekake para penyanyi kasebut ndadekake adicara dadi meriah banget. Rampung nyanyi lha kok bocah wedok mau marani aku lan ngajak nyanyi bareng kanthi lagu “Cocak Rawa “. Aku dhewe ya pancen seneng nyanyi, a­nanging aku Uuuiiisiiin banget merga bokonge penyanyi mau di goyang-goyanga­ke ana ing ngarepku. Rampung lagu “Cocak rawa” penyanyi mau nggeret-nggeret aku supaya nyanyi meneh.

“Pak !” pak !” hayo nyanyi malih, ndhangdhutan malih pak !” Penjaluke penyanyi kasebut.

“Aaah! empun mawon, sampun mawon, njenengan nyanyi dhewe mawon mbak !” Wangsulanku marang penyanyi kasebut.

Aku banjur mlaku banter banget nuju ana ing lungguhanku meneh jejer karo kanca-kanca bapak-bapak sing padha ndelokake aku karo ngguya-ngguyu sajak plye. Wah, pancen meriah, nanging uisiiiinku ora ketulungan. Apa tumon ?

Gunarso Wiyono, Bantul, Yogya.

 

Gegeran Dadi Ger-Geran

 

Kedadeyan sing arep dak critakake iki wis suwe banget, wis puluhan taun, sebab nalika iku aku isih sekolah ing SMP.

Pas liburan sekolah, aku dolan nang daleme mbakyuku sing manggon nang Bintaran, Yogyakarta. Omah ing ngarepe daleme mbakyuku ana indekostan mligi putri kagungane Ibu A. Omahe jembar, lan sing padha indekost akeh, nganti katelah “Asrama Putri”

Sore iku ana mas B nggoleki mbak C perlu arep nyilih buku, utawa embuh arep “apel”. Wektu kuwi mbak C durung teka saka kuliyah. Mas B kepeksa nunggu nang regol lawang mlebu kost-kostan. Anggone ngenteni nganti wayah meh Maghrib, dadi wis repet-repet, mbak C nembe katon bali.

Weruh mbak C teka, rekane mas B arep methukake karo nyapa rada banter “Lha”. Sarehne kahanan wis repet-repet lan lampune regol ora patiya padhang, (nalika semana voltage-ne isih 110 Volt), mbak C kaget setengah mati, lan sanalika dhawah kantaka (semaput) tur kebrukan sepedha motore. Mas B uga kaget, banjur bengok-bengok njaluk tulung.

Tangga kost-kostan lan kanca-kancane mbak C kontan gemrudug nulungi. Ana gegeran apa ? Sawise diupakara sawetara, mbak C sadhar. Sing padha nulungi padha nakoni mas B, bab larah-larahe kedadeyan mau. Mas B njawab, jarene mung arep ngomongi : “Lha iki sing tak enteni wis teka”, nanging nembe muni : “Lha”, mbak C wis kaget nganti semaput. Kanthi rupa memelas lan pucet keweden, mas B nyuwun pangapura lan matur nuwun marang kanca-kanca kabeh sing wis keraya-raya mitulungi. Sidane, acarane dadi ger-geran.

Apa tumon? Gegeran dadi ger-geran!!!

Pakne Andi  —  Purwokerto.

 

Tuku Heroin

 

Kedadeyan iki dak alami dhewe, yen kelingan jan-jane ya isin. Wong wis manula ki rak kena penyakit aneh-aneh, ter­gantung kekuwatan fisike. Aku duwe penyakit sing njeng­kelake, yen usum adhem/cuaca dingin mesthi bidu­ren, sak awak bentolo; ben­tollan gatel. Lan yen cuaca panas banget lan kemringet ya gatel-gatel ning ora bentol-bentol mung unyap sak awak. Ning nek wis diobati di­suntik ngombe pil/kapsul ya mari. Ning mengko yen obate entek, adhem utawa kemringet ya kumat maneh. Kudune aku kuwi ora kena hawa adhem (ku­danan) utawa hawa panas, kudune sedhang-sedhang saja. Yen berobat mesthi disuntik lan diparingi pil/kapsul, suwe-suwe efeke rak ora apik. Aku konsultasi karo bidhan desa bab masalahku, Bu Bidan paring saran, aja kakehan ngombe obat marga wis lansia, mesakke ginjele. Prayogane kanggo ngilangke/ngurangi gatel-gatel apike diobati nganggo wedhak/talk wae, aku diparingi cathetan jenenge Herosin.

Liya dina aku nang toko obat arep tuku talk mau, ndilalah cathetane keri ngomah Ian aku lali jenenge, mung eling sithik Hero, Hero ngono wae. Aku langsung nembung mbake sing jaga, “Mbak tumbas Heroin!,” mbake kaget krungu omongku mau.

“Heroin?, wah Bu! Boten wonten, niku obat larangan nek mireng Pak Pulisi repot mangke urusane.”

“Lho! Kok aneh, wong kula tuku arep nggo ngobati gatel-gatel kok tekan urusan pulisi ta mbak!, niku lho sing nggo ngobati/medhaki gatel-gatel.”

“O ... allah bu! bu! panjengan niku klintu le ngendika, sing leres niku mundhut talk Herosin, mboten Heroin. Nek Heroin niku sedulure narkoba obat larangan.”

Bareng dikandhani ngono, aku ya nglegena, ya isin lan rumangsa luput. Terus nyuwun ngapura marga salah ucap.

Ya Allah Gusti wong ki nek wis pikun arep muni Herosin kleru heroin.

Suprapti  —  Bringin

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…