Lungguh kang Ewuh (11)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 149 kali

Kanthi suwara lirih lan mung sakeloron karo Riris, Martini mblakakake saperangan regejegane karo Darwin ana mobil mau. Sanadyan neng ati Riris rumangsa gumun karo karepe Darwin, Riris aweh pamrayoga marang Martini supaya maratuwane iku nuruti panjaluke Darwin. Pamrihe kanggo ngawekani duma­dine dredah ana papan kono lan amrih Dar­win ora gela. Sanadyan Riris kalebu ibu mu­dha, nanging bab pangrasane wong la­nang sing nresnani wong wadon, Riris wis bisa ngrasakake. Mula bisa aweh pamra­yoga marang maratuwane wadon iku.

“Menawi pemanggih kula, Ibu sae­nipun ngampingi Pak Darwin ngijabaken pu­trinipun ingkang wonten Jember menika. Tur malih, samenika kawontenanipun Mas Jatmiko sampun saya sae, sampun purun nedha sawetawis,” ujare Riris ana kamar perawatan nalika jam tembok wis nuduh­ake angka loro awan.

“Aku manggon papan kang sarwa salah, Ris. Yen nunggu Jatmiko ateges wis mbang­- kang karo karepe bojo. Nanging yen ma­nut karepe bojo, aku kalebu mentala lan kejem marang kahanane anak sing lagi mbu­didaya mulihake kuwarasane. Aku ibu sing kejem, Ris, ora pantes aku dibekteni anak,” sambate Martini ana ngarepe Riris kang kapinujon ora ana sapa-sapa.

“Sampun menggalih ingkang sanget-sanget, Bu, mangke panjenengan sangsa­ya sayah lan mboten prayogi kangge kasa­rasan.”

Sanadyan mung jejer anak mantu, na­nging pancen Riris duwe bebuden kang becik, mula bisa wae aweh panemu kang ngemu panglipur amrih maratuwane lejar atine.

Kanthi sangu panemune Riris lan uga kahanane Jatmiko kang pancen saya waras, sore kuwi udakara jam lima Martini ninggal Jatmiko lan bojone tutwuri karepe Darwin, nekani ijabane anak wedoke Darwin sing ana Jember.

Lakune tumuju Jember saka Sala mbutuhake wektu luwih saka rolas jam. Sebab, lelorone kober mampir neng omahe Martini saperlu ngudhari kangene Darwin marang bojo kadidene wong lanang normal. Darwin kemecer nyawang Martini kang isih katon ayu. Sana­dyan wis ora enom nanging uga durung tuwa banget-ba­nget. Upama krambil ngono isih enak-enake dibothok.

Tekan Jember Minggu pa­rak esuk watara jam papat. Tekane Darwin lan Martini ora njujug omahe Yusi, bojone Dar­win sing lawas ya ibune Erlin Rohana. Nanging Darwin lan Martini njujug penginepan cilik sing ora adoh karo papan  ijaban lan resepsine Erlin.

“Ibu sampun dumugi Jem­ber?” udakara jam enem esuk es-em-es-e Riris mlebu HP-ne Martini.

 “Uwis, iki aku lagi persiapan arep mara ana papan resepsi putrane Pak Darwin. Kangmasmu piye perkembangane esuk iki?” ngono wangsulane Martini.

“Alhamdulillah, Bu, kawontenanipun saya sae. Lan menawi terus sae, mbenjing Senen sampun dipunparengaken wang­sul.”

Plong,  pikirane Martini padhang sakala bareng maca es-em-es-e Riris sing pung­kasan iku.

Lakune Martini nuruti kekarepane Darwin menyang Jember iki prasasat arep…………..

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…