Tekek Nguntal Mbako
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 272 kali

ISIH esuk, watara jam setengah wolunan. Teguh iwut ngumbah sepedha motore sing mambengi digawa mbecek, mulih kudanan. Se­pedha motor Honda taun 2000 olehe tuku jaman lara lapa. Tan­sah diopeni kanthi gemati. Yen di­etung umur sejatine wis kliwat tu­wa. Racake saiki akeh motor sing anyar-anyar, kathik gampang ndu­wene. Pawitan fotokopi KTP lan dhu­wit rong atus seket ewu wae menyang dealer dhilut ngkas mo­tore wis diterne tekan ngomah. Plat nomer anyar kathik atas nama pribadi. Motor gres kenyes-kenyes.

Teguh sajake durung gelem kredhit motor gres kaya tangga lan kanca-kancane. Ora kok merga awang-awangen nyicil, nanging anggone isih ndhemeni motore lawas kuwi keliwat-liwat. Sanajan ora ditambahi asesoris rena-rena, motor jadhul kuwi ngalor ngidul, nge­tan bali ngulon panggah ditumpaki.

Ora keprungu swarane prenjak sing ngganter nalika esuk iku wong loro la­nang-wadon mudhun saka motor Vario biru terus marani prenahe Teguh ngum­bah kendharaan neng ngarep omahe. Takon-tinakon, bage-binage lumrah wae, njur padha tetepungan. Sejatine Teguh ru­mangsa keganggu anggone ngelus-elus motore. Sebab durung rampung anggone ngelapi motore sing teles iku kesaru teka­ne dhayoh. Dhasare Teguh kuwi wonge grapyak, mula dhayoh iku ya disapa aruh  kanthi semanak.

Dhayoh mau ora gelem diajak mlebu ruwang tamu. Embuh sajak kepranan apa gumun karo motore Teguh sing sejatine klebu ora apik kuwi. Pethingane mung re­sik merga kerep dikumbah lan digosok. Jok sadhele kempes spone, spion loro wae ka­cane wis bureg. Cet slebor ya wis mbu­lak-mbulak, malah ana mberet sithik. Yen ndeleng knalpote sing pucuke ireng kebak oli kuwi genah yen mesine uga ora beres.

“Pangapunten lho Mas Teguh, niki wau kula mriki ajenge nggenahne napa leres motor niku sing ajenge disade?” pita­kone pawongan sing merdhayoh mau.

Dheg! Sakala Teguh muntab nesune, nanging bisa diempet. Rasa isin, anyel, kudu nesu lan ngigit-igit marang dhayoh sing ngaku jeneng Tulus Kluthuk saka Ke­dungwaru kuwi sundhul mbun-mbunan. Upama sing takon kuwi kanca utawa tang­ga sadesane ngono mesthi digampek lam­bene. Nanging Pak Tulus Kluthuk iki ha­rak wong adoh sangkane lan durung tau srawung. Mula tetep kudu diajeni mi­nangka raja. Sanajan ngupaya ngempet ka­nepson, Teguh ora bisa nyingidake owah-owahan praupane.

“Lhoh, napa lepat nggen kula taken, Mas Teguh?” Pak Tulus miterang, awit kupinge Teguh katon abang lan mbegar.

“Émh..wh..eh..mboten, Pak,” sema­ure Teguh groyok. “Mboten lepat...leres..leres pitaken sampeyan,” Teguh nata ambega­ne sing menggeh-menggeh. “Kula mung gumun, tingarahe sampeyan niku tebih sa­king mriki, seje kecamatan kok nggih mi­reng yen kula gadhah motor elek nge­ten niki?”

“Wadhuuh, pripun ta Mas Teguh, sak­niki lak serba canggih ta? Nggih mireng ma­won,” kandhane Pak Tulus sawise me­ruhi Teguh bisa nata rembuge. “Mergi ang­sal kabar, gek kula nggih betah, mila kula mriki. Nakyinaken. Jebul tenan.”

Teguh wiwit bisa mesem. Kalegan sa­jake. Teguh pengin meruhi saka ngendi……………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya