Kunci Kurang Ajar
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 253 kali

Kunci Kurang Ajar

 

DADI loper PS, kanggo ngisi kegiyatan pensiun, paketan PS teka bubar luhuran aku mubeng nganggo sepeda meneh­ake PS para pelanggane. Usia 56 aku pension saka jabatan depaikbud cam tahun 2001, dadine karo peJanggan PS aku ora mung kenaI nanging kepara akrab.karo guru pensiunan.

Yen pinuju ngeterake PS kerep dikon mampir wedangan, malah kala-kala mangan barang. Sawijing wektu aku ngeterake PS neng kecamatan. Kene mbah wedangan sik” Karo ngobrol ngaIor ngidu, ora suwe aku parnitan merusake laku ngeterake PS marang para pelanggan. Ing parkiran aku bingung nggoleki kunci motor, sak clana jaket Ian tas kanggo nggawa PS uga ora ana.

Aku mlebu kantor meneh, mbok menawa kuncine keri ono ing meja: ”Nggoleki kunci, mbah ; nek ora kliru kuncine motor ana topi sing diagem,” ngendika kaya ngono pak carnat karo gumujeng.

Temenan barang aku nyopot topi, kunci motor tiba. Jan isin temenan aku nggoleki nang endi-endi jebule kuncine ana ing mustakaku. Ha ha ha  (Gatot Purwadi – Sapuran)

 

 


Ndadak Reka- reka Bojo Loro

 

Tanggaku, asmane Bu Wito, yuswane sewidak wolu taun. Du­rung pikun, seneng memaca apa wae, isih energik, Ian elingan utawa ora lalen. Sawetara wektu kepungkur Budhe Wito kete­kan wong lanang kira- kira umur telungpuluhan taun. Dideleng penampilane, wong lanang mau dudu wong ngemis. Pakaiane ora kluwus-kluwus banget. Kepara malah rapi. Semono uga rambute disisir rapi.

“Kula nwun, Bu”, ngono ujare pawongan lanang mau nalika weruh Budhe Wito lagi tungguhan santai ing teras ngarep. “Waleh- waleh menapa, Bu. Kula niki tiyang kesrakat. Badhe nyuwun sodhakoh sak­kalire. Tiyang estri kula badhe nglairaken. Jujur mawon, kula mboten gadhah wragat,” ngono ujare wong njejaluk mau kanthi praupan digawe memelas. Budhe Wito kang klebu priyayi ora isanan, atine kesenggol. Senajan ngerti menawa ujaran mau durung karuwan nyata ateges mung apus- apusan. Piyambake pana, jaman saiki, akeh kasus kava mengkono.

Budhe Wito ora “negative thingking” ing penggalihe. Ora nganggo tetimbangan werna­-wernna terus m!ebu kamar. Njupuk dhuwit !embaran rongpuluhan ewu sak- lembar. Terus diwenehake ngono wae. Sawise ngaturake panuwun, wong lanang mau agahan pamit. Kedadeyan kasebut dumadi ing sasi September 2017.

Awal sasi Desember 2017 sore, telung sasi candhake, Budhe Wito lenggahan santai ing teras karo ngadhang bakul sate ayam. Bakul sate durung liwat, malah keprungu wong uluk salam ing njaban pager plataran. “Salam ‘Allaikhum, Bu”, ujare wong mau.

“Wallaikhum Salam. Onten perlu napa, Pak?” wangsulane Budhe Wito.

Wong lanang mau terus wae crita, menawa bojone arep nglairake. Dheweke sawetara wektu kepungkur kekenan PHK. Ora duwe dhuwit kanggo wragat bojone nglairake. Ora duwe tabungan sethithik wae. Mula njaluk bantuwan sak-ekhlase.

Budhe Wito kang ora pikun, elingan marang samubarang kalir, kelingan kedadeyan persis kava ing sore iku, kira- kira telung sasi kepungkur. “Cetha iki mung uwong apus-apus,” ngono ujare jroning ati. Piyambake isih kelingan cetha marang ciri- cirine uwong mau, yaiku suwarane bindheng. .

“Lho ... sampeyan niku dhek emben lak empun mriki ta? Njaluk sodhakoh, jare bojo sampeyan arep nglairake. Lha bojo sampeyan niku pinten?” takone Budhe Wito sponta”Kalih, Bu,” kandhane uwong mau uga spontan. Embuh tenan utawa mung waton mangsuli. Uwong mau sajake lali yen nate teka mrono.

“Mula duwe bojo niku siji mawon, Pak. Ndadak lara barang. Nek ngoten niku lak malah repot dhewe”, ngendikane Budhe Wito ndrudhul pindha grontol wutah. Sajake wegah dikuliahi, wong lanang mau klunuh- klunuh lunga. (FX. Subroto  —  Sleman, Yogyakarta. )

 

 

Apa Tumon?

 

Asmane para karyawan Pemda Kab. Kulonprogo akeh sing ngagem jeneng Bambang

1. Drs. Bambang Pidekso - Camat Lendah

2. Drs. Bambang Utoro - Pemda Wates

3. Bambang Narmodo, BSc - Bappeda

4. Bambang Raharjo, BE - Bag. Pembangunan

5. Drs. Bambang Sutrisno - Bag. Kepegawaian

6. Bambang Purwono, BSc - Kec. Sentolo

7. Bambang Gunoto, S.Pd-Pendoworejo (KONI)

8. Bambang Wahyudi, SH - Kantor PMD

9. Bambang P, BA- Bapeda

10. Drs. Bambang Guritno - Camat Wates

11. Bambang Rahatjo - Kec. Galur

12. Bambang Sumitro - Dinas Pendidikan

Saiki ana sebagian sing wis puma tugas, ning ya isih akeh sing makarya ing Pemda Kulonprogo. Kabupaten Kulonprogo mono ana 12 kecamatan (Wates, Kokap, Ternon, Panjatan, Lendah, Pengasih, Galur, Sentolo, Girimulyo, Nanggulan, Samigaluh, Kalibawang)  Dhaerahe akeh bukite lan adhem hawane, cocog ditanduri cengkeh, teh, kakao. (Tri Wahyono, Sidorejo, Godean, Sleman )

 

 


Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!