Parta Krama (3)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 309 kali

“Bageya sapraptanira  ana ngarsane pun wa, kulup? Sawuse aring napasira daya-daya pun wa mun­dhut priksa, kadi paran ing nguni jeneng sira ingsun utus lumawat marang Praja Dwarawati saperlu negesake rembug prakara dhaupe pamanmu Madukara, Kaki Prabu?”

Matur aris Dyan Kacanegara, “Awit saking pangestu paduka, ingkang putra sampun kalampahan sowan wonten ngarsanipun wa prabu Bathara Kresna. Kaleresan hanyarengi ra­wuhipun wa prabu ing Mandura. Purwa ma­dya wasana sampun kula aturaken, na­nging wonten babak ang­layoni jujul anusuli menggah dhaupipun njeng paman Madukara kalihan wa Dewi Bratajaya awit purba wasesa kaasta de­ning wa Prabu Mandura. Wa Pra­bu Baladewa ngersakaken bebana, kan­jeng paman Harjuna kedah saged mujudi srah-srahan kebo ndanu pancal panggung cacah satus kawandasa mi­nangka tuntunan. Pa­nganten kakung kedah nitih rata kancana ingkang tinarik turangga yaksa sarta kinusiran rewanda seta ingkang bangkit tata jalma. Patah dewa ingkang pekik ing warna sarta pa­ngarihing panganten widadari ingkang sulistya ing warni. Panggihing panganten supados kinurmatan ungeling gangsa Loka­nanta ingkang munya ing awang-awang, tinabuh para dewa tuwin sinen­dhon sindhening para wadadari. Minang­ka palenggahaning pinanganten tarup agung ingkang rinengga kembar mayang kalpataru. Pasrening suyasa kedah du­ma­dos saking eden-edening suraloka, inggih punika kayu klepu dewandaru, pi­sang mas pupus cindhe, lombok terong ingkang sarwa kancana isi mutyahara. Makaten Wa Prabu dhawuhipun wa pra­bu ing Mandura. Manawi kanjeng paman Premadi saged ngudaneni saliring keku­dangan, ateges kelampahan dhaup kalihan wa Dewi Sumbadra. Nanging ma­nawi mboten kuwawi amujudi wa Dewi Bratajaya badhe kadhaupaken ka­lihan putra Man­draka Raden Burisrawa.”

Njegreg yayah tugu sinukarta  wong agung Ngamarta dupi mireng ature ing­kang putra. Nggereng Raden Harya Wre­kudara, kerot-kerot kanang waja, netra andhik ngondar-andir, kumitir ingkang asta, muka mangar-mangar yayah mijil daha­nane. Mangkana wuwuse Sang Ba­yutanaya kang kabranang sruning bendu.

“Lhaaaa Mbarep Kakangku, ora susah kok gagas ucape si bule Mandura. Genah dheweke wis ngrojongi Kurawa. Njaluk bebana sing nora tinemu nalar. Melok nora tedheng aling-aling, kuwi padune mung arep nampik si Jlamprong supaya wurung rabi entuk Sumbadra, kang we­kasane bakal disorohake marang celeng beles Burisrawa. Mbarep Kakangku, lila­nana dina iki aku ngarak Premadi me­nyang Dwarawati kanthi dakpayungi Ga­da Rujakpolo. Temune panganten Dwa­rawati bakal dakramekake nganggo banjir getih sarah bangke. Lan supaya luwih rame, bule Mandura lan ce­leng Bu­risrawa bakal dakgawe pangewan-ewan ing madyaning alun-alun.”

Ngandika Sri Puntadewa, “Adhiku Dhi, Adhiku wong…………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya