Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (15)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Agama Islam - Dibaca: 31 kali

(f). Jin, syetan lan iblis

Maksud cinipatane. Jin lan manngsa mono mujudake makhluk Allah sing arane dilestarekake dadi arane Surat ing Al-Qur’anul Krim, yaiku Surat jin, surat kang ka 72 lan surat Al-Insaan, surat kang ka 76. Kekarone makhluk mau padha-padha manggon ana ing lumahing Bumi, ana ing alam kang beda-beda. Jin urip ana ing alam  ghaib, dene manungsa urip ana ing alam nyata. Trep karo dhawuhe Alla, mangkene manksude:

“Lan Ingsun ora nitahake jin lan ma­nungsa, kajaba supaya padha manembah (nyembah) marang Ingsun.” (Q.S.Adz-Dzaryaat (51):56). Sanajan ta mangkono ana sebagiyan jin sing nduwa (ingkar) lan ana sing kufur. Al-Qur’an nyebut jin sing kufur mawa sebutan syetan. Banjur sapa iblis iku? Apa gandheng cenenge iblis lan syetan? Kekarone trep karo dhawuhe Allah, mangkene maksude:

“He anak turune Adam! Aja nganti syetan iku mitnah marang sira kabeh, ka­didene aggone syetan wus kelakon nge­tokake kekarone wong tuwanira saka Suwarga, dheweke iku wus nglukari age­mane (wong tuwanira sakloron), supaya katon wadi-wadine. Sanyata syetan lan golongane iku, padha weruh marang sira kabeh, nanging sira kabeh ora padha bisa weruh marang dheweke.

Sanyata anggonInsun nitahake syetan-syetan iku kareben dadi ke­kasihe wong-wong kang ora padha iman.” (Q.S.Al-A’raa (7):27).

Maksud kang kinandhut ana ing ayat kasebut, manawa kekarone manungsa lan jin urip ana ing alam kang padha, yaiku ana ing Bumi. Jin mapan ana ing alam kang ghaib, bisa ndulu marang manungsa. Dene manungsa mapan ana ing alam kang nyata, ora bisa ndulu marang jin. Mula saka iku manungsa kudu waspada lan ngati-ati, aja nganti  kepencut karo panggodhaning iblis, rayuan gombale iblis. Lha nalikane iblis ditundhung saka Suwarga, wus sumpah srapah, bakal mbudi daya nyasarake (me­nyesatkan) marang manungsa dalah sak anak turune.

Supaya kita selamet, kita kudu tansah nyenyuwun pangayoman marang Allah Dzat kang Maha Kuwasa. Lha sing njalari manungsa sarta iblis mau padha me­mungsuhan, iku ora liya, krana nalika semana Allah ws kepareng paring dhawuh marang sekabehing makhluk supaya sujud (asung kurmat lan ngakoni) marang khalifah (Adam) kang cinipta dening Allah iku. Kabeh padha takdzim (kurmat lan nga­koni), kajaba iblis.

Trep karo dhawuhe Allah, mangkene maksude:

“Lan nlika Ingsun kepareng paring dha­wuh marang para Malaikat: “Sira kabeh padha sujuda (asung pakurmatan lan nga­koni) marang Adam, kabeh banjur padha sujud, kajaba iblis. Iblis iku kalebu golongane jin, dheweke mbangkang ma­rang dha­wuhe Allah, PangeraNe. Apa sira padha nda­dekake marang iblis lan ketu­runane iku dadi pa­ngeran saliyanIngsun? Ing mangka dhe­weke iku dadi satrumu bebuyutan. Ala ba­nget ngabekti marang iblis, kang dianggo gantine ngabekti ma­rang PangeraNe, iku kabeh pokale wong kang aniaya.” (Q.S.Al-Kahfi (18):50).

Makna kang kinandhut ana ing ayat kasebut, nerangake dhawuhe Allah, supaya kabeh makhluk mau sujud marang nga­rasning Allah. Uga nerangake bab pam­bangkange iblis marang dhawuhe Allah. Iblis iku mujudake golongane (indhuk) makhluk ghaib sing urip bebarengan karo manungsa ana ing Jagad Raya, kalebu syetan lan iblis. Jin bisa ndulu manungsa saka panggonane, dene manungsa ora bisa. Kajaba saka iku,  senajan syetan lan iblis kalebu golongan jin, nangin ora kabeh jin kelakuane ala lan kufur, pindha syetan lan iblis. Semono uga manungsa uga ana sing iman lan uga  ana sing kufur. Ana ing sawijining riwayat saka Abu Darda’ dite­rangake, manawa Rasulullah dhawuh, mangkene maksude:

“Allah wus kepareng nyipta jin saka telung golongan, yaiku segolongan saka golongan ula lan kalajengking, segolongan saka pindha angin lan hawa, lan sego­longan saka sing pikoleh jatah hisab lan siksa. Allah uga wus kepareng nyipta ma­nungsa dumadi saka telung golongan, yaiku segolongan pindha kewan. Dhawuhe Allah mangkkene maksude:

“Sayekti Ingsun wus kepareng nda­dekake akeh-akehing jin lan manungsa dadi urub-urubing Neraka Jahanam, jeneh dhe­weke padha duwe ati, nanging ora kanggo mangerteni, lan dheweke padha duwe pa­ningal, nanging ora kanggo ningali (nde­leng), sarta uga dheweke padha duwe kuping, nanging ora kanggo ngrungokake. Wong-wong kang mangkono iku pindha raja kaya, malah dheweke iku luwih sasar. Wong-wong kang mangkono iku, yaiku wong kang padha lali. (Q.S.Al-Araaf (7):179).  Sak golongan maneh, sing awake, anak-anak putune Adam, na­nging ruh-e wong mau, yaiku syetan. Dene segolongan maneh mapan ana ing swasana pangayomaning Allah, ana ing dina nalika ora ana pangayom (pangayo­man), kajaba pangayomaning Allah. Go­longan jin saliyane informasi hadits kasebut uga kasebut ana ing Al-Qur’an: Lan satemene golongan saka kita (jin) ana sing becik, lan segolongan maneh ora mang­kono. Agamane kanca-kancaku Iku beda-beda.” (Q.S.Al’Jin (72):11).

Isih gegandhengan karo golonganing jin, ana sawijining riwayat sing nerangake, nalika Njeng Nabi diaturi ninggalake (di­tundhung) saka Medinah, Njeng Nabi penggalihe sungkawa banget, tumuli kondur menyang Makkah. Ana ing te­ngahing laku (tindak), Njeng Nabi lerem (istirahat) ana ing sangisore wit kurma sinambi maos Al-Qur’an. Hiya ing nalika iku segolonga jin, padha nyimak Al-Qur’an sing diwaos dening Njeng Nabi. Trep karo dhawuhe Allah, mangkene maksude:

“Dhawuha sira Muhammad! wus ke­pareng diturunake wahyu marang aku, yen aku, manawa ana golonganing jin sing padha ngrungokake anggonku maca Al-Qur’an, para jin tumuli padha ngucap marang kancane; Aku wus keprungu Al-Qur’anul Karim diwaca, edi banget. Al-Qur’anul Karim mau nuduhake marang bebener, jalaran saka iku aku banjur padha iman, sarta ora nyekuthokake Allah, Pangeranku.” (Q.S.Al-Jin (72):1-2).

Kanthi mangkono, ora kabeh jin padha kadi dene  iblis lan syetan, iku kufur lan ing­kar lan mbangkang  marang dhawuhe Allah. Segolongan ana sing takdzim (pa­tuh) lan ta’at marang perintah sarta la­rangan Allah lan ora padha nyekuthok-Ake. (Ana Candhake)

 

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…