Ngusadani Wong Stres Ing Sumur Mutamakkim
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 159 kali

Sawijining sumur kuna dikeramat­ake dening warga. Banyune sumur kerep dianggo sarana, ngusadani maneka le­lara. Mligine nambani penyakit sakit jiwa utawa stres. Ujare kandha, banyune su­mur mili saka belik sendhang keputren ing karaton Tuban. Sapa wae sing nggu­nakake banyu sumur kanggo sarana ri­tual tetamba, kudu adus ing papan sumur. Syarat liyane, uga aweh busana wanita dianggo sesaji.

Warga ing desa kono ngarani sumur kasebut kanthi aran Sumur Mutamak­kim. Penere mapan ing desa Bulumanis Lor, Kajen, Pati, Jateng. Jeneng sumur kuwi dijupuk saka sawijining paraga kang asale saka tlatah Tuban, Jatim. Ing jaman biyen, sawijining paraga muslim sing isih turunane trah Majapahit lunga menyang Pati. Paraga kuwi asmane Mu­tamakkim. Lungane kuwi, saperlu nin­dak­ake ibadah haji. Nalika semono, tla­tah Pati dikenal minangka pelabuhan tran­sit menyang tanah suci Mekah. Sa­engga Mutamakkim kudu mampir ing Pati dhisik.

“Saka crita sing diprecaya dening war­­ga, Mutamakkim ing tembe mburine kelakon dadi Haji. Lan nalika menyang Pati numpak perahu sing prasaja,” kan­dhane Pak Amin (67), warga Bulumanis Lor sing diprecaya njaga lan ngrawat su­mur Mutamak­kin kasebut.

Nalika lam­pahe perahu te­kan tlatah Ka­jen, dadakan ana angin lesus lan udan deres. Perahu sing di­tumpaki njur mbalik lan ke­lep, pungka­sa­ne kerem ing pinggiran kali. Mutamakkim nerusake lelam­pahan kanthi mlaku. Ora let suwe wayah sembahyang sholat wis teka. Njur golek banyu di­ang­go wudlu. Nanging tekan ngendi-ngendi jebul ora nemu banyu. Jalaran wis kulina nganggo banyu, wekasane Mutamakkim njur tapa, saperlu ndonga nyuwun banyu resik.

Jroning tapane, enthuk wangsit su­paya enggal mlaku menyang sawijining desa sing akeh wulu pitike. Saengga dhe­weke terus mlaku, nganti wekasane nemoni papan sing saurute dalan akeh wulu pitike. Ing papan kuwi njur man­dheg, lan ora let su­we keprungu swa­ra banyu mili. Sa­wise di­goleki, njur ketemu ba­nyu sing mili saka sa­wijining belik. Mu­tamakkim bisa wu­dlu lan sholat ing cedhake belik ka­sebut. Sa­wise sho­lat njur ngaso se­dela.

“Jroning ngaso, Mutamakkim ngim­pi menawa banyu saka belik mau bi­sa diombe kanggo mulihake tena­ga lan kesehatane,” sambunge Pak Amin.

Saliyane bening, banyu kuwi rasane uga legi wektu diombe. Saengga saka kedadeyan kuwi njur nuwuhake jeneng desa Bulu Manis. Utawa desa sing akeh wulu/bulu, lan banyu belik sing rasane legi/manis. Wekasan, saka belik kuwi Mu­tamakkim kasil nerusake lelaku tekan Mekah.

Saiki, banyu belik kasebut wis digawe sumur kanthi aran sumur Mutamakkim. Miturut critane warga, sawise kondur saka Mekah, Haji Mutamakkim pengen urip netep ing desa Bulumanis. Ing desa kuwi njur nindakake dakwah, lan nge­deg­ake pondok pesantren. Malah nalika sedane, uga disarekake ing cedhak pon­dhok pesantrene.

Tekan saiki, ponpes Mutamakkim isih ngadeg lan dilestarekake sacara turun-tunurun dening warise. Semono uga ma­­kame sing ana ing tengah kampung pesantren, tekan saiki isih rame dizia­rahi dening para pelancong. Kepara ta­mu saka nagara Singapura lan India uga kerep ziarah menyang makame, mligine ing wulan pasa.

“Sing unik, akeh tamu salebare zia­rah ing makam, padha mampir menyang sumur Mutamakkim kanggo nindakake ritual ngusadani lelara,” pratelane maneh.

Paling rame ing nyedhaki wayah  sem­bahyang sholat Magrib, akeh tamu sing padha antri ing makam lan tumuju sumur. Eloke, ritual ngusadani lelara kan­thi sarana banyu sumur, ora kudu ngang­go uborampe sing ribet. Tegese ora pre­lu cepak dupa, menyan, kembang, uta­wa endog pitik. Nanging cukup ndonga miturut kapercayaane dhewe-dhewe. Sanajan ngono, ana tradhisi unik ma­rang sapa wae sing precaya. Yaiku sa­wise ndonga lan adus nganggo banyu sumur, kudu aweh busana wanita. Becik busana lawas utawa sing anyar. Lan mo­dhele uga bisa busana wanita diwasa utawa anak-anak.

 “Aku dhewe uga ora mudheng larah-larahe. Jalaran wis kawit biyen, saben ana tamu sing ritual ngobati lelara kok mesthi nggawa busana wanita, lan mung ditumpuk ing lambene sumur. Marga tum­pukane saya akeh, wekasan dening warga desa kene njur dikumpulake dadi siji. Saben wulan Ramadhan teka, bu­sana wanita sing maneka werna wujude mau dibagikake. Utawa kadhangkala didol murah ing event bazar murah ce­dhak pesantren,” pratelane.

Ujare kandha, syarat aweh busana wanita kuwi diwiwiti wektu ana tamu sing ora sengaja ketinggalan barange. Ndilalah, kulawarga tamu sing nindakake ritual mau rumangsa kasil, utawa kabul dongane. Sawijining anggota keluwar­gane sing nandhang stress mataun-taun, pranyata bisa mari waras-wiris, sawise digawa adus menyang sumur Mutamak­kim. Mula njur ana crita, umpama pe­ngen donga rituale kabul, kudu ninggal busana wanita ing lambe su­mur. Lan tekan saiki, crita kuwi mau dipre­caya mi­nangka syarat ritual sing kudu ditaati de­ning tamu.

Uga ana cri­ta versi liya. Yai­ku ba­nyu belik ing sumur Muta­mak­kim seja­tine mili saka guwa ngisor le­mah. Lan guwa kasebut, pu­cuke lawang sesam­bungan utawa tem­bus me­nyang karaton Tuban. Biyen nalika Muta­makkim prahu­ne kerem ing kali, pehak keluwargane ing karaton Tuban dadakan kaya entuk firasat. Lan ngerti marang reruwete Mutamakkim, sing kangelan golek banyu resik dianggo wudlu.

Mula belik ing ruwang keputren karaton Tuban, njur diilekake kanthi gaib menyang tlatah Pati, utawa tekan desa Bulumanis. Ujare kandha, banyu sing diilekake kanthi kekuwatan gaib kuwi, mili lewat guwa ngisor lemah sing mujur saka tlatah Tuban tekan tlatah Pati.

“Malah kandhane, banyu sing diang­go dening putri-putri karaton Tuban, wer­nane malih cumlorot biru, nalika ba­nyu belik ing Bulumanis dianggo wudlu dening Mutamakkim,” ujare.

Saengga diprecaya, sawab gaibe ba­nyu sumur Mutamakkim uga teka saka sawab gaibe putri-putri karaton Tuban. Saengga dianggo mbales jasane para putri Tuban kuwi, mula tamu saiki akeh sing nggawa lan aweh busana wanita dianggo ritual ing sumur Mutamakkim. Busana wanita jroning sesaji pungkasan, wu­jude bebas. Malah ka­dhang­kala, uga ana tamu sing mung aweh kutang lan cawet wanita sing di­bung­kus kanthi rapi. Saiki cedhak lambe su­mur wis ana kotak sing mligi, dianggo nyimpen busana-busana kuwi. Sa­wise numpuk akeh, war­ga sing diprecaya, nju­puki lan mindhah me­nyang gudang mushola cedhak sumur.

“Biasane jroning wek­tu 2 minggu, isen kothak wis kebak, lan dipindhah menyang mushola,” ujare.

Wiwitane banyu sumur, diprecaya kanggo nambani utawa ngusadani ma­neka werna lelara. Kayata penyakit en­theng masuk angin, weteng kembung, tekan lelara abot kayata kanker, stroke, utawa ginjal. Akeh sing kandha, kabeh lelara kuwi bisa mari, nadyan marine ana sing suwe, utawa durung bisa sehat total, saknalika adus ing sumur kuwi. Nyatane, tekan saiki isih akeh sing padha teka saperlu syukuran.

Mligine, wektu wulan pasa teka. Akeh keluwarga saka pasien sing biyen nin­dak­ake ritual, melu nyumbang wektu bazar Ramadhan digelar ing kampung pesantren desa Bulumanis Lor. Sum­bangan bisa awujud apa wae. Bisa aru­pa dhuwit, panganan, busana, utawa barang liyane. Ing dina-dina iki, akeh sing nindakake ritual adus dianggo ngusadani penyakit stres. Wiwit stres gejala en­theng nganti tekan stres wis kalebu edan.

Saengga ritual ngusadani lelara kuwi bisa uga ditindakake dening keluargane utawa wakil keluwarga. Jalaran ora ka­beh pasien bisa diajak utawa gelem di­ajak menyang papan sumur Mutamak­kin. Carane cukup njupuk banyu saka su­mur, njur digawa mulih diwadahi gendul. Banyu kuwi mengkone dianggo sarana ngedusi wong, utawa pasien sing diang­gep stres utawa edan ing omah apa kampunge.

 “Akeh sing padha nggawa jrigen ukurane gedhe-gedhe. Jalaran banyu kuwi arep dianggo ngadusi pasien sing dianggep stres utawa edan,” ujare.

Miturut Pak Amin, kabeh sing teka lan precaya mau, racake ngerti kabar kha­siat sumur kuwi saka kanca utawa kera­bate, aliyas getok tular. Ritual ing sumur kuwi uga ora ribet, saengga ora prelu dipandu dening penjagane sumur. Tata-carane gampang banget. Kari donga, adus, njur nyelehake busana wanita sing isih pantes dianggo. Sokur-sokur busana sing anyar. Kabeh kuwi gumanthung keyakinane sing nglakoni.

Malah uga kerep tamu sing ritual, babar blas ora aweh busana. Nanging mung adus lan ngombe banyu sumur kuwi. Liyane uga ana tamu sing ndo­ngane salebare sembahyang sholat ing mushola cedhak sumur. Sing paling penting niat sing tenan lan iklas. Nyatane pancen akeh sing kasil utawa kabul mari saka maneka lelara. Akeh pasien saka rumah sakit resmi, njur padha mampir menyang sumur Mutamakkim iki.

Sacara ilmiah, pancen durung ana paneliten sing mligi marang khasiat utawa zat-zat tartemtu saka banyu su­mur kasebut. Wong-wong sing teka, mung sangu rasa precaya marang sa­wab gaibe banyu sumur kuwi. Kandhane, umpama Gusti Allah wis ngidini, saengga banyu sumur wae uga bisa dianggo sarana, utawa media pangusadan lelara. Ndilalah wae, papane sumur Mutamak­kim diprecaya minangka patilasane paraga Mutamakkim sing kondhang sekti nalika uripe.

Akeh warga sakupenge sing ngaku kerep weruh paraga gaib, utawa roh sing manjilma dadi manungsa. Paraga kuwi kerep dicritakake wujude kaya pawo­ngan, sing nyandhang busana kaya kyai-kyai muslim jaman biyen. Utawa ka­dhang­kala uga nyandhang-nganggo kaya para sunan ing jamane Walisongo biyen. Nanging racake rupane ora pati cetha. Kerep uga pasien sing diadusi, ngaku weruh pawongan-pawongan misterius mau sliwar-sliwer ing cedhak papan adus.

“Biyen wis tau ana wong edan sing bisa mari total lan sehat bagas waras. Njur nalika  keluwargane nganakake syukuran ing kene, wong sing wis waras mau crita menawa wektu diadusi biyen, ditemoni paraga sing wujude persis kaya sing dicritakake wong-wong kasebut,” tuture mungkasi rembugan marang PS.

Meddia

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik