Oleh-Oleh Saka Festival Kraton Nuswantara
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 162 kali

Kraton ing Nuswantara Bakal Moncer

Sawise para pemangku adat lan budaya kraton-kraton ing sadhengah tlatah nusantara, ketemu karo presiden RI, Ir Joko Widodo (Jokowi) ana Istana Bogor ing pucuke wulan Januari  2018, Selasa (10/1) kepungkur, katone Kraton ing saindenging. Nuswantara iki bakal moncer, kabeh ruwet rentenging kraton bakal kalis, awit kabeh bab sing nggawe ruweting bakal udhar. Mangkono ngendikane Kajeng Pangeran (KP) Wirabumi, SH,MM, Ketua Dewan Pakar FSKN (Forum Silaturahmi Kraton Nuswantara) marang PS minggu kepungkur.

Kanjeng Wira marang PS ing Kraton Kasunanan Surakarta ngendika, nalika ana acara FKN (festival kraton nusantara) ing Medan, sing diestreni langsung dening presiden ing wulan Desember 2017, para pengageng pemangku adat budhaya wusantara ing panggonan mligi ditemoni dening Jokowi. “Ya ing kalodhangan kuwi para pengageng saka 48 kraton ing nuswantara sing kagabung ana FSKN ngudarasa uneg-unege,” ujare

Saka kono, Jokowi banjur nemtoke dina kanggo ngundang para pengageng kasebut kanggo nutugake rembugan sing luwih gumathok ing Istana Bogor. Mula saka kuwi, bab iki ditanggapi kanthi sumringah lan mongkog, awit kasunyatane presiden peduli lan nguwongke marang kraton-kraton. “Dadi liwat dalan iki ndadeke sawijine cara lan wujud kanggo nguripke spirit kabudayan,” panambahe mantune Paku Buwono XII iki

Kajaba saka kuwi, kabukten bab iki bisa minangka sarana sing efektif kanggo ngunggahke upaya nguri-nguri budaya. Manut pamawase Kanjeng Wira saksuwene iki durung nate ana presiden sing nggateke bab iki. Kamangka sejatine, kumpule para bangsawan keturunan kerajaan iki sing mbiyene akeh labuh labete marang madegke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) iki.

Uga ya saka kraton-kraton iki sing tansah njaga nilai-nilai ke-bhinekaan lan  persatuan bangsa sarta njaga silaturahmi antar kraton se-nusantara. Ing kalodhang kuwi Kanjeng Wira usul, presiden yen arep ngragati pembangunan kraton supaya enggal diwujudake, awit cagar budaya tinggalane para leluhure iki wis akeh sing rusak lan morat-marit amarga dipangan zaman sarta umur. Nampa usulan kuwi Jokowi langsung menehi wangsulan mligi.

Supaya para pemangku adat iki enggal gawe proposal pembangunan kraton sing lengkap  sisan, aja mung sakpantha-pantha wae. Artine, apa wae sing rusak ing kraton-kraton mau enggal dirinci sisan karo ragat sing dibutuhe, dadi ora mung panggonan-pangonan tinamtu wae. Mula saka kuwi ngendikane presiden iki disengkuyung dening para pengageng wakil saka kraton ing wusantara ki kanthi  seneng lan rumangsa yen Jokowi nduweni peduli sing dhuwur marang budaya kraton. 

Kanjeng Wira uga ngendika, yen kanggo ngrumat adat-istiadat lan budaya mono ora padha, amarga kondisi kerajaan siji lan sijine ing saben tlatah ing wusantara iki beda-beda, aspek ekonomi sarta sosiale, mula dibutuhke panyengkuyung pemerintah klebu bab ragade.

 “Saben kraton nduweni problem spesifik dhewe-dhewe, ana sing kahanane isih wutuh personil lan kratone, nanging  uga ana sing mung kari petilasann e wae” njlentrehe

Uga dijletrehke dening Kanjeng Wira, yen labuh labete budaya kanggo mbangun lan majune bangsa mono bisa mbentuk karakter lan moral bangsa. Dumadine krisis karakter, generasi nom-noman saiki sing ora nduweni prinsip sarta integritas, awit anane indikasi kegagalan pembangunan kabudayaan. Mula saka kuwi kabeh mau enggal bisa diwujudake kanthi nyata. Dadi ngupaya mbangun karakter bangsa iki kanthi cara ngenalake marang generasi nom-noman, marang sawijine program sing mligine menehi fondhasi, kanggo mbentuk karakter bangsa sing bener-bener efektif.

Seje kuwi, nalika PS nemoni RAy Dewi Mega Arum Sri Sapawi, sawijine budayawan Jawa, asal Solo bab iki, ngandhakake, yen kabudayan lan tradhisi mono kudu tansah diuri-uri, awit sumbering kabudayan mono sumbere saka kraton. Mula gegandhengan karo bab mau, para penganggeng budaya kraton aja malah padha crah dhewe-dhewe, awit ya para kulawarga kraton iki sing bisa minangka patuladhan marang masyarakat.

Bu Dewi miterang, saben tradhisi utawa budaya ing kraton mono kabeh nduweni makna filosofi sing dhuwur. Contone, pawang kebo bule, Kyai Slamet kelangenane Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat saben angon, methi nggawa pecut. Maknane pecut kanggo nggugah utawa menehi semangat marang sapa wae sing nglokro, supaya gumregah saengga ora wigah wigih anggone ngakoni lan nganepi panguripan ing ndonya iki.

Mula saka kuwi yen kraton arep dibangun, ya aja mung mbangun fisikke wae nanging uga moral, budaya lan tradhisine uga kudu dibangun, amarga iki minangka dhasar lumakune dhasar sing kudu diudi, amrih tata laku lan solah bawane manungsa bisa tinata kanthi becik. Saengga suba sita lan tata basa kudu diugemi kanthi becik. Bu Dewi sing kerep gawe tolak balak ing wanci Sura ing kraton uga ngandhakake, yen tradhisi iki budaya, mula aja dicampur karo paham liyane. 

Saengga para abdi dalem kraton uga kudu oleh kawigaten, awit para kawula iki bener-bener ngabekti lan ngugemi para leluhure. Bisa dibayangke, para abdi dalem iku tansah gelem nyambut gawe ana kraton kanthi tulus, nadyan blanjane mung sithik, nanging tetep dilakoni, amarga dheweke mung ngejibke berkahe sing Maha Kuwasa liwat labuh labete ing kraton. “Mula saka kuwi aja digawe bingung, mung gara-gara kulawarga kraton padha crah,” ujare

Mula saka kuwi, pemerintah uga tansah gelem menehi kawigaten marang para kawula kraton liwat para sing kawogan ing kraton. Aja malah dipecah-pecah, sing gawe bubrah, awit para pengageng lan keluwarga trahing kraton iku sing didadeke tuladha. Mula Bu Dewi ngajap, supaya Kraton Kasunanan Surakarta enggal bisa dibangun kerukunane, saengga bisa gangsar sakabehe sing wusanane tansah titi tata tentrem lan raharja.

(Kang Hong)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik