Parta Krama (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 260 kali

Legeg Sri Padmanaba dupi mireng pangandikane ingkang raka  Mandura. Tri pandurat datan ngandika labet ewuh aya  jroning galih. Riwusnya an­tuk wewengan, nuli ngandika wong agung ing Dwarawati kanthi raras aris.

“Dhuh Kaka Prabu jimat sesembahan kula, inggih kadang kula wredha sulihing su­darma. Sewu mboten nyana teka maka­ten ingkang paduka dhawuhaken. Punapa paduka kekilapan bilih Yayi Bratajaya sampun kapacangaken kalihan Yayi Pre­madi awit saking kapa­reng­ipun sawargi kan­jeng rama Prabu Basu­dewa. Ingkang maka­ten paripaksa kula mboten saged nampi panglamaripun Yayi Burisrawa sanadyan paduka Kaka Prabu pi­yambak ingkang nyarirani minangka duta”.

“Lho lho, lha kok malah ngono kersane si Adhi? Sumurupa Yayi, pun ka­kang wus kebacut saguh nedya ndhaupake Burisrawa kalawan Bratajaya. Sirik lamun pun kakang njabel wuwus kang wus ka­waca, bobote pun kakang iki narendra, Yayi. Mula becik wurungna wae dhaupe Bratajaya kalawan Premadi, manawa ana murinane Pandhawa, pun kakang saguh dadi tanggulanging kewuh miwah talang pati, Yayi.”

“Kaka Prabu pepundhen kula. Kula mboten maiben dhateng kasekten paduka ingkang bebasan kuwawi ngelun jagad. Nanging kawuningana Kaka Prabu, sana­dyan kula ugi jejering narendra, sirik lamun nyelet wuwus ingkang sampun kaweca. Pun Wara Sumbadra sampun kalamar Yayi Premadi langkung rumiyin, tetepipun inggih kedah dhaup kalihan Premadi. Ma­lah ingkang rayi sampun nampi nawala cecala saking Yayi Prabu Yudhisthira bilih ing dinten punika badhe utusan satung­galing duta, ngrembag prakawis tumapak­ing darnel dhaupipun Wara Sumbadra kalihan Premadi, Kaka Prabu.”

“We lha jagad dewa bathara! Kaduk cumanthaka si Adhi nora asung warta luwih dhisik marang pun kakang, bobote ingsun iki padha-padha kadang tinemu kang luwih tuwa. Yoh ta Yayi, ora dadi ngapa dina iki bakal ana utusan saka Ngamarta. Nanging prakara dhaupe Bratajaya, purba wasesa pasrahna marang pun kakang, Yayi.”

Cinarita, durung tutug anggone wawan wacana narendra kekalih, kasaru horege kang samya seba awit ketungka pisowane duta saka Ngamarta nenggih Raden Harya Gathutkaca. Sowan ngarsane ingkang wa kanthi lampah dhadhap anoraga, repepeh-repepeh pindha sata matarangan, ngaras samparane ingkang wa nata nuli lenggah marikelu angeka pada. Sawusira lenggah satata, wong agung Dwarawati arum ngandika.

“Kaki Prabu Gathutkaca, praptanira ana ngarsane pun wa apa kanthi raharja, Kaki Kacanegara?”

“Nuwun inggih Wa Prabu, raharja piso­wanipun ingkang putra, mboten langkung pangabekti kula konjuk ing sahandhap pepada kanjeng Wa Prabu.”

“Iya kulup wus daktampa, amung pa­ngestune pun wa mara diage tampanana. Kajaba kang saka iku Kaki Prabu, piso­wan­ira aneng ngarsane pun wa mesthine awit dinuta dening Yayi Prabu Yudhisthira. Kang mangkono tumuli matura kang pratitis aja ndadak nganggo  tidha-tidha, kulup.”

Matur mangenjali Dyan Gathutkaca, “Dhuh Kanjeng Wa…………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ana Gusti papane se­mendhe kang kukuh, geneya wedi tiba. Ana Gusti kang kagu­ngan tresna sejati, ge­­neya wedi kela­ngan. Ana Gusti pang­gonane nyenyuwun, geneya wedi kentek­an? Pasrahna saka­behe marang Gusti Kang Murbeng Dumadi.

Klik

60 TAUN ORA ADUS

Adus saben dina penting banget kanggo njaga kesehatane awak. Nanging ora mangkono tumrape Amou Haji, priya tuwa asal Iran iki malah lara kabeh kulite yen kena banyu. Mula dheweke ora tau adus sasuwene 60 taun iki. Nganti-nganti dijuluki priya paling kotor sadonya. Kepriye ora, werna kulite wis padha karo wernane lemah, semono uga teksture atos kaya semen saengga kerep dikira patung yen lagi lungguh meneng wae. (d/ist)

Pethilan

Pirembugan cawapres durung rampung

Dudu mung ngomongi ban serep

Disiapake rekayasa lalu lintas kanggo Asian Games

Jalur zig-zag sepedhah uga ana

Penduduk desa bisa saya miskin

Nah, kena kanggo bahan adol kam­panye