Lungguh kang Ewuh (8)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 476 kali

Rampung shalat wajib, ngiras nyingkrihi tekane Wardoyo sabojone, Martini mlebu warung bak­so ing sacedhake puskesmas kuwi. Dha­sar pancen weteng wis krasa luwe, ngiras pantes ngenteni mulihe Wardoyo sabojo­ne, Martini banjur andhok. Kanggo nglipur atine sing morat-marit, dheweke nyoba nga­jak ngobrol bojone bakul bakso sing asli saka Sala. Nadyan mentas tepung na­nging ngobrole bisa gayeng.

Nengahi ngobrol gayeng ana es-em-es mlebu menyang ha-pene Martini. Sing ngirim Riris, “Bu, Mas Jatmiko benteripun kimat malih.”

Karo nggembol ati nratab, Martini eng­gal-enggal ninggalake warung bakso ku­wi. Satekane kamar perawatan, Riris wis ngompres bathuke Jatmiko. Dene Wardo­yo sabojone nunggoni ana sandhinge. Ra­sa pekewuh lan ora kepenak ngobrak-abrik atine Martini sumurup Wardoyo ang­gone nunggoni Jatmiko kanthi lungguh jejer klawan sing wadon sajak rukun.

“Mbok coba ngaturi petugase sing ana kantor jaga kana!” ucape Martini marang Riris.

“Sampun, Bu. Lha ingkang ngutus ngom­pres kalawau inggih petugas kok.”

Martini terus mbacutake anggone ngu­pakara Jatmiko. Tumandange kidung awit saka rumangsane tansah diwasake de­ning Wardoyo lan Lestari. Polahe Jatmiko sing tansah molak-malik karo sambat-sam­bat saya gawe ora karu-karuwan atine Martini.

Ing kahanan sing kaya ngono kuwi Martini kelingan jaman cilikane Jatmiko sing tansah ngalem lan ugungan yen pi­nuju lara. Nalika kuwi Jatmiko tansah nja­luk gendhong ibune. Sanadyanta ana ba­pake, yen pinuju awak-e panas, Jatmiko mung gelem digendhong ibune. Semono uga yen turu, Jatmiko bisa angler uger di­keloni ibune. Mula bareng saiki ngadhepi kahanane Jatmiko sing panas awake, ke­tambahan bapake uga ana sandhinge karo ibune sambung, atine Martini saya semplah. Nanging dhe­weke ora arep sambat apa-apa marang tilas bojone kuwi.

Nalika cilikane biyen, sa­uger awake Jatmiko panas, mesthi terus digawa me­nyang daleme Pak Sumirat, mantri kesehatan ing desane. Marane menyang mantri kanthi di­gendhong jarit. Mulihe ajeg disangoni Pak Sumirat. Sangu anggone maringi Pak Sumirat mau banjur ditukokake soto ing warunge Pak Gandung sing wis kondhang ana desa kono. Kanthi mangan soto lan njur diombeni obat saka pak man­tri, panase Jatmiko  saya suda engga dadi lan warase.

Nanging wengi iki panase Jatmiko saya dhuwur. Pikirane Martini tambah ora karuwan, sing dientha-entha gambaran……………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ana Gusti papane se­mendhe kang kukuh, geneya wedi tiba. Ana Gusti kang kagu­ngan tresna sejati, ge­­neya wedi kela­ngan. Ana Gusti pang­gonane nyenyuwun, geneya wedi kentek­an? Pasrahna saka­behe marang Gusti Kang Murbeng Dumadi.

Klik

60 TAUN ORA ADUS

Adus saben dina penting banget kanggo njaga kesehatane awak. Nanging ora mangkono tumrape Amou Haji, priya tuwa asal Iran iki malah lara kabeh kulite yen kena banyu. Mula dheweke ora tau adus sasuwene 60 taun iki. Nganti-nganti dijuluki priya paling kotor sadonya. Kepriye ora, werna kulite wis padha karo wernane lemah, semono uga teksture atos kaya semen saengga kerep dikira patung yen lagi lungguh meneng wae. (d/ist)

Pethilan

Pirembugan cawapres durung rampung

Dudu mung ngomongi ban serep

Disiapake rekayasa lalu lintas kanggo Asian Games

Jalur zig-zag sepedhah uga ana

Penduduk desa bisa saya miskin

Nah, kena kanggo bahan adol kam­panye