MK Dicekel Arief Hidayat Jan Peng-pengan Temenan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 288 kali

MK jaman diasta Mahfud MD minangka ketuwane, jan hebat. Ning saiki dicekel Arief Hidayat jan peng-pengan temenan. Wani gawe putusan sing “esuk dhele sore tempe” merga putusane cengkah karo putusan sadurunge. Saiki putusan MK kerep ora pro karo tindak pembrantasan korupsi, malah wani lobi-lobi menyang DPR barang. Ana Guru Besar 54 sing ndhesek Arief Hidayat luwih becik mundur!

PARA sutresna PS eyang kakung lan eyang putri mesthine isih kelingan karo iklan jadul (jaman dulu) sabun merk Tjap Tangan utawa Sunlight produk taun 1960-an. Gambare wong wadon ayu mba­yakan, sandhinge ana tumpukan klambi sing wis dilempit temata, ngisore ana gambar sabun tjap tangan rong po­tong. Banjur ing kana ana tulisane nge­gla: Njata benar bedanja bila ditjutji de­ngan Sunlight.

Iklan kasebut nggarahi gawe keli­ngan marang kahanane Mahkamah Konstitusi (MK) dinane iki. Yen dicundhukake karo ukara iklan kasebut, MK saiki mesthine bisa ditulis dadi: Njata benar bedanya, bila MK dipimpin Arief Hidayat! Soale bola-bali bola gawe putusan sing aneh, sing mancing pro-kontra kang tlonjonge malah bisa diarani ora pro marang tindak pembrantasan korupsi.

 

Ketua MK gonyak-ganyuk                       

Nembe iki ora kurang saka 54 Guru Besar saka maneka warna Perguruan Tinggi negri lan swasta padha kirim re­so­lusi menyang Ketua MK Arief Hidayat. Isine, supaya mantan Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang kuwi lengser keprabon, mundur saka kalung­guhane. Awit ing atase dadi Ketua MK, tindak tanduke kok nggugu kersa pri­yangga, gonyak-ganyuk nglelingsemi, nganti entuk peringatan pindho saka Dewan Etik MK. Dhuh, dhuh..., aja meng­kono wong urip!

Isine “resolusi” mau antara liya nye­butake, MK kudu diisi dening para hakim kang paham marang hakikat kajujuran, bebener sarta dununging adil. Menawa ora dhong karo hakekate kajujuran, is­tingarah hakim ora bisa mbentengi be­bener. Patrap sarta ambisi sing mung mikolehake awake dhewe sawise nyekel panguwasa, tiwas mung gawe ambruke lembaga konstitusi.

Manut Jentera Bivitri Susanti dhosen saka Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, layang pandheseg mau dikirim menyang Ketua MK tanggal 13 Februari. Yen ta Arief Hidayat gelem mundur, iku mengku teges yen dheweke darbe niyat pengin melu ndandani supaya MK luwih becik tembe mburine. Nanging ndak iya gelem mundur? Awit nanggapi krenahe para Guru Besar mau dheweke malah nge­mlengke, “Ah kuwi mung rekayasane wong-wong sing darbe kepentingan tinamtu.”

Para Guru Besar kuwi pantes marah besar, awit Ketua MK Arief Hidayat jan ndelul (mbregudul) alias mustaka sela temenan. Entuk peringatan saka Dewan Etik kok nganti pindho, iku ateges pepe­ling mau mung mlebu kuping kiwa mbalik metu kuping kiwa maneh. Yen seka ku­ping kiwa mlebu kuping tengen, iku isih lumayan, merga isih ana klapret-klaprete.

Peringatan sepisanan nalika Ketua MK mau kirim katabelece menyang Ha­kim Agung Widyo Pramono kang isine supaya krabate Arief Hidayat sing wektu kuwi dadi Jaksa ing Trenggalek diprenah-prenahake kanthi ukara: mohon titip dan dibina, dijadikan anak Bapak. Banjur peri­ngatan kapindho rikala Arief Hidayat dinuga nglobi Komisi III DPR supaya dilolosake dadi Ketua MK maneh sa­jroning uji kelayakan hakim MK.

Nembe iki Ketua MK Arief Hidayat beng­krik karo anak buwahe, Abdul Ghof­far Husnan. Sebabe, Ghoffar nulis artikel ing koran Kompas kang isine ndheseg Arif Hidayat mundur jalaran wis ping pin­dho entuk peringatan. Wekasane Ghoffar dimutasi. Jarene Arief Hidayat, Ghoffar nulis ing Kompas marga lara ati dene ora entuk promosi jabatan. Suwalike Ghoffar mratelakake, anggone nulis ing koran  kedah-kedahe kepengin njaga marwah MK minangka hakim konstitusi.

 

Barter Ketua MK-Komisi III?

Pantes diothak-athik mathuk, protese para Guru Besar perguruan tinggi menyang Ketua MK uga ana gandheng cenenge karo putusan MK nembe iki sing kontroversial. Ing ndalem putusan MK dhek tgl. 8 Februari kepungkur netepake, KPK minangka lembaga negara sing klebu perangane eksekutif, saengga bisa diangket DPR. Putusan kuwi kanggo nulak gugatane pegawai KPK lan ICW, kang duwe panemu yen KPK kuwi lembaga inde­penden sing ora bisa diangket DPR.

Mangka jaman Ketuwane Mahfud MD (2009-2013), rikala digugat sawenehing pehak, MK netepake yen KPK kuwi lem­baga independen. Wiwit priode Ketua MK sadurunge, nganti panjenengane dhewe, MK wis gawe putusan sing padha nganti ping pat, yaiku perkara No. 012-016-019/PUU-IV/2006, 19/PUU-V/2007, 37-39/PUU-VIII/ 2010, lan nomor 5/PUU-IX/2011. Putusan-putusan mau mikuwati putusan sadurunge.

Ya nembe iki putusan hukum sing wis inkracht bisa molak malik, esuk dhele sore wis dadi tempe gembus. Manut Prof. Dr. Mahfud MD, ing ndalem gawe  undang-undang, UU kang nembe digawe bisa mbusak UU lawas. Nanging yen ana pengadilan, bab kaya ngono kuwi ora kanggo! “Putusan lawas ora bisa dibusak dening putusan anyar. Sing kelaku pu­tusan kapisan sing wis inkrah,” pratelane Mahfud MD.

Putusan MK sing kebak kontroversi mau kelakon nuwuhake disenting opinion (beda panemu). Ing sakawit paro-paro, lire hakim MK sing setuju “KPK bisa diangket DPR” ana wong 4, sing nduwa uga 4. Kuncine saiki mung ana Ketua MK Arief Hidayat. Ndilalah kersaning Allah, lha kok dheweke condhong karo brok “KPK bisa diangket DPR”. Wekasane sing menang lan banjur dadi keputusan ya brok sing dibalani Ketua MK Arief Hidayat.

Mangka para hakim MK nganti wani disenting opinion jalaran gondhelan karo keputusan-keputusan MK sadurunge. Dene saiki kok dadi ngalor ngidul putus­ane? Satemah pehak ICW ngarani, bisa uga ana “barter” antarane Ketua MK karo Komisi III DPR. Ndhisik Arief Hidayat ketemu karo Komisi III ing sawenehing hotel, sajake padha “musyawaroh” kang isine: MK bakal gawe putusan sing mikolehake DPR, nanging DPR kudu nyengkuyung Arif Hidayat dadi Ketua MK maneh.

Endi sing bener isyu mau, durung cetha. Sing genah DPR jingkrak-jingkrak gumuyu suka. Wong-wong Senayan pa­dha mrenges, KPK-ne sing mringis ke­para mrongos. Sebab KPK mengarep ba­kal ora sepi dening gangguwane DPR. Sauger DPR ora setuju karo trajange KPK, mesthi bakal diangket. Pokoke, sithik-sithik angket, sithik-sithik angket. Kenang apa angket mung sethithik?

 

Ora pro pemberantasan korupsi

Jaman MK diketuwani Prof. Dr. Jumly Ashidiqie, Mahfud MD, Hamdan Zulfa, putusan-putusane gawe adhem. Nanging wiwit Akil Mochtar, kesusul Arif Hidayat, putusane MK malah gawe gumyur. Akil Mochtar wani dol-tinuku putusan sajro­ning sengketa Pilkada, saengga dheweke saiki “dipendhem” ana LP Sukamiskin nganti nyawane mbesuk kabanjut dewa.

Ketua MK sing saiki, Arief Hidayat, jan peng-pengan temenan! Dheweke asring gawe keputusan sing nglawan arus marang semangat pemberantasan ko­rupsi. Dheweke nate mutusake yen tilas koruptor bisa melu Pilkada, kulawarga Kepala Daerah inkamben kena melu Pilkada. Mangka UU Pilkada nganti semono anggone gawe aturan, kedah-kedahe pengin nyegah politik dinasti. Asile saiki? Jan apik temenan; saiki ing ngendi-endi Kepala Daerah kena OTT ora uwal karo politik dinasti.

Jaman Setya Novanto kasus “papa minta saham” dheweke gugat bab bukti rekaman. Jebul Ketua MK Arif Hidayat gawe putusan: bukti rekaman sing dudu saka penegak hukum, ora sah! Mesthi wae Setya Novanto keplok-keplok kese­nengen, nganti bisa dadi Ketua DPR ma­neh. Dheweke nembe KO temenan bareng mobile nabrak tiang listrik nganti bathuke mencono sak bakpao isi kacang ijo.

Banjur rikala Partai Solidaritas Indonesia (PSI) gugat bab verifikasi parpol lawas kanggo melu Pemilu, uga dikabulake MK. Isine, parpol lawas kudu daftar ulang lan kelaku kanggo Pemilu Legislatif – Pemilu Presiden 2019 ngarep iki. Mangka proses tahapan Pemilu serentak mau wis lumaku, mesthi wae KPU dadi tempalingan. Yen MK pancen ngajak omah, mesthine putusan kasebut nembe kelaku ing Pilpres 2024 mbesuk.

Putusan sing paling ngrujak sentul ya sing paling keri iki. Mongsok KPK ndhisik diputusake minangka lembaga indepen­den saengga ora bisa diangket DPR, kok saiki dadi perangan legislatif sing bisa diangket DPR. Mesthi wae pehak sing ndhesek Arief Hidayat mundur saka Ketua MK saya santer. Malah “Koran Tempo” ing ndalem tajuk rencanane dhek Senen 12 Fabruari kepungkur nulis, Ketua MK Arief Hidayat becike mundur! Awit sawise kawibawane MK anjlog jaman dicekel Akil Mochtar, tetep Arief Hidayat ora bisa ngangkat, malah dheweke melu-melu ngeblegake MK kanthi gawe keputusan sing nuwuhake pro lan kontra.

Dos pundi Mas Arief Hidayat? Lara weteng diwedhaki peka, weteng sebah aja mangan bubur. Lagi seneng dadi Ketua MK, lha kok malah dikon mundur!  

n

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik