M A N J I N G A J U R - A J E R
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kawruh Sapala - Dibaca: 140 kali

Budaya Minangka Sarana Srawungan (2)

Ndilalah kopyah kersaning ALLAH pangripta punika nurun leluhur/tiyang sepuh. Suwargi rama RM. SARWADI PROBOWIDJOJO  punika  kagungan mitra raket kaliyan sesepuh Ti­onghoa. Kadosta :  PAPAH  PUI YANG CJIAM warga Tionghoa ingkang dalem­ipun Surabaya. Punika satunggaling  pri­yantun THEOSOFI, lha rama, kajawi Islam ugi KAJAWEN. Parandene srawung­ipun kados sadherek, raket sanget – ka­te­lah sadherek sinorohwadi / sinarawedi. Sanadyan dalemipun tebih : PAPAH CHIAM/BAH JAM –wonten ing Surabaya,  RAMA ing Klaten, meh saben wulan pe­panggihan. Ugi kaliyan ENCIK LOEI  saking Susuhan, Jatinom, Klaten. Eeeeee  ... lha kok putranipun angka gangsal .... inggih panitra / kula punika, lha kok ing­gih sugih tepangan Tionghoa/ Cina, Arab, Walandi, Amerika, lss. ... lan ... mes­thi kemawon : Belgi lan Jerman  (.... kuwi me­neh ...  mamerke besane .... he..he  .. he.... nyambi ).

KADANG-KADANG TIONGHOA TE­PANG­ANIPUN PANYITRA punika,  kadosta  ingkang asma :  BAPAK  HARYANTO  HA­LIM, MBA  - BOS  MARIMAS, te­pangipun lumantar  Pak IRAWAN  papahipun  LISA  - siswi-siswa SWAGOTRA BUDAYA.; Pak  PENDHITA  HENRY BASUKI, Pendhita  agami Buddha- Ingkang madhepokan ing VIHARA TANAH PUTIH saha Pak BAS­TIAN sakaliyan, A’ ak  Caaff  RASNIAL tu­win mbak SRI RUSWANTI  .... denyom­ipun, Mas EDDY SUSANTO, RAMA  WI­PRAAA  utawi  RAMA WIPRA PRADIPTA -  Pendhita  agami Kristen  ... aliyas RA­MA BREWOK  SI RAJA  AMBULANCE;  Pak  Drs .RUDY  PURNAWAN  si raja  Obaaat ...., Pak HALIM WIJAYA  - INGKANG MBAU REKSA WATU GONG, tuwin  CINA ingkang ndemenakaken Si Engkoh BUDI RA BANG­KIT-BANGKIT. (.. he .. he ...he, ngiras kangge  nyetel kendhoooo !!!! ).

PANGERAN INGKANG MAHA TUNGGAL - pancen “segala Maha”. Mboten nginten manawi saged pinanggih Pak HARYAN­TO  HALIM, MBA –MARIMAS dalah para kadang  TIONGHOA sanesipun  ingkang sae-sae saha ndemenakaken pasrawu­ng­anipun, prasasat sadherek sinara­wedi, tur LAIR-BATOS, mboten basa-ba­si. Saya ingkang  asma PAK HARYANTO HALIM kasebat - mantunipun Bapak BUDI  DHARMAWAN – priyagung SOSIAWAN ING­KANG PRASAJA/ SEDERHANA   puni­ka. Saben wonten kegiyatan punapa ke­ma­won, wiwit  IMLEK, ULTAH MARIMAS lss, mesthi ngulemi SWAGOTRA. Kathik nate ngangge SALAM SWAGOTRA  na­lika pidhato wonten ing SMA RONGGO­LAWE SMG tuwin IMLEK sarta ulang ta­un MARIMAS punika. Mandar ing HUT MARIMAS  ingkang mapan ing  halaman  DPRD I JATENG /GUBERNURAN  dereng  dangu  punika, sasampunipun “jalan pagi bersama” saking halaman DPRD/GU­BER­NURAN ngubengi SIMPANG LIMA-, lajeng andum BANTUAN  PEMBINAAN SENI DAN PENDIDIKAN dhateng pinten-pinten  Be­badan, kalebet SWAGOTRA BUDAYA JA­WA TENGAH. Tur hebatipun, dene “TI­DAK MAU DIPERLIHATKAN/ DITONJOL-TONJOLKAN”, punika mboten kersa. Asring kemawon nyedhahi para Buda­yawan – langkung-langkung budayawan Jawi, manawi dhong wonten Event-event  wigatos ing kantoripun.  Kadosta :  RING­GITAN ING  PECINAN, ING KANTOR MARI­MAS lss, kalebet dhalang nyentrik ugi NATE DIPUN TANGGAP / DIPUN TIMBALI. Punapa malih kadang2 SWAGOTRA BUDAYA.

Tur malih priyantunipun  wasis  MAN­JING AJUR-AJER TUR LOW PROFILE.  Manawi ndhatengi sedhahan/ undangan, lenggahipun milih wonten kursi wing­king, kalebet nalika nanggap dhalang  plesedan ing kantoripun nalika ulang taun Marimas warsa 2012, nembe-nembe pu­nika. Lenggahipun lesehan nunggil penonton.

Mandar nalika panyitra mantu anak ragil pun HASTIN  pikantuk lare Belgi ana­ma KOON VAN LOON, pak HARYAN­TO dhaharipun wonten ngandhap wit kersen – nginggil kalen, mboten mlebet griya, kanthi sakeca kemawon, mboten pakewed mboten canggung. Pancen  pri­yantun blater tur wasis MANJING AJUR AJER NGUNGKULI KULA / TIYANG-TIYANG JAWI piyambak.

Ndilalah malih, panyitra ugi gadhah tepangan sedherek  TIONGHOA  saking WALIKUKUN, NGAWI, MADIUN, JAWI WETAN, tangginipun BU SUHARSINI- ing­gih dhenyom utawi semah kula. As­manipun PAPAH LIANG saha CIK WELLY – semahipun. Nembe kemawon PAPAH LIANG seda, kirang langkung setengah warsa kapengker.  Punika ugi akrab sa­nget kaliyan panyitra. Kocap, nalika ba­dhe seda punika tansah ngajeng-ajeng panyitra. Sareng sampun kula tuweni, let sakedhap lajeng seda. Weee, kados pamitan kalihan kula sabrayat.

Kirang langkung setaun saderengi­pun, ugi ngajeng-ajeng kula. Jebul dipun sukani warisan buku bab KHONG HU CU. Buku punika badhe dipun suwun dening sinten kemawon, mboten dipun paring­aken.

PAPAH LIANG nalika samanten ngan­dika, bilih buku punika badhe dipun ca­osaken PAK SETYADJI SEMARANG- nga­ten kacariyos. Ambak Tionghoa, yuswa­nipun ngantos meh  sa abad, basa Jawi­nipun mlipir tur leres lan sae.

Makaten ugi nyonyahipun – inggih CIK WELLY. Manawi nyebat kula kekalih: mas Setyadji  lan Mbak Har.

Nalika sedanipun PAPAH LIANG,  kula kekalih ugi nglayat  dhateng Jalan Pemu­da Walikukun, ngantos dumugi ing Pa­sareyanipun – laladan Widodaren, Nga­wi, Madiun, Jawi Wetan. SUGENG TIN­DAK PAPAH LIANG. REST IN PEACE – su­geng lerem ing NGARSA DALEM PANGE­RAN. S A T U H U  !!!!!

Tetela, bilih BUDAYA – kalebet patrap SARAWUNGAN  M A N J I N G   A J U R-A J E R  punika  mujudaken sarana ampuh kangge sarawungan. Leres pamanggihi­pun NAPOLEON BONAPARTE – KAISAR PERANCIS KALOKA punika, ingkang mra­telakaken bilih manawi nagari risak pe­pren­tahanipun/ politikipun, punika obat­ipun inggih BUDAYA.

Wangsul dhateng  undheraning rem­bag ingkang dados irah-irahanipun serat­an punika, inggih punika ing babagan  MANJING  AJUR AJER,  sakedhap malih SWAGOTRA badhe ngecakaken ,  kanthi   ngawontenaken WIDYAWISATA dhateng KARATON NGAYOGYAKARTA HADINING­RAT. Lha sokur bage manawi saged  pi­nanggih Sampeyan Dalem Ingkang Si­nu­­wun Kanjeng Sultan Hamengku Buwo­no Senopati Ing Alogo Ngabdurrach­man Sayidin Panotogomo Kalifatulloh X, la­jeng sowan BAPAK Prof.Dr.H.AMIEN RA­IS, MA, PROF.Dr.DAMARJATI SUPAJAR, saha  Rama KPH .H. MARDIJANTO- MAN­TAN MENDAGRI. Menggah wigatosipun, kajawi badhe silaturahmi, ugi ngangsu kawruh ing babagan Kepemimpinan, ung­gah-ungguh, tatakrama, susastra Ja­wi tuwin bab karukunaning bangsa. Ca­cahipun ingkang badhe sowan sa bus, gunggung  65 an. Kangge njumbuhaken irah-irahan punika, kula badhe namak­aken AJI-AJI  MANJING AJUR-AJER.  Pra­mila ingkang badhe tumut ugi saking ma­warni-warni suku, agami lss, campuran saking :  SWAGOTRA BUDAYA, GAFATAR, TRI TUNGGAL, PARA PENDHITA  AGAMI BUDDHA, PANDHITA KRISTEN, HINDHU, ISLAM, KHONG HU CU, lss. Mituhu dha­wuhipun KPH.H.MARDIJANTO- mantan GUBERNUR JAWA TENGAH ingkang lajeng MANTEN MENDAGRI,ingkang samangke pidalem ing JL. TENTARA PELAJAR  9- ca­ket  HOTEL HYYAT NGAYOGYAKARTA, pramila sowanipun para kadang Swago­tra  kaundur/ Kaewahan. Sakawit badhe dipun tindakaken dinten Akad Manis sur­ya kaping 18 Nopember 2012, kaundur benjing  akir Januari warsa enggal 2013, mestuti dhawuhipun rama KPH.H. MAR­DIJANTO, ngiras pantes supados pra pan­dhita Buddha, Kristen, Hindhu saha Kyai Islam saking  SWAGOTRA, GAFA­TAR, TRI TUNGGAL, WALUBI saha KRIS­TIANI  ndongani  dalem enggal  ingkang nembe kabangun.

Asesanti :  BHINNEKA TUNGGAL IKA, TAN HANA DHARMA MANGRWA!!!!! AN­JEJEGAKEN   P A N C A S I L A    SAHA   U.U.D 45.     M   E   R   D   E   K   A  !!!!!

MUGI GUSTI NGIJABAHAI, JAGAD ANEKSENI !!!!!

HAYU, NISKALA,  S  A  T  U  H  U   !!!!!    N   U   W   U   N   !!!!!  n

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik