M A N J I N G A J U R - A J E R
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kawruh Sapala - Dibaca: 135 kali

Budaya Minangka Sarana Srawungan (2)

Ndilalah kopyah kersaning ALLAH pangripta punika nurun leluhur/tiyang sepuh. Suwargi rama RM. SARWADI PROBOWIDJOJO  punika  kagungan mitra raket kaliyan sesepuh Ti­onghoa. Kadosta :  PAPAH  PUI YANG CJIAM warga Tionghoa ingkang dalem­ipun Surabaya. Punika satunggaling  pri­yantun THEOSOFI, lha rama, kajawi Islam ugi KAJAWEN. Parandene srawung­ipun kados sadherek, raket sanget – ka­te­lah sadherek sinorohwadi / sinarawedi. Sanadyan dalemipun tebih : PAPAH CHIAM/BAH JAM –wonten ing Surabaya,  RAMA ing Klaten, meh saben wulan pe­panggihan. Ugi kaliyan ENCIK LOEI  saking Susuhan, Jatinom, Klaten. Eeeeee  ... lha kok putranipun angka gangsal .... inggih panitra / kula punika, lha kok ing­gih sugih tepangan Tionghoa/ Cina, Arab, Walandi, Amerika, lss. ... lan ... mes­thi kemawon : Belgi lan Jerman  (.... kuwi me­neh ...  mamerke besane .... he..he  .. he.... nyambi ).

KADANG-KADANG TIONGHOA TE­PANG­ANIPUN PANYITRA punika,  kadosta  ingkang asma :  BAPAK  HARYANTO  HA­LIM, MBA  - BOS  MARIMAS, te­pangipun lumantar  Pak IRAWAN  papahipun  LISA  - siswi-siswa SWAGOTRA BUDAYA.; Pak  PENDHITA  HENRY BASUKI, Pendhita  agami Buddha- Ingkang madhepokan ing VIHARA TANAH PUTIH saha Pak BAS­TIAN sakaliyan, A’ ak  Caaff  RASNIAL tu­win mbak SRI RUSWANTI  .... denyom­ipun, Mas EDDY SUSANTO, RAMA  WI­PRAAA  utawi  RAMA WIPRA PRADIPTA -  Pendhita  agami Kristen  ... aliyas RA­MA BREWOK  SI RAJA  AMBULANCE;  Pak  Drs .RUDY  PURNAWAN  si raja  Obaaat ...., Pak HALIM WIJAYA  - INGKANG MBAU REKSA WATU GONG, tuwin  CINA ingkang ndemenakaken Si Engkoh BUDI RA BANG­KIT-BANGKIT. (.. he .. he ...he, ngiras kangge  nyetel kendhoooo !!!! ).

PANGERAN INGKANG MAHA TUNGGAL - pancen “segala Maha”. Mboten nginten manawi saged pinanggih Pak HARYAN­TO  HALIM, MBA –MARIMAS dalah para kadang  TIONGHOA sanesipun  ingkang sae-sae saha ndemenakaken pasrawu­ng­anipun, prasasat sadherek sinara­wedi, tur LAIR-BATOS, mboten basa-ba­si. Saya ingkang  asma PAK HARYANTO HALIM kasebat - mantunipun Bapak BUDI  DHARMAWAN – priyagung SOSIAWAN ING­KANG PRASAJA/ SEDERHANA   puni­ka. Saben wonten kegiyatan punapa ke­ma­won, wiwit  IMLEK, ULTAH MARIMAS lss, mesthi ngulemi SWAGOTRA. Kathik nate ngangge SALAM SWAGOTRA  na­lika pidhato wonten ing SMA RONGGO­LAWE SMG tuwin IMLEK sarta ulang ta­un MARIMAS punika. Mandar ing HUT MARIMAS  ingkang mapan ing  halaman  DPRD I JATENG /GUBERNURAN  dereng  dangu  punika, sasampunipun “jalan pagi bersama” saking halaman DPRD/GU­BER­NURAN ngubengi SIMPANG LIMA-, lajeng andum BANTUAN  PEMBINAAN SENI DAN PENDIDIKAN dhateng pinten-pinten  Be­badan, kalebet SWAGOTRA BUDAYA JA­WA TENGAH. Tur hebatipun, dene “TI­DAK MAU DIPERLIHATKAN/ DITONJOL-TONJOLKAN”, punika mboten kersa. Asring kemawon nyedhahi para Buda­yawan – langkung-langkung budayawan Jawi, manawi dhong wonten Event-event  wigatos ing kantoripun.  Kadosta :  RING­GITAN ING  PECINAN, ING KANTOR MARI­MAS lss, kalebet dhalang nyentrik ugi NATE DIPUN TANGGAP / DIPUN TIMBALI. Punapa malih kadang2 SWAGOTRA BUDAYA.

Tur malih priyantunipun  wasis  MAN­JING AJUR-AJER TUR LOW PROFILE.  Manawi ndhatengi sedhahan/ undangan, lenggahipun milih wonten kursi wing­king, kalebet nalika nanggap dhalang  plesedan ing kantoripun nalika ulang taun Marimas warsa 2012, nembe-nembe pu­nika. Lenggahipun lesehan nunggil penonton.

Mandar nalika panyitra mantu anak ragil pun HASTIN  pikantuk lare Belgi ana­ma KOON VAN LOON, pak HARYAN­TO dhaharipun wonten ngandhap wit kersen – nginggil kalen, mboten mlebet griya, kanthi sakeca kemawon, mboten pakewed mboten canggung. Pancen  pri­yantun blater tur wasis MANJING AJUR AJER NGUNGKULI KULA / TIYANG-TIYANG JAWI piyambak.

Ndilalah malih, panyitra ugi gadhah tepangan sedherek  TIONGHOA  saking WALIKUKUN, NGAWI, MADIUN, JAWI WETAN, tangginipun BU SUHARSINI- ing­gih dhenyom utawi semah kula. As­manipun PAPAH LIANG saha CIK WELLY – semahipun. Nembe kemawon PAPAH LIANG seda, kirang langkung setengah warsa kapengker.  Punika ugi akrab sa­nget kaliyan panyitra. Kocap, nalika ba­dhe seda punika tansah ngajeng-ajeng panyitra. Sareng sampun kula tuweni, let sakedhap lajeng seda. Weee, kados pamitan kalihan kula sabrayat.

Kirang langkung setaun saderengi­pun, ugi ngajeng-ajeng kula. Jebul dipun sukani warisan buku bab KHONG HU CU. Buku punika badhe dipun suwun dening sinten kemawon, mboten dipun paring­aken.

PAPAH LIANG nalika samanten ngan­dika, bilih buku punika badhe dipun ca­osaken PAK SETYADJI SEMARANG- nga­ten kacariyos. Ambak Tionghoa, yuswa­nipun ngantos meh  sa abad, basa Jawi­nipun mlipir tur leres lan sae.

Makaten ugi nyonyahipun – inggih CIK WELLY. Manawi nyebat kula kekalih: mas Setyadji  lan Mbak Har.

Nalika sedanipun PAPAH LIANG,  kula kekalih ugi nglayat  dhateng Jalan Pemu­da Walikukun, ngantos dumugi ing Pa­sareyanipun – laladan Widodaren, Nga­wi, Madiun, Jawi Wetan. SUGENG TIN­DAK PAPAH LIANG. REST IN PEACE – su­geng lerem ing NGARSA DALEM PANGE­RAN. S A T U H U  !!!!!

Tetela, bilih BUDAYA – kalebet patrap SARAWUNGAN  M A N J I N G   A J U R-A J E R  punika  mujudaken sarana ampuh kangge sarawungan. Leres pamanggihi­pun NAPOLEON BONAPARTE – KAISAR PERANCIS KALOKA punika, ingkang mra­telakaken bilih manawi nagari risak pe­pren­tahanipun/ politikipun, punika obat­ipun inggih BUDAYA.

Wangsul dhateng  undheraning rem­bag ingkang dados irah-irahanipun serat­an punika, inggih punika ing babagan  MANJING  AJUR AJER,  sakedhap malih SWAGOTRA badhe ngecakaken ,  kanthi   ngawontenaken WIDYAWISATA dhateng KARATON NGAYOGYAKARTA HADINING­RAT. Lha sokur bage manawi saged  pi­nanggih Sampeyan Dalem Ingkang Si­nu­­wun Kanjeng Sultan Hamengku Buwo­no Senopati Ing Alogo Ngabdurrach­man Sayidin Panotogomo Kalifatulloh X, la­jeng sowan BAPAK Prof.Dr.H.AMIEN RA­IS, MA, PROF.Dr.DAMARJATI SUPAJAR, saha  Rama KPH .H. MARDIJANTO- MAN­TAN MENDAGRI. Menggah wigatosipun, kajawi badhe silaturahmi, ugi ngangsu kawruh ing babagan Kepemimpinan, ung­gah-ungguh, tatakrama, susastra Ja­wi tuwin bab karukunaning bangsa. Ca­cahipun ingkang badhe sowan sa bus, gunggung  65 an. Kangge njumbuhaken irah-irahan punika, kula badhe namak­aken AJI-AJI  MANJING AJUR-AJER.  Pra­mila ingkang badhe tumut ugi saking ma­warni-warni suku, agami lss, campuran saking :  SWAGOTRA BUDAYA, GAFATAR, TRI TUNGGAL, PARA PENDHITA  AGAMI BUDDHA, PANDHITA KRISTEN, HINDHU, ISLAM, KHONG HU CU, lss. Mituhu dha­wuhipun KPH.H.MARDIJANTO- mantan GUBERNUR JAWA TENGAH ingkang lajeng MANTEN MENDAGRI,ingkang samangke pidalem ing JL. TENTARA PELAJAR  9- ca­ket  HOTEL HYYAT NGAYOGYAKARTA, pramila sowanipun para kadang Swago­tra  kaundur/ Kaewahan. Sakawit badhe dipun tindakaken dinten Akad Manis sur­ya kaping 18 Nopember 2012, kaundur benjing  akir Januari warsa enggal 2013, mestuti dhawuhipun rama KPH.H. MAR­DIJANTO, ngiras pantes supados pra pan­dhita Buddha, Kristen, Hindhu saha Kyai Islam saking  SWAGOTRA, GAFA­TAR, TRI TUNGGAL, WALUBI saha KRIS­TIANI  ndongani  dalem enggal  ingkang nembe kabangun.

Asesanti :  BHINNEKA TUNGGAL IKA, TAN HANA DHARMA MANGRWA!!!!! AN­JEJEGAKEN   P A N C A S I L A    SAHA   U.U.D 45.     M   E   R   D   E   K   A  !!!!!

MUGI GUSTI NGIJABAHAI, JAGAD ANEKSENI !!!!!

HAYU, NISKALA,  S  A  T  U  H  U   !!!!!    N   U   W   U   N   !!!!!  n

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!