Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (13)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Agama Islam - Dibaca: 51 kali

Mapan ana ing ayat liya uga diterang­ake, mangkene maksude: “Yekti Ingsun wus kepareng maesi Langiting Donya kalawan Tanggana (Lintang-lintang) pin­dha damar, Ingsun anggo mbalangi (mban­dhemi) syetan lan uga Ingsun wus kepareng nyawisake marang syetan-syetan mau siksa Neraka Sair, kang murub selawase.” (Q.S.Al-Mulk (67):5).

Mula saka iku nalika Allah kepareng dhawuh marang para Malaikat, Panjene­ngaNe kepareng bakal nyipta khalifah ing Bumi, para Malaikat langsung munjuk atur, nyuwun priksa: “Punapa Paduka ke­pareng badhe nyipta makhluk, ingkang ing tembe badhe nuwuhaken dredah sar­ta paten pinaten? Kabeh mau krana jin-jin iku wus nindakake pakarti kaya kang wus diterangake dening para Malaikat iku, ana ing Bumi sadurunge iku.

 

2. Tumbukan saka Langit

Bumi mono mujudake papan pangu­rip­aning makhluk Allah ing papan loro kang ora padha. Yaiku manungsa kang urip ana ing Alam kang nyata, sarta bangsa jin sing urip ana ing Alam ghaib. Dumadine proses geologis ciniptaNe (du­madine) Bumi, para Ulama nemokake bukti, manawa Bumi iku nate ngalami fase (tataran) nalika lumahing Bumi di­udani dening wewatuan meteorit, sing dumadi watara 500 taun kapisan, wiwit cinipatene (terbentuknya), ing kono ana papan, yaku ing lumahing Bumi, Rem­bulan sarta Planet-planet liyane, sing awujud kawah saka labete tumbukan samubarang (benda) Akasa mau.

Para Ulama, ilmuwan ndarbeni pan­duga akibat saka tumbukan (jatuhnya) wewatuan meteorit iku nate ngancurake (musnahake) panguripan sawijining ma­khluk urip tinamtu, antara liya dino­sa­urus. Ayat-ayat kang katur ing ndhuwur, manawa Lintang-lintang iku minangka piranti kanggo mbalangi syeten-syetan sing padha nguping utawa ngrungokake pocapaning para Malaikat, fenomena iku uga ndarbeni pengaruh marang pangu­ripan makhluk ing Alam nyata, saengga sawatara jinis kewan, kaya ta dinosaurus lan liyane dadi ancur (musnah).

Ibnu Katsir, mufassir kondhang ndar­beni panemu, manawa ora kabeh meteor wewatuan kang tumiba ing Bumi iku, darbe fungsi minangka piranti sing kanggo mbalangi syetan-syetan, kaya sing diterangake dening nayat-ayat Al-Qur’an iku, tumuli tuwuh pitakonan hi­potetis (sing mustahil ditemokake buk­tine), lha apa hiya nyirnakake jin sing ma­pan ana ing lumahing Bumi saduru­nge manugsa iku krana diudani dening wewatuan meteorit? Iku kabeh Allah kang Maha Ngawuningani. Kuwajiban kita (wong Mukmin) mung ngeyakini, mana­wa saliyane panguripan nyata sing lagi ditumapaki, antara liya Alam ghaib sing lumaku ana ing ruang lan wektu sing be­barengan (binarung) karo manungsa. (Wallahu a’lam).

 

3. Manungsa kang kawitan

(a). Manungsa kang kawitan cinipta, sanepane kanthi tembikar, dumunung ana ing Q.S.Ar-Rahman  (55):14., kang nerangake, manawa ciniptane manung­sa kang kawitan iku, yaiku Nabi Adam .a.s. saka lemah, iku ora mujudake siji-sijine bahan baku ciniptane manungsa, nanging intine utawa maknane padha, yaiku saka lemah. Dene ana ing Al-Qur’an iku diterangake, manawa cinip­tane manungsa kawitan iku saka tembi­kar (lemah kang garing pindha tembikar, wingka). Trep karo dhawuhe Allah, mang­kene maksude: “PanjenengaNe wus kepareng nitahake manungsa saka lemah kang garing pindha wingka (timbikar). (Q.S.(55):14).

Wingka iku mujudake jinis kerajinan kang tuwa, kang dumadi ing jaman pra sejarah. Daya tahane wingka iku ampuh, mirunggan (tahan panas), iku dadi tan­dha yekti sing bisa ditaliti dening Arke­ologi lantaran fosil wingka kuna sing dite­mokake ing sajerone penggalian situs-situs sejarah. Tegese, bahan kanggo nggawe wingka iku saka lemah. Glethek pethele tembung shal-shalin (wingka) iku mujudake sanepa (pembanding) tum­rap bahan (materi) nalika badan  wa­dhag Adam, sadurunge disebulake (ditiupkan) ruh ana ing awake, wus dadi garing melengking (mekingking) sarta atos pindha wingka kang wus dibakar.

 

(b). Pitakone para Malaikat

Sadurunge nyipta Adam, minangka manungsa kang kawitan, Allah wus ke­pareng paring dhawuh, mangkene mak­sude: “Lan nalika Allah Pangeranira ke­pa­reng paring dhawuh marang para Ma­laikat, sanyata Ingsun bakal nitahake sesulih ana ing Bumi. (Tumuli) munjuk ature para Malaikat, punapa Paduka  ke­pareng badhe nitahaken tetiyang ing­kang sami badhe damel risak wonten ing Bumi sarta badhe nguncrataken rah (getih)? Ing mangka kita sedaya sami me­muji sarta nucekaken dhumateng Pa­duka! Dhawuhe Allah: “Satemene Ingsun Ngawuningani samubarang kang sira kabeh ora padha mangerti.” (Q.S.Al-Ba­qarah (2):30).

Supaya dimangerteni, paring infor­masi kaya sing diisyaratake dening ayat kasebut ing ndhuwur, iku ora kok dhapur Allah kepareng ngersakake musyawarah marang para Malaikat, babagan bakal ciniptane khalifah ing lumahing Bumi. Ce­tha banget Allah kanthi sifat Maha Kuwasane ora perlu mbutuhake musya­warah karo sapa bae, marang apa kang Panjenengane kepareng kakersakake. Nanging paring informasi (dhawuh) iku, ing pangajap supaya para Malaikat pi­koleh hikmahe. Hikmah utawa sekaligus mujudake keterangan (hakekat makna khalifah) iku. Trep karo dhawuhe Allah, mangkene maksude: “Lan saupama dadi kepareng Ingsun, temen Ingsun ndadek­ake Malaikat iku minangka dadi sesu­lihira ana ing Bumi” (Q.S.Az-Zuhruf (43):60).

Gandheng cenenge karo ngrembug (pembahasan) ayat kasebut, yaiku bab laire Nabi Isa sing dianggep luar biasa, sarta ora bisa tinemu minangka kekuwa­saan Allah dening wong-wong kafur, sa­engga wusanane wong-wong kafir mau netepake nasab Isa a.s. putra Allah. Hiya nganti tekan seprene, Allah kepareng pa­ring dhawuh, manawa bisa bae Allah kepareng ndadekake khalifah ing Bumi, yaiku para Malaikat, nggan­teni ma­nungsa.

Kahanan kang kaya mangkono iku cetha luar biasa yen ditandhing karo sadrema karo proses laire Isa saka wanita sing durung nate pala­krama (Maryam).

Panyuwunan priksane Malaikat: “Punapa Allah kepareng badhe nyipta kaum ingkang badhe damel risak sarta nuwuhaken raja pati (pa­ten-pinaten), kamangka para Ma­laikat mau tansah memuji sarta Ma­ha nucekaken marang Allah”. Mitu­rut mufassir kondhang Ibu Katsir, pitakone para Malaikat katur ana ing ndhuwur iku, ora ngandhut makna nduwa (menentang)  utawa iri sarta hasad (dhengki) marang “khalifah” sing bakal kepareng cinipta iku, nanging mujudake pitakonan kang­go mangerteni hikmah kang kinan­dhut ciniptaNe khalifah iku, saengga Allah kepareng paring dhawuh, ma­nawa PanjenengaNe iku Maha Nga­wuningani marang samubarang sing ora diweruhi dening para Ma­laikat. Lha salah sijine hikmah cinip­taNe khalifah mau, kasebut ana ing dhawuhe Rasulullah, mangkene maksude: “Para Malaikat ngawasi sira kabeh sarana ganti-gumanti (giliran), ana Malaikat sing ngawasi ing wayah wengi, lan ana Malaikat sing ngawasi ing wayah awan. Ke­karone Malaikat iku padha ngumpul ing wektu shalat subuhlan shalat ashar. Para Malaikat kang wus ram­pung nindakake jejibahane bebare­ngan munggah menyang Langit, tu­muli didangu ndening Allah, sena­jan ta PanjenenganE luwih Ngawu­ni­ngani marang para Malaikat mau. Kepriye para kawulanIngsun sing wus sira tinggal mau?

Para Malaikat munjuk atur : Ka­wula dhatengi tetiyang punika, na­lika tetiyang kalawu nembe nin­dakaken shalat sarta nilaraken te­tiyang kalawau ugi nembe nin­dak­aken shalat.” (HR.Bukhari lan Muslim). n (Ana Candhake)

 

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…