Lungguh kang Ewuh (6)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 540 kali

Sawise watara telung sasi ngamen turut dalan, lan Martini bisa nyelengi asile sithik-sithik, dheweke du­we gagasan anyar arep mbudidaya golek rejeki tambahan. Awit wis nyandhak sesa­si iki semangate ngamen Sayunah rada ken­dho. Sauger wancine jam ngamen, dhe­weke asring ora bisa melu kanthi pa­wadan lagi ana perlu liya. Mula kadhang kala anggone ngamen Martini dadi sepi utawa ora pati ndudut ati merga ora ana kancane dhuwet.

Dina kuwi dikancani Sayunah, lakune Martini wis tekan kiwa-tengene Pleng­kung Wijilan. Tujuwane Martini menyang Plengkung Wijilan arep miterang bab re­ga kulakan kaos ciri khase Yogya kang lumrah diedol dening para pedagang aso­ngan. Yen Martini menggok menyang sa­wi­jine papan kanggo golek katrangan, Sayunah milih mara papan kang beda. Sing diparani Sayunah mesthi papane nom-noman nggrombol. Mejeng sajake, utawa Sayunah lagi kasengsem marang para jejaka mau.

Sawise oleh katrangan sawetara, se­dya­ne Martini dibacutake menyang Ka­songan, uga perlu miterang regane kulak­an kramik. Dheweke isih ngoberake mlebu Pasar Bringharja, golek sisik melik rega ku­lakan kain bathik, seprei lan sapiturute. Kabeh mau dilakoni Martini ijen, awit Sa­yunah ora bisa ngeterake.

Sawise mlebu-metu pasar, Martini nuli dolan-dolan menyang alun-alun lor, sa­ngarepe Kraton Yogya. Dheweke njing­glengi carane bakul asongan nawakake dagangane. Martini migatekake asongan sing wis suwe dodolan ana kono. Carane dodolan jebul werna-werna. Ana kang ak­tif mubeng marani pengunjung, ana kang mapag penumpang bis sing mentas mudhun, ana uga kang pasif mung ma­grok lan bukak dhasar ing ngenggon.

Sing ditawakake marang konsumen werna-werna, ana sing arupa rerenggan saka kramik, kaos, bathik lan sandhangan padinan. Ora keri uga nawak­ake dagangane arupa dolan­ane bocah umur limang taun mengisor kang arupa terjun payung, gangsingan, kaligrafi kang digawe saka pring wu­lung lan liya-liyane. Dene Sa­yunah sauger ana pawongan kang mara lan sajak dadi pi­lihane, nuli dicedhaki sajak kaya wis tepung raket ngono kae.

Anggone mubeng kanthi laku dharat Martini lan Sayu­nah wis tekan samburine pa­seban kraton. Kejaba wisata­wane akeh, pedagange uga akeh. Ngiras-ngirus dadi wi­sa­ta­wan lokal, Martini bisa nyawang kana-kene wujude barang-barange bakul aso­ngan sing diedol. Lakune Martini dikagetake dening blegere pawongan kang wis ditepungi kumliwer ing kerameyan ko­no. Martini enggal murungake anggone arep mlebu plataran kraton, awit sajake pawongan mau du­rung kober weruh.

Nadyan durung ngelak banget Martini age-age nggeret Sayunah golek ngom­be menyang warung sakiwa-te­ngene regol mlebu plataran kraton. Per­lune kanggo singidan dimen ora konangan pawongan kuwi. Pawongan mau ora liya Kusno, sing pancen pengin disingkiri saka uripe.

Gumune Martini, yagene kok Kusno glibedan ing………………..

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya