Dikira Dhuwit Palsu
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 187 kali

Dikira Dhuwit Palsu

 

KEDADEYAN gawe mangkel, anyel, nanging uga rada ndhagel dialami dening Dhik Mar, adhine Mbok Nyaiku durung suwe iki. Dhik Mar mono klebu wanodya kang gampang trenyuh. Menawa weruh uwong kesrakat, apamaneh awake cacad gampang kesenggol atine. Yen wis ngono dheweke ora wigah-wigih lan ora eman ngrogoh dompete rada jero. Apamaneh Dhik Mar mono klebu wong sukses anggone bebara, golek pangupajiwa neng Jakarta. Anggone golek rejeki gangsar.

Sing jeneng wong setiti mono dumadi ing golongan apa wae, klebu wong pepriman utawa pengemis. Awan iku Dhik Mar ngajak Mbok Nyaiku klintong-klintong menyang pasar Beringharjo. Arep golek klambi bathik kanggo sisihane, kanggo oleh-oleh yen sesuk bali neng Jakarta.

Lagi milang-miling klambi bathik ing los pedagang pakaian, Dhik Mar diparani wong lanang tuwa, mlakune kanthi ngesot. Tangan tengene ngathung karo muni: “Den…nyuwun paring-paring, Den…”

Kaya padatan, weruh pengemis lakune ngesot mau atine Dhik Mar langsung kesenggol. Ora nganggo tetimbangan werna-werna, agahan mbukak tas cangklonge. Tangane rogoh-rogoh, nyenggol dhuwit kertas saklembar isih anyar kinyis-kinyis. Terus diwenehake ngono wae marang pengemis mau, pranyata dhuwit mau rongpuluhan ewu rupiah.

Kanthi praupan bungah pengemis mau gurawalan nampani pawehe Dhik Mar. katone seneng banget sawise dhuwit rongpuluh ewunan anyar mau ana tangane pengemis, ora enggal dilebokake kanthonge. Nanging bola-bali diiling-ilingi, diwolak-walik, banjur ditrawangake ing sunaring srengenge. Pancen, anggone pengemis mau tumindak ngono ora linambaran rasa apa-apa. Mbokmenawa ya mung kegawa sifat setiti lan nganti-atine. Ngira, yen iku dhuwit palsu banjur diwenehke pengemis.

Sawetara iku, weruh tumindake pengemis mau Dhik Mar “tersinggung” atine. Dheweke rumangsa dicubriyani, menehi dhuwit palsu. Ateges dheweke dadi “pengedhar” upal utawa uang palsu, agahan Dhik Mar nyedhaki pengemis kasebut.

“Sampeyan ora percaya nek iku dhuwit asli, nggih?! Mpun ngga kula ijoli sing kluwus, sewunan rupiah. Riki sing anyar balekke kula,” ujare Dhik Mar. Dheweke bramantya, dikira “pengedhar” upal. Krungu tembunge Dhik Mar Pengemis mau cepet-cepet nglebokake dhuwit pawehe Dhik Mar menyang Kanthonge. Malah kanthonge mau digegem kenceng nganggo tangane. Semelang yen direbut Dhik Mar, dijaluk bali.  (FX. Subroto-Gamping, Sleman)


Sega Goreng

 

Durung suwe iki aku karo anak putuku menyang Ponorogo saperlu buwuh manten, dhasare aku durung tau weruh kutha Ponorogo, dadi sadalan-dalan aku nyawang kiwa-tengen dalan sing tak liwati. Pancen kutha Ponorogo iku identik karo merak. Sing tak parani uga ngingu merak, merga pancen Ponorogo dijuluki kutha reyog. Nanging kulinere sing kasuwur yaiku sate ayam.

Acara diwiwiti jam siji awan, mulihku jam telu luwih. Magrib aku isih ning mediun merga putuku ngajak mampir nyang swalayan, aku ora betah AC mula aku ngenteni neng njaba. Rehne rada suwe bocah-bocah neng njero, karo ngenteni aku golek anget-angetan (teh anget). Ing cedhake bakul teh aku weruh ana rombongan ditulisi nasi duren, nanging rombonge lumrahe bakul mie lan sega goreng. Aku pesen sabungkus tak bungkus, bareng digorengne tak semak wiwit bumbu, sega, iwak nganti dibungkus kok ora ana durene. Banjur aku takon: “Pak sanjange nasi duren? Kok mboten wonten durene?” dijawab bakule karo klincutan, “Anu, bu, bakule niki dhudha keren.” “Astaghfirullah hal adzim,” grenengku. Apa tumon bakul sega goreng sing ditulis status bakule? (Umi Harini-Bandar, Jombang)

 

 

Dikira Ketan Bintul

 

Sing arep dakcritakake ing kene, kedadeyan kang dialami dening kancaku S kang wektu kuwi lagi plesiran ing salah sijining panggonan obyek wisata ing pegunungan. Kancaku S kuwi jan seneng banget karo ketan bintul yakuwi ketan kang dicampur karo dhele ireng, pokoke angger ana ketan bintul enggal-enggal disergap. Wektu kuwi dheweke mlebu warung ing meja malah wis sumadhiya ketan ing piring, ananging anu dirubung laler akeh banget. Dikira ketan bintul kesenengane, enggal-enggal S njupuk ketan kang ana ing piring kuwi. Bareng dijupuk dikira ketan bintul malah lalere padha mabur akeh banget, wusana S banjur ora sida marung. Bareng kedadeyan iki dicritakake ana ngomah malah dadi guyon ger-geran. Apa tumon? (Taryono-Singomerto, Sigaluh, Banjarnegara)

 

 


Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya