Titis Wisnu Mantu (5)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 288 kali

Laju tindake Raden Turunan kadherekake dening pana­ka­wan Kyai Semar, Buyut Wayungyang sarta Buyut Candramawa.

Ganti kang cinarita, kang ana kepu­tren Praja Purwacarita. Ing kono amung ana janma loro kang lagi manggih suka bagya lan mulya karana isih pengan­ten anyar. Sing kakung asma Raden Sengkan, dene ingkang wanodya sesilih Dewi Srihatni. Raden Sengkan mono sakawit aran Bambang Sengkan putrane Begawan Andha saka Pertapan Andong Dhadhapan. Amarga gedhe lelabuhane tumrap Negara Purwaca­rita, wus bisa gawe katen­tremane para kawula, mli­gine para among tani saka pangrabasane ama, banjur kapundhut mantu dening Prabu Sri Maha Punggung.

Dhasar Raden Sengkan satriya bagus alus bebudene. Dene Dewi Srihatni sulistya ing warna, lamun  ngandika alus manuhara. Panganten sarimbit katon suka rena, pepasihan ana madyaning keputren, datan ginggang sarikma pinara sasra, tansah atut runtut pindha mimi lan mintuna.

“Dhuh Yayi Srihatni, garwaning pun kakang, apa Yayi bisa nresnani kanthi tulusing ati? Awit pun kakang iki bocah nggunung, anake pandhita. Nom-noman kang  cedhak watu, adoh ratu. Bareng Yayi Srihatni putrine narendra gung binathara.”

“Dhuh Kangmas Sengkan. Kula sampun tresna saestu dhateng paduka, lair trusing batos paduka badhe kula bekteni ngantos dumugi delahan. Nadyan Kangmas mijil saking pertapan, kula mboten saged pisah kalayan paduka.”

“Lamun mangkono wus jumbuh kalayan osiking manahe pun kakang, Yayi.”

“Katresnan kula mboten jalaran sa­king lelabuhan paduka tumrap  Purwa­carita, nanging murni saking tulusing manah.”

“Lamun mangkono, aku ngunjukake puji sukur ana ngersane Hyang Widi. Dene pun kakang kang mung jejer bocah ndesa iki bisa kapundhut putra mantu dening nata binathara Prabu Sri Maha Punggung. Kanggo mujudi panarima lan tandha panuwune pung kakang, ayo si adhi dakkanthi nitih kreta, ngubengi kutha raja Purwacarita, Yayi.”

“Mboten langkung kula tansah ndherek kersa paduka, Kangmas Sengkan. Sumangga kula dherekaken, kalihan dipunkantheni emban parekan.”

Emban abdine Dewi Srihatni kadha­wuhan aweh kabar marang kusir lamun penganten sarimbit kepengin nitih kreta ngubengi kutha raja. Sawise samapta, Raden Sengkan lan Dewi Srihatni manjing jroning rata.

Lakune kreta alon-alon ngubengi kutha den tonton dening para kawula lanang wadon, gedhe cilik lan anom tuwa. Sawuse metu saka kutha raja, lakuning kreta ngambah bulak kang kiwa tengene tanduran pari lan palawija. Penganten sarimbit sami kasengsem dene mirsani tandurane para among tani bisa ngrembaka kanthi becik.

Wauta, datan ngerti sangkaning bilai lakune kreta kepapag raseksi kang miling-miling saka ngantariksa. Raseksi kuwi ora liya Emban Layarmega kang nedya ngupadi ana ngendi papan dununge Dewi Srihatni. Bareng  sumu­rup lan yakin kalamun wanita ing njero rata kuwi putri  Purwacarita, gage  ka­saut kagawa mabur.

Raden Sengkan  kaget dene…………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih