Lungguh kang Ewuh (3)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 752 kali

Sadurunge Martini lunga menyang papan liya, amrih Kemuning bisa nutugake sekolahe, nuli anake wadon kuwi di­-terake mulih menyang omahe sim­boke. Martini njaluk marang simboke supaya Kemuning disekolahake. Kabeh ubarampene pindhah sekolah wis dicawisake Martini, kari ndhaptarake ana SD kono. Jalaran lungane saperlu nyingkrihi Kusno sing sajak arep duwe pamrih wadi, mula lungane Martini  digawe wadi.

Lungane Martini ora karuwan parane, apa maneh ora ana papan sing dijujug. Kanthi nunut sepur barang sing mlaku ngulon parane, Martini mudhun ana sawijininig setasiun. Gandheng pancen ora ana sing diseja, mula mudhune mung manut pungkasane lakune gerbong sepur barang kuwi.

Martini kaget, jebul lakune wis tekan Yogya. Sanadyan lagi sepisan kuwi dheweke ngambah tlatah Yogya nanging Martini ora geter ngadhepi kanyatan. Mula lakune dibacutake sarana mecaki lurung. Rehne ora duwe papan tujuwan, lakune mung nuruti krenteging karep lan obahing sikil. Jroning tekade, wengi iki mengko arep njaluk pangayoman ing kantor pulisi yen ta sikile wis ora kuwat njangkah.

Wancine ngarepake wengi nalika lakune Martini tekan ngarep Hotel Mutiara ing lurung Malioboro. Kanthi diwanek-wanekake Martini nyapa sawijining wanita sing umurane sandhuwure dheweke. Wanita kuwi saben ndina penggaweane ngamen turut dalan Malioboro, embuh awan utawa bengi. Mula ngalor ngidul tansah nggawa gitar minangka uba rampene nyambut gawe.

“Menika ingkang nami Jalan Malioboro nggih, Mbak?”

“Nggih. Lha nje­nengan daleme pundi?”

Martini wangsulan jujur, ngendi papan dununge sing asli.

“Ooo, nembe piknik, nggih? Rombongan njenengan pinten bis?” pitakone pengamen mau.

“Mboten, piyambak mawon kok kula.”

Sanadyan anggone tepungan lagi bengi ku-wi, nanging lelorone wis katon rumaket banget. Katilik anggone caturan tanpa basan-binasan. Pengamen iku nepung-ake jenenge Sayunah, celukane Yun ngono wae. Umure wis ngancik sirah papat. Asale saka wewengkon Yogya sisih kulon. Mula nadyan ora nganggo krama inggil, yen guneman isih tetep kaseselan satembung utawa rong tembung krama inggil. Iki sajake pancen wis kaya dadi pakulinane wong Yogya. Karepe raket ya rumaket, nanging bab kurmat marang liyan kudu tetep diugemi, murih dheweke uga dikurmati liyan.

Sajake wanita pengamen mau uga duwe wektu kang lodhang. Katilik dheweke lan Martini gojegan kanthi longgar. Nalika nyekeli lan ngelus-elus gitare Sayunah, Martini kelingan jaman diwulang kesenian seni musik dening gurune. Ing SPG Martini murid kang duwe bakat neng babagan musik. Malah nalika dheweke ana kelas loro  nate dadi juwara vokal grup antar pelajar tataran sakaresidenan. Kanggo tamba kangen Martini nyoba methiki senar gitar karo rengeng-rengeng lirih, nembang lagu taun wolung puluhan.

Sayunah nalika weruh lan krungu anggone…………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih