Maling…
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Wacan Bocah - Dibaca: 98 kali

Sore sing meh kesaput mega, mbok Kerto nembe nggawe wedang. Dina iki mbok Kerto lagi nindakake pasa sunah, sejatine ora mung niat nyunah, nanging merga ora duwe apa-apa sing bisa kanggo nganjel wetenge. Wis seminggu iki pak Kerto, sisihane nganggur ora ana sing nggunakke tenagane. Pak Kerto nyambutgawene srabutan, apa wae dilakoni amrih pawone bisa ngebul. Mbok Kerto ora diparingi momongan sing bisa nglipur ati yen lagi susah, ora duwe papan nggo ngudarasa abote nyandhang urip sing sarwa kecingkrangan. Nanging mbok Kerto isih bisa muji sukur merga duweni sisihan sing nriman. Ya mung pak Kerto kuwi sing bisa gawe mbok Kerto ngadeg jejeg nglakoni urip kanthi tatag.

Ing gubug sing tanpa senthong kuwi mbok Kerto ngronce dina-dina. Gubuge ora ana isine, mung ana amben sing klasane wis rowas-rawes lan bekakas pawon sing wis ora mbejaji. Pawone mung nganggo bata sing ditata ing kiwa tengene. Gedheg lan usuke padha ireng kena sawang lan lenges kebul kayu bakar.

Bedhug maghrib wis kumandhang ing pojok desa, mbok Kerto nelesi gurunge nganggo wedang putih tanpa gula, banjur njupuk banyu wudu arep sholat maghrib. Pak Kerto yen wis krunggu bedhug maghrib langsung menyat nuju mushola.

Wancine wis lingsir wengi. Sepi kaya swasana mati. Manuk gagak gaok-gaok ngetokake suwarane sing serak, kaya-kaya aweh pertandha sing nyalawadi. Wong loro ora bisa turu angles merga sekesuk wetenge durung klebon apa-apa. Pak Kerto mbukak lawang alon alon.

“Arep nyang endi pak?” pitakone mbok Kerto.

“Arep golek padhange hawa, arep metu sedhela,” kandhane pak Kerto.

“Sedhela ae pak, mengko masuk angin maneh,” selane mbok Kerto ngelikake. 

Ing pos rondha bapak-bapak sing rondha wis padha teka. Gilir jaga rondha akhir-akhir iki diuripne maneh amarga lagi usum maling. Malem selasa kliwon gilirane pak Wiryo rondha. Regune ana wong papat, pak Wiryo dadi ketua regu, anggotane pak Joyo, Pak Dadang lan pak Sugeng. Wong papat padha main kertu supaya ora kesirep rasa kantuk. Sangune termos panas isi kopi lan gorengan gedhang kepok. Rokok klobot kebul-kebul jare kanggo ngusir nyamuk kebon sing brenginging cedhak kuping.

Lagi gayeng-gayenge main kertu, dumadakan lamat-lamat krugu jeritan salah sijine warga sing mbengok nyebut-nyebut maling. Wong papat langsung menyat mlayu nuju asale suwara mau. Kenthong thithir ra uwis-uwis dithuthuk. Warga liyane sing krunggu swarane thithir, padha metu nggenahake kedadeyan sing lagi rame. Ana sak klebatan wong mlayu ing petengan, amarga ing tangane gawa barang, mlayune ora bisa banter. Para warga terus ngoyak, pawongan mau mlayu nrobos kebonan cedhak omahe mbok Kerto. Ora let suwe warga wis bak buk-bak buk nggebugi maling sing wis kecekel.

Udan riwis-riwis nambahi anyepe swasana. Mbok Kerto njinggirat tangi merga krunggu swara rame-rame ing sisih omahe, lamat-lamat mbok Kerto krungu padha ngomong bab maling. Karo nggawa lampu senthir sing wis meh entek lengane, mbok Kerto metu pingin nggenahke sapa malinge.

“Uwis-uwis, aja diterusake. Mengko yen ana apa-apane malah dadi urusan” pak RT menggak amuke warga.    

“Ben kapok” ujare pak Dadang mongkog, rumangsa kasil gawe amane warga.

“Nggo pelajaran liyane, ben ora wani maling nek desane dhewe. Wong ngendi ya malinge?” tambahe pak Wiryo nyocros.

Kebon ing sisih omahe mbok Kerto peteng ndhedhet, nganti ora bisa nde-leng rupane maling sing wis kecekel. Mbok Kerto nyedak karo nggawa sen-thire. Remenge sorot senthir madha-ngi awake maling sing mengkurep, alon-alon mbok Kerto nglumahke pawongan sing wis klenger kuwi lan senthire dicedakne ing raine, saiba kagete mbok Kerto lan para warga jebul malinge kuwi pak Kerto. Awake sing ringkih gudras getih ora bisa apa-apa, nanging tangane isih tetep nge-kep tela sa dhompol…. (Sri Rahayu, S.Pd)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?