Lungguh kang Ewuh (1)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 889 kali

Lagi wae mudhun saka kendharakane Pak Tejo sing dienggo mapag ibune mulih opname, Martini oleh es-em-es saka Riris, anake man­tu sing manggon ing Pacitan. Wiga­tine es-em-es menehi warta manawa wi­wit mau bengi anake lanang, ya bojo­ne Riris, kang jeneng Jatmiko, mlebu ru­mah sakit. Awak, pikiran lan ati kang ke­sel durung kober diselehake, saiki ganti kudu mikir anak lanang sing adoh pang­gonane.

Martini angluh. Senajan Jatmiko mono wis duwe anak bojo, ewadene ibu ya tetep ibu. Ora bisa disulihi nganggo uka­ra utawa pangrengkuh liya. Kaya tetem­bu­ngan sing kerep rinungu, tresnane ibu marang anak mono pindha dawaning da­lan, dene tresnane anak marang wong tu­wane prasasat mung sadawane genter. Martini bingung, pikirane bruwet.

 “Ning, awakmu daktitipi simbah se­dhela ya. Iki masmu Jatmiko mlebu rumah sakit,” ujare Martini marang Kemu­ning, anake wadon sing wis kelas III SMA.

“Lha Mas Jatmiko rak ya wis ana sing ngopeni ta, Bu? Bapak, ibune maratuwa lan bojone rak ya nggatekake,” wangsul­ane Kemuning ngemu rasa ora eklas yen ibune kudu kedharang-dharang menyang Pacitan. Apamaneh yen ngelingi ibune asring padudon karo bapake saben wa­yah. Kepara bapake sok mara tangan. Sa­nadyan wektu samana Kemuning isih lungguh ana bangku SD, nanging lelakon kuwi tansah cumanthel ing angen-angene.

“Ora luput, Ndhuk, kandhamu. Takkira ibu ora usah muni werna-werna, rasak­na wae kedadeyan sing tumanduk ana kangmasmu kuwi nganggo ati wanita­mu. Mbesuk yen wis titi-wancine awakmu dadi ibu, kowe mesthi bakal nglenggana karo sikepku iki.”

“Ya wis, waton aja suwe-suwe! Yen kesuwen mundhak kesel awakku meng­ko kakehan ngopeni simbah,” ujare Ke­muning kanthi ulat mbesengut.

“Aja kuwatir yen kekeselen. Sebab ko­we mung dakpasrahi cecawis banyu anget kang­go sirame simbah karo ngawat-awati yen bengi. Mengko  kanggo maemu ben dimasakne Bulik Luky. Dene sing ngumbah jarit lan agema­ne simbah dakpasrahake Lik Tumpi kulon omah iki. Awakmmu mung kari nye­trika wae,” jlentrehe Martini.

“Lha, yen pancen ngo­no aku ya ora kekeselen lan isih bisa sinau, Bu.”

“Iki sangune sekolah, aja boros, awit golek dhu­wit kuwi angel. Iki malah Pak Darwin wis rong wu­lan ora mulih.”

Senajan pikirane ji­beg, Martini isih kober aweh pitutur marang anake wadon. Dene  Darwin sing dirasani kuwi bo­jone Martini saiki, bapak sambunge Kemuning.

 Lungane Martini kepeksa ijen awit Darwin lagi bisnis menyang Jakarta. Jat­miko ngono anake lanang Martini karo Wardoyo, bojone sing ndhisik. Watara jam loro awan bis sing tumuju kutha Pa­citan budhal saka terminal. Penumpange mung kepetung sedhengan, tegese ora ana sing ngadeg merga ora kumanan lungguh.

Martini oleh panggonan tengah, pe­ner jok sing isi………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih