Kasudibyane sing Namur Laku (13)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 257 kali

Watak wantune wong karang padesan, diaba bersih desa malah padha bungah. Apamaneh bersih desa mau mawa tujuwan am­rih enggal tekane udan kang mula pan­cen diantu-antu cebloke. Kang du­we pitik ora eman-eman mbeleh  di­enggo lawuh tumpeng, sing duwe en­dhog uga lila digawe tambahan la­wuhan asahan. Malah sing duwe dhu­wit ora eman blanja kabutuhan kang­go lawuhan slametan mau.

Mbeneri dina Jumuwah Kliwon, manut pituduhe tamune, Mbah Dar­mo miwiti slametan bersih desa jam rolas pas. Bedhug tengange kapilih kanggo slametan awit ana kapitayan ngiras nundhung setan brekasakan thethekan banaspati kang klambrang­an. Yen setan brekasakan mau dikong­kon ngalih, dipercaya bakal nglan­car­ake tumurune udan.

“Dhuh Kaki Dhanyang lan Nini Dha­nyang ingkang mbaureksa Dhusun Bandungan mriki, sineksenan para le­luhur ingkang sampun sumare sedaya kula anak putu saking Bandungan  nyu­wun palilah njenengan sarana ber­kahing Gusti Ingkang Maha We­nang. Mugi sedaya sedherek saking Dhu­sun Bandungan enggal kadhawah­an toya jawah ingkang malimpah-lim­pah.”

Mangkono anggone maca donga kawitan Mbah Darmo, diterusake umak-umik suwe. Kabeh mung meneng tu­mungkul marikelu, sajak padha melu ndedonga amrih kasembadan apa kang dadi panyuwune. Dene tamune Mbah Darmo kang uga melu ngumpul ana bale desa luwih jero anggone tumungkul kanthi ngeremake mripate. Lambene  umak-umik ora ana sing ngerti mung­guh apa kang diucapake dening wong neneka kuwi.

Sawise sawetara anggone Mbah Dar­mo lan uga tamune mau maca do­nga, Mbah Darmo miwiti aweh ketera­ngan marang wong kang padha andher nganakake slametan bersih desa mau, sajak ngerem-eremi wong-wong mau amrih aja nganti duwe panganggep me­nawa ketiga dawa iku bakal njalari ma­tine wong sadesa.

“Kowe kabeh bae kang padha ndu­weni kajad slametan bersih desa iki, mu­ga Gusti Kang Akarya Jagad enggal ngen­tasake kasusahane wong Bandu­ngan ke­ne, enggala nurunake udan kang bisa ga­we wong desa kene kabeh padha ru­mangsa bisa ambegan lega. Ru­mangsa urip kebak pangarep-arep adoh saka reribet. Ayo kabeh bae padha bebareng­an tanpa kendhat nyenyuwun marang kang nduweni wenang amrih wong Ban­dungan kene enggal diparingi berkah udan.”

“Inggiiih Mbah mugi-mugi mawon enggal jawah lan njalari berkah,” ucape warga desa

“Saiki kabeh menenga, ayo tum­penge dipurak bareng. Ijol-ijolan tum­peng malah becik, kabeh padha ba­reng ngrasakake masakane kancane. Turahane diberkat kanggo sing ana omah,” kandhane Mbah Darmo.

Kabeh padha rebutan murak, pa­dha golek………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih